Studium \ Magisterské studium \ Sociální politika a sociální práce

Sociální politika a sociální práce

NÁZEV A TYP PROGRAMU A OBORU
 
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Řízení v sociální práci
Stupeň studia: navazující magisterský (titul Mgr.)
Forma studia: prezenční


 

PROFIL ABSOLVENTA

 

Magisterský obor Řízení v sociální práci rozšiřuje znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu oboru sociální práce. Vedle předmětů prohlubujících dané znalosti (soudobé teorie sociální práce, pokročilé metody výzkumu, právo, etika) jsou studentům přednášena další témata zaměřená na řízení (veřejná ekonomika a veřejné politiky, supervize v organizacích, sociologie organizace, public relations) a na orientaci v regionálních souvislostech (management zdrojů v regionu, lidské zdroje, komunitní plánování). Minimálně jedna přednáška je v anglickém jazyce (European Social Policy). Důraz je, stejně jako v bakalářském studiu, kladen na odbornou praxi studentů, kterou vykonávají v řídících strukturách institucí sociální práce, veřejné správy a neziskových organizací. Praxe je doprovázena supervizí.

Magisterské studium připravuje absolventy do řídících funkcí, pro analytické a koncepční práce v organizacích veřejného sektoru, veřejné správy a v neziskových organizacích. K tomu jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro efektivní výkon příslušných činností při tvorbě a realizaci sociální práce v ČR a mezinárodním kontextu. Absolventi jsou schopni plánovat a realizovat potřebná šetření při plánování sociálních služeb v regionálním prostoru.

 
DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
   
ELEKTRONICKÁ VERZE PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
   
DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN
 
1. semestr
Povinný kurz
Lidské zdroje v evropské perspektivě
Praxe ve veřejné správě
Soudobé teorie sociální práce
Supervize odborné praxe ve veřejné správě
Supervize organizace
 
2. semestr
Povinný kurz
Diplomový seminář
Management zdrojů v regionu
Pokročilé metody výzkumu
Právo III.
Praxe v sociál. službách a neziskovém sektoru
Supervize odborné praxe v sociál. službách a neziskovém sektoru
 
3. semestr
Povinný kurz
European Social Policy
Public Relations
Veřejná ekonomika a veřejné politiky
 
4. semestr
Povinný kurz
Etika
Komunitní plánování
Sociologie organizace