Studium \ Magisterské studium \ Ekonomika a management

Ekonomika a management

NÁZEV A TYP PROGRAMU A OBORU
Studijní program:  Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika a management
Stupeň studia: navazující magisterské (titul Ing.)
Forma studia: prezenční

 
DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
   
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
 

 

PROFIL ABSOLVENTA

Obor připravuje absolventy pro výkonné pozice v rámci soukromého i veřejného sektoru, zejména v oblasti managementu a ekonomiky.  Studenti získají fundované teoretické znalosti i praktické dovednosti včetně ověření jejich aplikace v praxi v oblastech marketingu, financí, účetnictví, ekonomiky podniku, neziskových institucí a orgánů veřejné správy. Seznámí se též s postavením a fungováním firem, veřejné správy a neziskového sektoru ve vztahu k hospodářské politice a daňového systému.
Studenti získají znalosti a dovednosti pro úspěšné zvládnutí pozic v oblasti ekonomiky a managementu firem a institucí veřejného i neziskového sektoru.  Absolventi budou schopni zajišťovat v těchto institucích výkon řídících funkcí v oblasti ekonomiky a financí, obchodu a marketingu. Uplatnění naleznou zejména v podnicích působících v odvětví obchodu a služeb, dopravy a skladování či v poradenských firmách, dále též ve firmách a organizacích zajišťujících poskytování veřejných služeb i v neziskovém sektoru.

SPECIALIZACE U NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Absolvované povinně volitelné kurzy tvoří tyto specializace:
 
A) OBCHOD A MARKETING
1.semestr                 Marketingové strategie
2.semestr                 Geomarketing
3.semestr                 Retail management – řízení obchodního provozu
4.semestr                 On-line marketing
 
B) PODNIKOVÝ MANAGEMENT
1.semestr                 Krizové řízení v podniku
2.semestr                 Firemní procesy a strategické plánování
3.semestr                 Manažerské informační systémy
4.semestr                 Management kvality a prostředí
 
C) FINANČNÍ MANAGEMENT
1.semestr                 Daně ze spotřeby
2.semestr                 Mezinárodní účetnictví a audit         
3.semestr                 Mezinárodní finance
4.semestr                 Finanční management
 
Student si v rámci povinně volitelných kurzů (PVK) volí v každém semestru z nabízených PVK jeden. Pokud student v rámci svého studijního plánu zvolí a úspěšně absolvuje právě čtyři konkrétní PVK (viz rozpis), získá jednu ze specializací (Obchod a marketing, Podnikový management, Finanční management), která bude uvedena v jeho dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement). Sestavení studijního plánu dle specializace není povinné. Student má možnost volit si PVK napříč specializacemi.
 
DOPORUČENÝ PLÁN STUDIA
 
1. semestr
Povinný kurz
Lidské zdroje v evropské perspektivě
Mikroekonomie II
Socioekonomická geografie II.
Veřejná ekonomika a veřejné politiky
 
Povinně volitelný kurz 1
Daně ze spotřeby
Krizové řízení
Marketingové strategie
 
2. semestr
Povinný kurz
Aplikované kvantitativní metody
Controlling
Daňová teorie a praxe
Diplomový seminář
Makroekonomie II.
Veřejné finance
 
Povinně volitelný kurz 2
Geomarketing
Manažerské rozhodování
Mezinárodní účetnictví a audit
 
3. semestr
Povinný kurz
Inovace, inovační prostředí a management inovativních konceptů
Manažerská ekonomika
Strategický management
 
Povinně volitelný kurz 3
Manažerské informační systémy
Mezinárodní finance
Retail management – Řízení obchodního provozu
 
4. semestr
Povinný kurz
Prezentace výzkumných témat v AJ, NJ
 
Povinně volitelný kurz 4
Finanční management
Management kvality
On-line marketing