Centra UJEP \ Univerzitní centrum podpory pro studenty se SVP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SVPSídlo:
Objekt VIKS (kancelář č. 9) 
Pasteurova 1
Ústí nad Labem

Kontakty
Tel: +420 702 202 477,
Email: ucp.svp@ujep.cz 

Univerzitní centrum podpory Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami. Cílem centra je zajišťovat rovné podmínky uchazečům a studentům se specifickými potřebami, zejména pak poskytovat podporu uchazečům a studentům se SVP při:

 • výběru studijního oboru
 • přijímacím řízení
 • v průběhu celého studia

Univerzitní centrum podpory se řídí typologií MŠMT a podle toho dělí studenty/uchazeče do následujících kategorií:
 

Studenti se zrakovým postižením

 • lehce zrakově postižení / uživatelé zraku
 • těžce zrakově postižení / uživatelé hmatu/hlasu


Studenti se sluchovým postižením

 • nedoslýchaví / uživatelé verbálního jazyka
 • neslyšící / uživatelé znakového jazyka


Studenti s pohybovým postižením

 • s postižením dolních končetin (paraplegie)
 • s postižením horních končetin (jemné motoriky)

Studenti se specifickou poruchou učení


Studenti s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním


Studenti socio-ekonomicky znevýhodnění

 

Každému studentovi/uchazeči jsou pak podle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. Univerzitní centrum podpory poskytuje podporu zejména prostřednictvím následujících standardizovaných servisních opatření – služeb:
 

 • individuální konzultace a poradenství
 • studijní asistence
 • prostorová orientace
 • zapisovatelský/vizualizační servis
 • tlumočnický servis
 • individuální výuka
 • diagnostika
 • režijní opatření
 • časová kompenzace
 • zpřístupnění/zpracování studijní literatury – knihovnické a informační služby
 • půjčování kompenzačních pomůcek a zařízení