O fakultě \ Fakulta \ Akademický senát FSE UJEP \ Kompetence AS FSE UJEP

Kompetence AS FSE UJEP
Kompetence a činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické
 

  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť FSE UJEP,
  • schvaluje návrh vnitřních předpisů FSE UJEP a postupuje je ke schválení AS UJEP,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků FSE UJEP a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti FSE UJEP a výroční zprávu o hospodaření FSE UJEP,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve st. programech uskutečňovaných na FSE UJEP,
  • schvaluje jmenování a odvolání členů Vědecké rady FSE UJEP a disciplinární komise FSE UJEP,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana FSE UJEP, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • další kompetence AS FSE UJEP viz Volební a jednací řád AS FSE UJEP, čl. 9