O fakultě \ Katedry \ Katedra sociální práce \ Popisy kurzů

Popisy kurzů

Anotace předmětů bakalářského studia


Studijní program Sociální práce

ANDRAGOGIKA  (KSP/6AND1, KSP/GAND1)   
Cílem kurzu je seznámit studenty podstatou andragogiky a jejího praktického využití v oboru sociální práce. Pozornost je věnována využívání moderních metod a forem vzdělávání dospělých v rámci andragogické didaktiky, zejména ve vztahu k problematice a systému vzdělávání osob ohrožených sociální exkluzí, zvláštních sociálních skupin a dalších cílových skupin v sociální práci. Část kurzu je věnována problematice vzdělávání pracovníků v sociální oblasti.  Kurz je vyučován jako povinný, je ukončen zápočtem: předpokladem pro udělení zápočtu je zpracování seminární práce a její obhajoba.
Vyučující: Ing. Dita Štyvarová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0
 
BAKALÁŘSKÉ PRAKTIKUM (KSP/6BAPR, KSP/GBAPR)
Cílem kurzu je seznámení posluchačů s metodami, technikami a pracovními postupy při přípravě a zpracování seminárních, ročníkových a diplomových prací. Kurz má seminární charakter, posluchači zpracovávají sérii zadání, ve kterých provádějí simulaci jednotlivých aktivit nutných pro vypracování práce. Je zakončen zápočtem, který je podmíněn předložením závěrečného zadání ve formě "nabídkové studie" zvoleného tématu jako projektu vlastní práce. Kurz tím nabývá do určité míry formu projektu, užitečné i pro praktické aktivity absolventa
Vyučující:  Doc. PhDr.P. Kuchař, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

DĚJINY SOCIÁLNÍ PRÁCE
Cílem předmětu je posluchačům zprostředkovat dějiny sociální práce prostřednictví nejen konkrétní činnosti v lidských společnostech, ale zprostředkovat i dějiny sociálního myšlení orientovaného na pomoc a nakonec i dějiny samotné sociální práce. Zároveň definovat úkoly sociální práce spočívající v poskytování sociální pomoci, sociální péče a sociální podpory/opory. Kurz je ukončen zkouškou.
Vyučující: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0


FILOSOFIE (KSP/6FILO, KSP/GFILO)    
Specifické vzdělávací cíle směřují k tomu, aby studenti ovládli pojmový aparát filosofie a etiky, byli informováni o důležitých filosofických a etických otázkách, dovedli filosoficky analyzovat události, zkušenosti, názory a souvislosti jevů. Porozumět základním koncepcím morálky, umět kriticky posoudit negativní morální jevy a hledat východiska pro jejich eliminaci. Nabízí studentům orientaci v základních filozofických směrech.
Vyučující: PhDr.Robert Krejcar, Ph.D.
Ukončení: Zkouška
Hodinová dotace: 2/0

METODY INDIVIDUÁLNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (KSP/6MISP, KSP/GMISP)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy ke klientům, s technikami práce s klientem, s vedením rozhovoru, konstrukcí rozhovoru, zkreslení při posuzování a s vyrovnáváním se s náročnými životními situacemi. Dále se speciálními formami intervence a etapami sociální diagnostiky.  Součástí kurzu je cvičení, kde jde o praktický nácvik (ochutnávka) některých technik v práci s klientem (např. hraní rolí). Předpoklad pro zapsání tohoto kurzu je absolvování kurzu Teorie sociální práce a Profesní etika. Kurz je ukončen zápočtem před zkouškou aústní zkouškou.
Vyučující: PhDr. M. Hiekischová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
METODY KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (KSP/6MKSP,KSP/GMKSP)
Cílem je seznámit studenty s metodami komunitní práce, s komunitním plánováním, mapováním potřeb a se standardy kvality péče. Pozornost je věnována pojmům jako je: komunitní pracovník, sociální marketing, financování sociálních služeb, státní a nestátní sociální služby. Strategie a taktiky komunitní práce. Dále s managementem péče, s novou koncepcí sociálních služeb. Kurz je ukončen zápočtem před zkouškou a ústní zkouškou. 
Vyučující: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/2
 
