O fakultě \ Katedry \ Katedra matematiky a informatiky \ Popisy kurzů

Popisy kurzů

 
Anotace předmětů bakalářského studia


Studijní program Ekonomika a management

 
DATA A ROZHODOVÁNÍ  (KMI/PDARO, KMI/KDARO)
Cílem kurzu je provést studenty širokým spektrem metod statistické analýzy dat, a to od tvorby dotazníků, přes pořízení dat až po vyhodnocení dat pomocí statistických metod. Studenti se naučí využívat speciálních doplňků prostředku Microsoft Excel. Seznámí se i s jiným SW, převážně volně dostupným. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni formulovat hypotézy a sestavit dotazník pro statistické šetření, zpracovávat data v různých statistických SW pomocí různých statistických metod a vyhodnotit výsledky statických šetření a dobře je interpretovat.
 
INFORMATIKA  (KMI/PEINF, KMI/KEINF)
Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o současných prostředcích informatiky, nasazování a využívání základních ekonomických aplikací. Ukázat základní místo a úlohy informačních systémů v podnicích a efekty podnikové informatiky. Po ukončení kurzu studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek, se vzájemným propojením dat mezi soubory. Budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osobní databáze. Budou mít přehled o aplikacích pro správu dokumentů a řízení pracovních toků a pochopí možnosti využití informatiky v řízení státní správy, výběr základních aplikací pro účetnictví a finance. 
 
MATEMATIKA  (KMI/PMATE, KMI/KMATE)  
Kurz seznamuje se základními pojmy a metodami v oborech matematická analýza a lineární algebra. Rozvíjí schopnost studentů popsat reálné jevy odpovídajícími matematickými prostředky. 
 
STATISTIKA  (KMI/PSTAT, KMI/KSTAT )  
Kurz je zaměřen na základy statistiky, a to na deskriptivní statistiku, pravděpodobnostní modely, základní metody statistické indukce, a jejich uplatnění při analýze společenských jevů. Posluchači budou po absolvování kursu schopni používat základní početní postupy při řešení běžných statistických problémů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni popsat statistický soubor pomocí základních charakteristik, použít statistické metody na základní problémy teorie odhadu a teorie hypotéz a vyšetřit a popsat závislost mezi různými veličinami. 
 Studijní program Sociální politika a sociální práce

 
INFORMATIKA (KMI/PINFO, KMI/KINFO)
Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o současných prostředcích informatiky, nasazování a využívání základních ekonomických aplikací. Ukázat základní místo a úlohy informačních systémů v podnicích a efekty podnikové informatiky. Po ukončení kurzu studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek, se vzájemným propojením dat mezi soubory. Budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osobní databáze. Budou mít přehled o aplikacích pro správu dokumentů a řízení pracovních toků a pochopí možnosti využití informatiky v řízení státní správy, výběr základních aplikací pro účetnictví a finance 

 


Studijní program Hospodářská politika a správa


GIS A IS PRO VEŘEJNOU SPRÁVU A REGIONÁLNÍ ROZVOJ   (KRRVS/5GISR, KRRVS/FGISR)
Kurz je zaměřen na zdokonalení a rozšíření ICT znalostí studentů. Práce s geografickými informačními systémy je cílena na tvorbu mapových výstupů ve formě kartogramů a kartodiagramů. 

 

INFORMATIKA  (KMI/5EINF, KMI/FEINF)
Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o současných prostředcích informatiky, nasazování a využívání základních ekonomických aplikací. Ukázat základní místo a úlohy informačních systémů v podnicích a efekty podnikové informatiky. Po ukončení kurzu studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek, se vzájemným propojením dat mezi soubory. Budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osobní databáze. Budou mít přehled o aplikacích pro správu dokumentů a řízení pracovních toků a pochopí možnosti využití informatiky v řízení státní správy, výběr základních aplikací pro účetnictví a finance. 

 

MATEMATIKA  (KMI/PMATEKMI/KMATE)  
Kurz seznamuje se základními pojmy a metodami v oborech matematická analýza a lineární algebra. Rozvíjí schopnost studentů popsat reálné jevy odpovídajícími matematickými prostředky. 

 

STATISTIKA  (KMI/PSTAT, KMI/KSTAT )  
Kurz je zaměřen na základy statistiky, a to na deskriptivní statistiku, pravděpodobnostní modely, základní metody statistické indukce, a jejich uplatnění při analýze společenských jevů. Posluchači budou po absolvování kursu schopni používat základní početní postupy při řešení běžných statistických problémů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni popsat statistický soubor pomocí základních charakteristik, použít statistické metody na základní problémy teorie odhadu a teorie hypotéz a vyšetřit a popsat závislost mezi různými veličinami.  


Anotace předmětů navazujícího magisterského studia

 

APLIKOVANÉ KVANTITATIVNÍ METODY ( KMI/MAPKM)
Cílem kurzu je naučit studenty matematicky formulovat a řešit ekonomické problémy. Jde tedy o interdisciplinární prolínání teorií matematických s ekonomickými, pokrývající širokou škálu optimalizačních problémů, statistických metod i matematicko-ekonomického modelování. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: vyřešit optimalizační a predikční úlohy vyplývající z manažerského rozhodování; vyřešit problém související s národním účetnictvím; umět řešit konfliktní situace, ve kterých maximalizujeme náš zisk. 

 

Anotace pro volitelné kurzy
 

 

VK - ČASOVÉ ŘADY V EKONOMII  (KMI/W0014)
V kurzu bude studována teorie o časových řadách společně s ukázkou zpracování dat na SW Statistica, případně SPSS. Tento kurz bude velmi užitečný studentům, kteří uvažují zahrnout zpracování dat vyvíjejících se v čase do svých bakalářských a diplomových prací. Kurz je ukončen zápočtem a je doporučen studentům, kteří mají již absolvován předmět Statistika II.  

