Novinky \ Volby děkana FSE UJEP

Volby děkana FSE UJEP

24.10.2016

 

HARMONOGRAM VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA FSE UJEP
PRO DALŠÍ FUNKČNÍ OBDOBÍ

 
AS FSE UJEP podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách na svém zasedání dne 11. 5. 2016 vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP.

AS FSE UJEP podle přílohy č. 2 čl. 1 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP vyhlašuje následující pokyny a termíny pro přípravu volby:
Návrhy kandidátů na funkci děkana mohou podat členové Akademické obce FSE UJEP a Vědecká rada FSE UJEP.

Návrhy na kandidáty podá navrhovatel písemně volební komisi. Návrhy musí obsahovat:
 • jméno a příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta;
 • souhlas navrženého s kandidaturou;
 • jméno a podpis navrhovatele;
 • profesní životopis kandidáta;
 • lustrační osvědčení (podle zvláštního právního předpisu);
 • kontaktní údaje na kandidáta a navrhovatele (telefonní číslo a e-mailovou adresu).
Na uvedeném odkazu naleznete připravenou možnou verzi návrhu

Termíny pro přípravu volby:
 • 24. 10. 2016 14:00 hod. Konečný termín pro odevzdání návrhů na kandidáty členům volební komise.
 • 26. 10. 2016 Termín pro odevzdání kandidátní listiny volební komisí předsedkyni AS FSE UJEP.
 • 9. 11. 2016 Shromáždění Akademické obce FSE UJEP k volbě kandidáta na děkana.
 • 16. 11. 2016 Volba kandidáta na děkana.

AS FSE UJEP podle přílohy č. 2 čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP jmenuje volební komisi ve složení:
 
 • Andrej Kostin,
 • RNDr. Václav Novák,Ph.D.,
 • RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,
 • Simona Vršecká.
Volba kandidáta na děkana FSE UJEP probíhá dle ustanovení Přílohy č. 2 Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP Čas, ve kterém jistě můžete zastihnout členy volební komise pro předání návrhu kandidátů na děkana FSE UJEP:


RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. (místnost M 308)
Pondělí      13:30 – 14:30
Úterý           14:00 - 16:00
Středa         11:00 -14:00
 
RNDr. Václav Novák, Ph.D.  (místnost M 413)
Středa  19. 10. 2016       14:00 – 16:00
Čtvrtek 20. 10. 2016       10:00 – 11:00
 
Individuálně lze domluvit čas předání návrhů na emailových adresách:
Václav Novák: vaclav.novak@ujep.cz
Jana Šimsová: jana.simsova@ujep.cz
Simona Vršecká: sivrse@seznam.cz
Andrej Kostin: st72109@students.ujep.cz


V Ústí nad Labem  dne 10.10.2016                                                 
Volební komise AS FSE UJEP