METODY SKUPINOVÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE (KSP/6MSSP, KSP/GMSSP)
Studenti jsou v rámci kurzu seznámeni s významem skupinové sociální práce, s jejími formami, základními principy, teoretickými přístupy a možnostmi využití v praxi. Studentům je přiblížena problematika skupin jako prostředku, kontextu a systému vzájemné pomoci a problematika dynamiky skupin a forem jejich řízení. Cílem předmětu je dát studentům ucelený pohled na možnosti sociální práce se skupinou. Předmět je ukončen zápočtem před zkouškou a zkouškou. Zápočet je získán za seminární práci nebo za aktivní přípravu a účast na seminářích věnovaných skupinové práce s jednotlivými cílovými skupinami. Podmínkou pro zapsání předmětu je absolvování předmětů Metody individuální sociální práce.
Vyučující: PhDr. M. Hiekischová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
METODY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU I. A II. (KSP/6MVY1, KSP/GMVY1,    
KSP/6MSV2, KSP/GMSV2)
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy metodologie zkoumání sociálních jevů pomocí metod sociologického výzkumu. Naučit posluchače jak sestavovat a pracovat s metodami sběru empirických dat o sociálních jevech, jak provádět jejich zpracování (třídění, popis jednorozměrné tabulky dat), základní analýzu (včetně testování hypotéz) a jejich interpretaci a vyvozování závěrů pro praxi. Kurz je situován do 2. semestru a je v tomto semestru zakončen zápočtem. Na tento kurz navazují Metody a techniky sociologického výzkumu II., který je věnován kvalitativním metodám zkoumání sociálních jevů. Jde zejména o postupy zkoumání malých sociálních skupin, (vztahy v malých skupinách, sociometrie), hodnotové orientace lidí a jejich chování (včetně základu biografického výzkumu). Kurz probíhá v 3. semestru a je zakončen zápočtem před zkouškou a souhrnnou zkouškou z látky z obou semestrů. Podmiňujícím zápisem kurzu Metody sociálního výzkumu I. je absolvování a splnění kurzu Sociologie I., podmiňujícím zápisem kurzu Metody sociálního výzkumu II. je absolvování a splnění kurzu Metody sociálního výzkumu I.
Vyučující: Doc. PhDr. J. Buriánek, CSc., Mgr. L. Chudomelová
Ukončení: zápočet před zkouškou, souborná zkouška
Hodinová dotace: 
 
TRH PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (KSP/1TRHP,KSP/BTRHP)
Cílem kurzu je analýza vztahu mezi děním na trhu práce a otázkami zaměstnanosti a nezaměstnanosti, seznámení s příčinami a důsledky nezaměstnanosti a cestami jejich řešení. Má umožnit pochopení významu a místa sociální práce v aktivní politice zaměstnanosti a jejích konkrétních programech a aplikacích. Navazuje na kurzy ekonomie, sociologie a psychologie. Kurz je situován do 4. semestru a je zakončen písemnou zkouškou.
Vyučující:  Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Ukončení: písemná zkouška
Hodinová dotace: 2/0

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT  PRO SP (KSP/6PEMA,  KSP/GPEMA)    
Cílem kurzu je seznámení studentů s trendy v problematice řízení lidských zdrojů, činností personálního útvaru v kontinuitě s činností organizace, instituce. Nezbytnou součástí je pochopení praktického použití personálních činností v organizaci a tvorba personálních strategií. Pozornost je věnována také rozvoji jedince v rámci organizace, využití psychologických a sociologických poznatků při realizaci personálního řízení v organizaci. Vzhledem k zaměření oboru je kurz orientován na měnící se postavení a funkce sociálního pracovníka v organizaci. Kurz je vyučován jako povinný a ukončen písemnou případně ústní zkouškou a zpracováním seminárních prací.
Vyučující: Ing. Dita Štyvarová
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
ODBORNÁ PRAXE ŘÍZENÁ (KSP/6PRX1, KSP/GPRX1)
Cílem odborné praxe řízené je seznámit studenty se sítí zařízení, které poskytují služby pro různé typy uživatelů. Jedná se o osobní návštěvu těchto zařízení v doprovodu pedagoga. Studenti se zapojí do aktivit v rámci konkrétní organizace v rozsahu 6 hodin. Kurz je zakončen zápočtem. Jeho součástí je zpracování deníku z návštěv v zařízeních, vlastní reflexe praxe a založení portfolia praxe.
Vyučující: PhDr.M.Hiekischová, Ph.D., Mgr.J.Vašat, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 
 