  
VK - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY  (KMI/W0010)
Cílem výběrového kurzu je seznámit posluchače se základy databázových systémů, podat přehled poznatků z oblasti vývoje a používání databázových systémů, seznámit s podstatou a postupem návrhu struktury datové základny, uvést obecné základy logické a fyzické struktury dat, poskytnout základní znalosti o personálním, programovém a technickém zabezpečení databázových systémů. Studenti se seznámí s dotazovacím jazykem SQL. Studenti získají základní schopnosti, které jim jako koncovým uživatelům usnadní komunikaci s vývojovými pracovníky (programátory, analytiky a databázovými administrátory) a umožní získávat data z databank pro účely dalšího zpracování a zkoumání. Kurz je ukončen zápočtem.  Poznámka: Předpokladem pro zapsání kurzu je absolvování kurzu Informatika (resp. Znalosti v rozsahu tohoto kurzu).


 
VK - INFORMAČNÍ SYSTÉMY  (KMI/W1007)
Cílem kurzu je objasnit moderní koncept podnikatelského informačního systému, jeho strategický význam pro rozvoj firmy. Kurz objasňuje pojmy informační technologie, informační management. Seznamuje studenty s metodikou plánování IS firem. Předmět je určen pro uživatele výpočetní techniky, kteří kromě pouhého využívání hotových produktů budou aktivně účastnit tvorby projektů. Kurz je ukončen zápočtem, pro jehož udělení je třeba zpracovat praktickou seminární práci a vypracovat odborný referát k dané problematice.VK- INTRODUCTION TO SAP (KMI/W0006, KMI/X0006)
Seznámení s principy systému SAP, jeho moduly a podnikovými procesy. 
 
 
VK - INTERNET A MODERNÍ KOMUNIKACE  (KMI/W1006)
Cílem je seznámení se současným vývojem využití internetu jako prostředku komunikace. Kurz ukazuje možnosti moderních komunikačních technologií současnosti. Umožní prakticky se seznámit se současnými trendy moderní komunikace ve světě a jejich možnou aplikaci ve firmě či kanceláři. Postihne veškeré možnosti komunikací jak textových, hlasových i audiovizuálních, které jsou dnes běžně dostupné při standardním vybavení. Nastíní možnosti využití různých komunikačních systémů a jejich nadstaveb při běžné práci v prostředí úřadu či podnikatelského subjektu. Kurz je ukončen zápočtem, pro jeho udělení je třeba vypracovat odborný referát k dané problematice a prokázat aktivní účast na seminářích.


VK - MARKOVSKÉ ŘETĚZCE  (KMI/W0009)
Studenti se v kurzu seznámí s jednou partií teorie stochastických procesů – Markovským řetězcům. V průběhu kurzu budou vysvětleny teoretické základy této disciplíny a poté bude teorie procvičena při řešení praktických úloh. Kurz je určen studentům, kteří úspěšně absolvovali předmět Matematika I. Kurz je ukončen zápočtem.  

 
VK - OPAKOVÁNÍ MATEMATIKY  (KMI/W0013)
Kurz je určen pro studenty, kteří mají problémy se středoškolskou matematikou. Cílem kurzu je připravit studenty ke zkoušce z předmětu Matematika I. Během kurzu budou zopakovány základní principy středoškolské matematiky a dále budou procvičeny vybrané matematické metody z oblasti lineární algebry a matematické analýzy. Kurz je ukončen zápočtem.  


VK - STATISTICKÁ ANALÝZA DAT  (KMI/W0015)
Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o možnostech pořízení a zpracování různých typů dat pomocí statistických metod. Studenti se naučí využívat speciálních doplňků prostředku Microsoft Excel. Seznámí se i s jiným SW, převážně volně dostupným. Absolvování předmětu je obzvlášť vhodné pro studenty plánující zpracování různých druhů dat v rámci svých bakalářských a diplomových prací. Kurz je zakončen zápočtem na základě seminární práce. 


VK - VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ  (KMI/W0016)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami vícekriteriálního rozhodování a způsobech vytvoření modelu rozhodovací situace. Studenti se naučí, jak rozhodnout, jakou rozhodovací proceduru zvolit, jak zabezpečit objektivnost rozhodnutí a jak minimalizovat riziko z přijaté volby. Kurz je určen studentům, kteří úspěšně absolvovali předmět Matematika I. Kurz je zakončen zápočtem na základě seminární práce.  


VK - VISUAL BASIC V EKONOMICKÉ PRAXI  (KMI/W1008)
Kurz je určen pro studenty s absolvovaným kurzem Informatika. Rozvíjí talent studenta v oblasti analytického myšlení a schopnosti algoritmizace. Neklade si za cíl vychovat studenta programátora. Je koncipován tak, aby stručně seznámil s problematikou možností využití metod Visual Basicu v ekonomické praxi. Není určen pro programátory v oboru. Je ukončen zápočtem.

 
VK - VÝPOČETNÍ TECHNIKA – PRAKTIKUM  (KMI/W1003)
Cílem kurzu je seznámit studenty s hardware počítačů PC, s principy počítačových sítí a bezpečnostní problematikou provozu. Je ukončen zápočtem.


VK - ZÁKLADY OBJEKTOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ  (KMI/W1009)
Studenti získají základní znalosti objektového programování, a to v jazyce Java (třídy, instance, metody, datové struktury, dědičnosti a polymorfismus). Studenti budou formou semestrální práce tvořit rozsáhlejší projekt, na kterém procvičí získané znalosti. Součástí cvičení jsou i témata, která poskytnou studentům obecný úvod do dalších oblastí informatiky. Je ukončen zápočtem.