O fakultě \ Fakulta \ Historie fakulty

Historie fakulty

Fakulta sociálně ekonomická UJEP byla založena v roce 1991 a je jednou ze tří zakládajících fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Začínala ve skromných podmínkách učeben v ulici Lipová v ústecké čtvrti Všebořice.

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně byla založena 28. září 1991 a v listopadu téhož roku byl děkanem jmenován doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. Byly otevřeny studijní obory: ekonomie podnikání, peněžnictví, informatika v ekonomii a správě, management lidských zdrojů, sociální politika a sociální práce, regionální a lokální rozvoj. 


Sídlo FSE v ulici Lipová


V roce 1992 se konala velká slavnostní imatrikulace studentů v Kulturním domě v Ústí nad Labem. V době od 1. října 1993 do 30. září 1996 byl děkanem FSE doc. Ing. Antonín Pešek, CSc. Všechny studijní obory měly poprvé studenty ve všech třech ročnících. 


Doc. Ing. Antonín Pešek, CSc.

Fakulta vydávala v letech 1993 - 1999 i svůj časopis „Studentský kurýr“.


Studentský kurýr

Promoce prvních absolventů bakalářského studia se konala v roce 1994.
10. března 1995 se uskutečnil v ústeckém Interhotelu Bohemia 1. reprezentační ples FSE.
V době od 1. listopadu 1996 do 7. února 1998 byl pověřen vedením fakulty PhDr. René Hladík, CSc. 
27. září 1996 byla slavnostně otevřena za účasti tehdejšího ministra školství Ivana Filipa nově zrekonstruovaná budova FSE UJEP v Moskevské ulici. Tato budova od svého prvopočátku vždy sloužila ke vzdělávání. Před založením fakulty se v budově nacházelo pracoviště Sociálně-ekonomického ústavu.


Na konci roku 1996/1997 promovali na fakultě první absolventi – inženýři. V roce 1998 pak proběhla volba nového děkana. Jmenován byl doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., jehož funkční období trvalo do roku 2004. Ve stejném roce se konalo několik společenských akcí jako Majáles, pochod na Milešovku nebo 6. společenský večer. 


Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.


V roce 2001 se konaly oslavy 10 let trvání FSE.  
V roce 2002 pak došlo k rozdělení Katedry matematiky a informatiky na Katedru matematiky a statistiky a Katedru informačních technologií. Tím se posílil význam informační techniky na FSE.

Škola rozšířila spolupráci se zahraničními Vysokými školami a došlo k nárůstu spolupráce v rámci programů SOKRATES – ERASMUS. 

9. února 2004 byl zvolen děkanem prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. Jeho funkční období trvalo do roku 2007. 


Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.


FSE rozšířila spolupráci s podniky a dalšími institucemi regionů a zapojila se do výzkumných úkolů řešených v rámci města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje. V roce 2005 byl akreditován bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Regionální rozvoj pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Ve školním roce 2006/2007 byla zahájena výuka na detašovaném pracovišti v Mostě. Studenti zde mohou studovat obory Sociální práce a Podniková ekonomika a management v bakalářské kombinované formě studia.

V roce 2006 na FSE začalo fungovat akreditované centrum jazykových zkoušek City & Guilds na Katedře cizích jazyků.

V roce 2007 byl znovu zvolen děkanem doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.


Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.


V roce 2008 a 2009 proběhla modernizace studovny a knihovny.

Dne 22. listopadu 2010 byla slavnostně otevřena vilka v Kampusu UJEP. Pro potřeby fakulty byla dále zrekonstruována budova bývalé vrátnice Masarykovy nemocnice, kde se mimo jiné nachází velká zasedací místnost.

V roce 2011 došlo ke sloučení Kateder obchodu a služeb s Katedrou ekonomiky podniku a Katedra informatiky s Katedrou matematiky a statistiky.

Proběhlo slavnostní zasedání FSE UJEP k 20ti letům založení a všichni zaměstnanci dostali Pamětní list. 28. února 2012 proběhl na FSE Erasmus Day.
V roce 2013 byl zvolen děkanem RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. V tomto roce na FSE studovalo právě 2018 studentů. 
V roce 2015 se Katedra sociální práce přestěhovala do budovy VIKS v Kampusu UJEP.