ODBORNÁ PRAXE SUPERVIDOVANÁ (KSP/6PRX2, KSP/GPRX2)
Cílem praxe je porozumět a popsat cíle konkrétní organizace, organizační kontext, metody práce. Začlenit se do pracovního týmu, kriticky reflektovat a hodnotit svou pozici v organizaci, analyzovat etické postoje a hodnoty, které v organizaci převládají, rozvíjet komunikační dovednosti, přijímat a předávat informace, formulovat otázky a rozpory vnímané v souvislosti s praxí. Student má získat tyto kompetence: přispívat k práci organizace a odborně růst. Kurz je zakončen zápočtem. Součástí zápočtu je individuální supervize, zpracování výkazu o praxi, vlastního hodnocení praxe, popis organizace, písemný doklad o získaných kompetencích, zpracování portfolia. Zápis do kurzu – odborná praxe řízená.
Vyučující:  Mgr. Jan Vašat, Ph.D., PhDr.M.Hiekischová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 
 
ODBORNÁ PRAXE INDIVIDUÁLNÍ (KSP/6PRX3, KSP/GPRX3)
Cílem je zdokonalit a ověřit praktické dovednosti v případové sociální práci. Prokázat schopnost pracovat samostatně s klientem nebo skupinou. Vést dokumentaci a záznamy. Umět hledat širší systémové souvislosti v sociální práci. Student má získat následující kompetence: rozvíjet účinnou komunikaci, orientovat a plánovat postup, podporovat a pomáhat k soběstačnosti, zasahovat a poskytovat služby. Kurz je ukončen zápočtem – jeho součástí je výkaz o praxi, písemné zpracování zadaných kompetencí a předložení portfolia za celou dobu praxe. Zápis do kurzu – praxe řízená, praxe supervidovaná.
Vyučující: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., PhDr. M. Hiekischová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 

PRÁCE S RODINOU (KSP/6PRRO, KSP/GPRRO)
Kurz studenty seznamuje s tématy, které jsou v současném odborném diskursu v kontextu sociální práce v souvislosti s rodinou aktuální. V úvodu se studenti seznámí se základními teoretickými koncepcemi a vývojem rodiny v západní společnosti.V rovině praktických dovedností se v průběhu kurzu studenti věnují podrobně jednotlivým přístupům a metodám práce s rodinou v rovině konkrétních problémů a případů metodou práce s kazuistikami. Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou.
Vyučující: Mgr. J. Laštovková, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
PROFESNÍ ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI (KSP/6PRET, KSP/GPRET)
Cílem kurzu je rozvinout povědomí studentů o etické dimenzi sociální práce. V první tematické části je zaměřen na teoretická a legislativní východiska současného pojetí profesní etiky v oblasti sociální práce, ve druhé se věnuje konkrétním etickým otázkám souvisejícím s výkonem profese sociálního pracovníka, důležitým prvkem je práce s konkrétními kazuistikami z praxe. Kurz je zakončen zápočtem před zkouškou a zkouškou.
Vyučujíci: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
Ukončení: Zápočet/Zkouška
Dotace: 1/1

