Studium \ Bakalářské studium \ Sociální politika a sociální práce

Sociální politika a sociální práce

NÁZEV A TYP PROGRAMU A OBORU
 
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Stupeň studia: bakalářský (titul Bc.)
Forma studia: prezenční i kombinovaná


 

PROFIL ABSOLVENTA


Profilující předměty oboru Sociální práce jsou zaměřeny k osvojení teoretických znalostí z oblasti psychologie, pedagogiky, sociologie, práva, sociální politiky a metod sociální práce a získání praktických dovedností v práci s jednotlivcem, skupinou a komunitou. Součástí studia je i odborná praxe studentů. Studenti a členové katedry se podílejí na grantové vědecké a výzkumné činnosti.

Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízení. Orientuje se v příslušných právních předpisech a má potřebné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky, které mu umožňují pracovat s klienty a podílet se na zkvalitňování životní situace jednotlivců a sociálních skupin. Důraz je kladen na praxi v různých typech sociálních zařízení. V rámci odborné praxe jsou absolventi připravováni na působení v poradenské činnost. Při přípravě absolventů je využívána spolupráce katedry sociální práce s Asociací vzdělavatelů v sociální práci v ČR, jejímž je členem.

 
DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
   
ELEKTRONICKÁ VERZE PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
   
DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN
 
1. semestr
Povinný kurz
Dějiny sociální práce
Informatika
Právo I.
Sociologie I.
Speciální pedagogika
Úvod do filozofie
Úvod do odborného jazyka - AJ, NJ
Úvod do psychologie
Úvod do sociální práce
Základy ekonomie pro SP
 
2. semestr
Povinný kurz
1. cizí jazyk I. - AJ, NJ
Metody soc. výzkumů pro SP I.
Personální management pro SP
Práce s daty
Právo II
Praxe - řízená
Sociologie II.
Teorie sociální práce
 
3. semestr
Povinný kurz
1. cizí jazyk II. - AJ, NJ
Andragogika
Metody komunitní sociální práce
Metody soc. výzkumů pro SP II.
Praxe – supervidovaná
Sociálně ekonomická geografie
Výcvik sociálních dovedností I.
 
4 semestr
Povinný kurz
1. cizí jazyk III. - AJ, NJ
Bakalářské praktikum
Metody individuální sociální práce
Práce s rodinou
Profesní etika
Sociální patologie
Trh práce a politika zaměstnanosti
Výcvik soc. dovedností II
Zdraví a nemoc
 
5 semestr
Povinný kurz
Metody skupinové sociální práce
Praxe - individuální
Problematika menšin
Sociální politika I.
Supervize odborné praxe
 
6. semestr
Povinný kurz
Práce s imigranty
Sociální deviace
Sociální exkluze a inkluze
Sociální politika II.
Tvorba projektů