Studium \ Magisterské studium \ Regionální rozvoj a veřejná správa

Regionální rozvoj a veřejná správa

NÁZEV A TYP PROGRAMU A OBORU

 

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa
Stupeň studia: navazující magisterský (titul Ing.)
Forma studia: prezenční


 

PROFIL ABSOLVENTA


Cílem magisterského studia je profesně připravit posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. Studium je interdisciplinární a humanitně zaměřené.

Magisterské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci a fungování správních orgánů. Magisterské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci a fungování správních orgánů
Absolventi studia se uplatní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy, ve státních institucích i v soukromém sektoru, kde je podstatná znalost prostorových vztahů a procesů. Příležitosti k uplatnění naleznou absolventi studia i ve sféře mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou přímo součástí struktur Evropské unie nebo na ně navazují.

Dále se mohou absolventi tohoto oboru uplatnit jako odborníci ve veřejných institucích, zejména ve veřejné správě na státní, regionální a komunální úrovni, v institucích zabývajících se využitím strukturálních fondů EU a regionálním a lokálním rozvojem, v orgánech a institucích Evropské unie, dále pak v ekonomickém poradenství, v ekonomické a regionální publicistice aj.
 

 

Uplatnění absolventů:
• v orgánech Evropské unie v Bruselu a dalších evropských městech,
• na ministerstvech (např. ministerstvo pro místní rozvoj, vnitra, průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství),
• na rozvojových agenturách (Centrum pro regionální rozvoj ČR, CzechInvest, regionální rozvojové agentury apod.),
• na krajských, městských a obecních úřadech,
• v poradenských firmách,
• v neziskovém sektoru, nevládních institucích,
• v soukromém sektoru, především ve velkých firmách atd.
 

DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
   
ELEKTRONICKÁ VERZE PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
   
DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN
 
1. semestr
Povinný kurz
Mikroekonomie II
Socioekonomická geografie II.
Teorie regionálního rozvoje
Veřejná ekonomika a veřejné politiky
 
Povinně volitelný kurz 1
Revitalizace post-industriální krajiny
Urbánní rozvoj a politika
 
2. semestr
Povinný kurz
Daňová teorie a praxe
Geografie modelového regionu
Makroekonomie II.
Politika a správa v regionálním rozvoji
Politika územního rozvoje
Regionální analýza II.
 
Povinně volitelný kurz 2
Geomarketing
Management v organizacích veřejného sektoru
 
3. semestr
Povinný kurz
Diplomový seminář pro RR
Inovace, inovační prostředí a management inovativních konceptů
Lidské zdroje v evropské perspektivě
Právní problémy regionálního rozvoje a územní veřejné správy
Projektový management a fundraising
Regionální struktury v ČR
Správní systémy v EU a ČR
 
Povinně volitelný kurz 3
Seminář z regionálního rozvoje
Seminář z veřejné správy
Aktuální problémy Evropy a Česka
 
4. semestr
Povinně volitelný kurz 4
Management kvality
Metody geografického výzkumu krajiny