PROBLEMATIKA MENŠIN (KSP/6PRME, KSP/GPRME)
Kurz je koncipován jako přehled možných způsobů uvažování o menšinách a většinách na základě jednotlivých aspektů. Základním oborem, skrze nějž je problematika představována, je  sociologie. V předmětu jsou představena základní témata vztahující se k soužití menšin a většin, vývoj těchto témat a jednotlivých pojmů. Důraz je kladen především na současné pojetí těchto koncepcí a jejich problematiku. Kurz je ukončen zápočtem před zkouškou, udělovaným na základě aktivity v průběhu semestru, a písemnou zkouškou.
Vyučující: Mgr.J.Laštovková, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
PSYCHOPATOLOGIE (KSP/6PSPA, KSP/GPSPA)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními kategoriemi odchylek od psychické normy. Seznamuje s etiologií poruch a některých nemocí, jejich projevy, diagnostikou,  nápravou, zařazením nemocných do života společnosti. Kurz je zakončen zápočtem před zkouškou a zkouškou. Kurz se zapisuje ve 4. semestru a podmínkou pro zapsání je absolvování předmětu Úvod psychologie.
Vyučující: PhDr.M.Barták,Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
SOCIÁLNÍ DEVIACE (KSP/6SODE, KSP/GSODE)
Cílem kurzu je seznámit studenty s koncepty sociálních deviací v čase a prostoru sociologické teorie. V rámci přednášek se pracuje se základními pojmy z oblasti sociálních deviací jako například pojmy ne/normality, sociální kontroly, morální paniky a podobně. Na seminářích se diskutuje přečtená literatura z oblasti sociálních deviací. Kurz je ukončen zápočtem před zkouškou, udělovaným na základě aktivity v průběhu semestru, a písemnou zkouškou.
Vyučující:Mgr.J.Laštovková,Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
SOCIÁLNÍ EXKLUZE A INKLUZE (KSP/6SOEI, KSP/GSOEI)
Kurz seznámí studenty s koncepcí sociální exkluze, skrze níž je nahlíženo na soužití v různém společenském kontextu a na teoretické i praktické možnosti sociálního začleňování. První část kurzu je věnována především obecným pojmům, jejich užívání, zrodu a historii. Druhá část kurzu se zaměřuje na vybraná témata a regulativní procesy v prostředí české společnosti i na mechanismy na úrovni EU. Na seminářích se diskutuje přečtená literatura s tématikou sociálního vyloučení, koncepční dokumenty a jeich praktická aplikace. Kurz je ukončen zápočtem před zkouškou, udělovaným na základě aktivity v průběhu semestru, a písemnou zkouškou.
Vyučující: Mgr. J. Laštovková, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/1

SOCIÁLNÍ POLITIKA I. (KSP/6DOP1, KSP/GDOP1)
Cílem kurzu je seznámit studenty s obsahem pojmu sociální politika, ideovými přístupy a směry, které se projevují v základních principech, funkcích a cílech sociální politiky, s významem státu a ostatních subjektů sociální politiky. Student by měl získat přehled v základním pojmosloví, dokázat definovat jednotlivé sociální situace a rozdílné přístupy k jejich řešení v rámci jednotlivých typů sociálních států. Součástí je i výklad o společných přístupech v sociální oblasti v EU. V rámci cvičení jsou diskutována aktuální témata ze sociální oblasti. Kurz je ukončen zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je aktivní účast na cvičení a vypracování seminární práce.
Vyučující: PhDr.M.Barták, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/1
 
SOCIÁLNÍ POLITIKA II (KSP/6DOP2, KSP/GDOP2)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s praktickou realizací sociální politiky v jejích jednotlivých odvětvích. Posluchač získá přehled o možnostech řešení základních sociálních situací u nás i v zahraničí. Kurz je ukončen  zápočtem před zkouškou a ústní zkouškou. Předpokladem k absolvování zkoušky je aktivní účast na cvičeních a vypracování seminární práce. Předpokladem pro zapsání do kurzu je udělení zápočtu z kurzu Sociální politika I.
Vyučující: PhDr.M.Barták, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

