Studium \ Doktorské studium

Doktorské studium

NÁZEV A TYP PROGRAMU A OBORU
 
Studijní program:  Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Aplikovaná ekonomie a správa
Stupeň studia: doktorský (titul Ph.D.)
Forma studia: prezenční i kombinovaná


 
PROFIL ABSOLVENTA


Cílem oboru je vychovat odborníky disponující uceleným souborem nástrojů vhodných k porozumění fungování společnosti a společenských institucí v konkrétně sociálně, kulturně a environmentálně definovaných podmínkách. Jeho základem je integrace ekonomického poznání s prvky ostatních společenskovědních disciplín do koherentního celku, který umožní absolventům realizovat informovaná a kvalifikovaná rozhodnutí.

Obor je koncipován jako interdisciplinární a je založen na využití poznatků a metod ekonomie, managementu, správních věd, politologie a dalších souvisejících disciplín. Interdisciplinární průnik bude aplikován při formulaci otázek, akademicky ucelených řešení i praktičtěji orientovaných konceptů využitelných v širším pojetí průniku působení veřejného sektoru a chování individuálních aktérů.

Absolventi budou připraveni nalézt uplatnění v široké škále profesí, jejichž výkon s sebou nese nezanedbatelné společenské dopady a vyžaduje tudíž porozumění tomu, jak tyto dopady vznikají a jakým způsobem je možné je ovlivnit. Příkladem může být působení ve veřejné správě, národních i nadnárodních regulačních orgánech, v politice, v neziskovém sektoru (charitativní organizace, think tanky), ve vlivových organizacích, jako novináři či v soukromém sektoru například v oblastech strategického plánování, CSR (corporate social responsibility) a PR.
 

DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 

  • Přijímací řízení - Vyhláška děkana o přijímacím řízení na doktorské studium v akademickém roce 2020/21. Aktualizováno dne 5.3.2020.
  • Admission procedure - Implementary regulation for admission procedure for Ph.D. study programme  for academic year 2020/21. Modified 2020/04/28 
 
STRUKTURA A PRŮBĚH STUDIA
 
   
POVINNÉ A POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
 
Aplikovaná ekonomie
Ekonomika a regulace
Vládnutí/governance v EU a nár. státech
Instituce - jednání- etika- politika
Kvantitativní metody ve společenských vědách
Metody vědecké práce
Obhajoba tezí disertační práce
Spatial Planning and Governance
Sociologie soudobé společnosti