O fakultě \ Katedry \ Katedra matematiky a informatiky \ Projekty

ProjektyRozvoj matematických dovedností studentů UJEP
Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0031
Doba trvání projektu: 1.11.2010 – 30.6.2013

Projekt je realizován díky finanční pomoci Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zlepšení studijních výsledkům studentů při studiu matematiky a statistiky a osvojení korektního použití těchto disciplín při studiu odborných předmětů. Tohoto cíle chceme dosáhnout tvorbou webového studijního portálu a vytvořením nové učebnice matematiky pro ekonomy. Projekt je řešen pracovníky Katedry matematiky a statistiky FSE UJEP za přispění dvou členů Katedry financí a účetnictví FSE UJEP.

Webový portál bude obsahovat jak výukovou, tak i zkušební a relaxační část. Součástí portálu budou e-learningové studijní texty s interaktivními výukovými aplikacemi, zkušební testy, ankety na kvalitu výuky, chat mezi kantory a studenty s archivem otázek a odpovědí umožňující veřejnou konzultaci a populárně-naučné texty. Nově vytvořená učebnice bude prezentovat matematiku jako účinný prostředek pro modelování jevů interdisciplinárního charakteru s důrazem na řešení praktických úloh z oblasti ekonomie, resp. hospodářské a regionální politiky.
Plánovaná inovace se bude týkat jak studijního programu Ekonomika a management, tak i studijního programu Hospodářská politika a správa, a to ve všech jejich studijních oborech. Studium matematiky a statistiky a jejich další aplikace v odborných předmětech těchto studijních programů totiž patří mezi stěžejní součást celého studia.

Přínos pro cílovou skupinu studentů spočívá ve zvýšení dostupnosti studijních materiálů, v použití inovovaných materiálů, které vhodným způsobem doplňují přednášky a cvičení. Inovativnost studijních materiálů bude spočívat v rovině obsahové i formální. Obsahová rovina zohlední motivační charakter výkladu. Kromě popisu "strohé teorie" přinese i konkrétní úlohy aplikačního charakteru, což povede k vyšší motivaci ke studiu matematiky a v důsledku toho i lepšímu porozumění látky v profilových předmětech. Inovativnost studijních materiálů také spočívá v jejich formě. Připravovaný webový portál bude obsahovat interaktivní výkladové aplikace a také interaktivní testy s okamžitým vyhodnocením úspěšnosti. Díky tomu se podpoří vnímání vyložené látky více smysly, což povede k lepší srozumitelnosti výkladu a zvýší se atraktivita výuky. Přínosem pro cílovou skupinu tak bude zvýšení studijní úspěšnosti, lepší pochopení probírané látky a posílení schopnosti aplikovat matematiku v odborných předmětech.

Webový výukový portál bude trvale umístěn na www stránkách FSE UJEP. Návrh portálu umožňuje bezproblémové využívání portálu i po ukončení financování ze strany ESF. Díky redakčnímu systému bude možné neustále aktualizovat zveřejněné studijní materiály, zkušební testy, ankety i konzultační chat. Za tuto aktualizaci budou odpovídat pracovníci Katedry matematiky a statistiky FSE UJEP. Nově vytvořená učebnice matematiky bude studentům zdarma přístupná pomocí Střediska vědeckých informací FSE UJEP (tj. fakultní knihovny) a (budoucí) univerzitní knihovny. Studenti budou při výuce motivováni k jejímu používání i po ukončení financování ze strany ESF např. tím, vzniklá učebnice bude v sylabech zařazena do seznamu povinné literatury předmětů Matematika I, Matematika pro regionální rozvoj, Matematika II a případně i některých volitelných kurzů.

Jedním z výstupů projektu je učebnice matematiky, kterou naleznete na tomto odkazu