Novinky \ Akademické senáty FSE UJEP a UJEP

Akademické senáty FSE UJEP a UJEP

27.11.2019

Harmonogram voleb a Organizační pokyny  pro přípravu a průběh voleb do Akademického senátu FSE UJEP a Akademického senátu UJEP pro funkční období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

 
 
1. AS FSE UJEP v souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FSE UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje na svém zasedání dne 25. 9. 2019 volby do Akademického senátu FSE UJEP v Ústí nad Labem a zároveň v souladu s čl. 2 Volebního řádu AS UJEP v Ústí nad Labem stanovuje termín voleb do Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem.

2. Volby do obou komor AS FSE UJEP a AS UJEP jsou jednokolové a proběhnou dne 27. 11. 2019 v době od 9 do 16 hodin v prostorách VŠ klubu (4. patro).

3. Volby řídí tříčlenná volební komise. AS FSE UJEP v souladu s čl. 3 odst. 1 Volebního řádu AS FSE UJEP a podle čl. 2 odst. 5 Volebního řádu AS UJEP formou per rollam hlasování ze dne 7. 10. 2019 jmenoval volební komisi ve složení:
 
Předsedkyně volební komise:
Ing. Alena Zábranská, Ph.D. (katedra ekonomie a managementu)

Členové volební komise:  
Marie Gabštůrová, EMA, 3. ročník
Martina Váňová, EMA, 3. ročník                         
 
 
4. Volební komise zajistí nejpozději 14 dní před konáním voleb úplnou informovanost akademické obce prostřednictvím úřední vývěsky AS FSE UJEP a oficiální internetové stránky senátu. Ve vnitřních prostorách budovy FSE UJEP připraví alespoň 2 vývěsné plochy, které budou určeny výhradně pro prezentace kandidátů na členství AS FSE UJEP příp. AS UJEP.
 
5. Kandidáti do akademického senátu musí být navrženi alespoň jedním členem Akademické obce FSE UJEP a musí svůj souhlas s návrhem na kandidaturu vyjádřit písemně v návrhu. V návrhu jsou kandidáti dále povinni uvést svůj emailový kontakt.
 
6. Podepsané návrhy kandidátů do AS FSE UJEP a AS UJEP podají členové Akademické obce FSE UJEP nejpozději do 18. listopadu 2019 do 12:00 hodin.
 
Vyplněné formuláře je možno vložit do schránky senátu FSE UJEP (pod nástěnkou senátu FSE UJEP v 1. patře) nebo odevzdat přímo předsedkyni volební komise, Ing. Aleně Zábranské, Ph. D. (Katedra ekonomie a managementu, č. dveří M230). Návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 19. listopadu 2019 do 12 hodin. 
  
7. Pro volbu se zřizují dvě kandidátní listiny pro každý akademický senát. Na jedné jsou zastoupeni akademičtí pracovníci, na druhé studenti. Je-li student současně akademickým pracovníkem FSE UJEP, může kandidovat jako akademický pracovník nebo jako student, ale nikoli zároveň.
 
8. Volba členů AS FSE UJEP probíhá přímým tajným hlasováním. Akademičtí pracovníci volí pouze z kandidátní listiny akademických pracovníků do AKAS FSE (a AKAS UJEP) a studenti volí pouze z kandidátní listiny studentů do SKAS FSE (a SKAS UJEP). Členové Akademické obce hlasují osobně, zastupování jinou zmocněnou osobou je nepřípustné.
 
9. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky jsou samostatné pro volby do AS FSE UJEP a samostatné pro volby do AS UJEP. Na každém hlasovacím lístku jsou uvedena jména kandidátů v abecedním pořadí podle jmen. U studentských kandidátů je uveden údaj o studovaném oboru. U pedagogických kandidátů pracoviště. Hlasovací lístky obdrží volič od volební komise při vstupu do volební místnosti.
 
10. Volič označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů AS má být zvoleno.

Do AS FSE UJEP je voleno 13 členů, z toho do Akademické komory AS FSE UJEP 7 členů a do Studentské komory AS  FSE UJEP 6 členů.

Do AS UJEP se volí celkem 5 kandidátů za FSE UJEP, z toho 3 kandidáti do Akademické komory AS UJEP a 2 kandidáti do Studentské komory AS UJEP.  

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, ve kterých volič označil více kandidátů, než je počet volených členů, a hlasovací lístky, které jsou přetržené. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

 
Akademický senát FSE UJEP
Volební komise AS FSE UJEP