SOCIOLOGIE I. a II. (KSP/6SOL1,KSP/6SOL2, KSP/GSOL1, KSP/GSOL2)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Student získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických  disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa. V seminářích pracují studenti s prostudovanou literaturou a hledají souvztažnosti mezi teoretickými závěry a aktuální společenskou situací. Učí se rozumět sociálním procesům. Kurz je zařazen do 1. a 2. semestru. 1. semestr je ukončen zápočtem , 2. semestr je ukončen zápočtem před zkouškou a  zkouškou.
Vyučující:  
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/0, 1/1
 
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (KSP/6SPPE, KSP/GSPPE)
Předmět seznamuje posluchače se základy oboru speciální pedagogika a jeho vnitřním členěním. Převážná část kurzu je však věnována seznámení s jednotlivými cílovými skupinami. V souladu se současným, inkluzivním pojetím speciální pedagogiky je zdůrazněno zaměření na člověka, na jeho vývoj a na možnosti jeho začlenění do společnosti. Významnou součástí předmětu je objasnění sociálních a psychologických souvislostí a orientace posluchače v systému speciální podpory osob s postižením v České republice. Předmět je ukončen zkouškou.
Vyučující:  PhDr.M.Barták,Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
SUPERVIZE (KSP/6SUPV, KSP/GSUPV)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy supervize. Cvičení supervize je specifické vzhledem k tomu, že navazuje na výkon odborné praxe. Studenti jsou rozděleni do malých pracovních skupin, ve kterých formou supervize řeší konkrétní případy vyplývající z praxe. V rámci těchto cvičení se studenti budou seznamovat s praktickými technikami supervize. Obsahem jednotlivých tématických okruhů je především reflexe podmínek výkonu sociální práce, sdílení vlastních zkušeností a hledání porozumění otázkám sociální situace. Kurz je ukončen zápočtem, uděleným za aktivní účast na semináři, prezentaci a písemný rozbor vlastního případu. Předpokladem zapsání je souběžně praxe. Zapsání kurzu je podmíněno absolvováním a splněním kurzu Praxe II. 
Vyučující: Mgr. J.Vašat, Ph.D. 
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE (KSP/6TRSP, KSP/GTRSP)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními teoretickými koncepty v oblasti sociální práce. Kurz tematicky postupuje od kategorizace teorií v sociální práci přes paradigmata sociální práce k jednotlivým přístupům a směrům. Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou. Pro zapsání kurzu není žádná podmínka.
Vyučující: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D., PhDr.M. Hiekischová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

TVORBA PROJEKTŮ
Kurz je zaměřen na tvorbu projektů a jejich řízení v institucích sociální práce, v nichž má projektování v současné době významnou roli. Kromě samotné tvorby projektové žádosti se studenti seznámí se základy fundraisingu, strategického plánování a vyhodnocování projektu. Kurz je zaměřen prakticky a předpokládá aktivní účast studentů. Během kurzu sestavují studenti projektovou žádost pro získání grantového příspěvku, kurz je zakončen prezentací projektové žádosti v rámci semináře a jejím schválením. Kurz je určen pro studenty třetího ročníku oboru sociální práce.
Vyučující: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.


ÚVOD DO PSYCHOLOGIE (KSP/6UPSY, KSP/GUPSY)
Cílem kurzu je vytvořit studentům základní pojmový aparát a uvést je do studia psychologie osobnosti s přihlédnutím k vývoji v jednotlivých etapách ontogeneze. Kurz je ukončen zápočtem před zkouškou a zkouškou po 1.semestru  a jeho absolvování je podmínkou pro zápis do kurzů psychopatologie.
Vyučující:  PhDr.Alice Reissová,Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/1

ÚVOD DO SOCIÁLNÍ PRÁCE
Kurz si klade za cíl přestavit studentům obor sociální práce jako vědecký obor i jako profesi. Seznamuje studenty s legislativními a institucionálním základy sociální práce, základními koncepty oboru i používanou terminologií, stejně jako s vývojem sociální práce. Kurz je ukončen zápočtem.
Vyučující: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D./PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 1/1

 
VÝCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ I., II. (KSP/6VSD1, KSP/6VSD2,
KSP/GVSD1, KSP/GVSD2)
Cílem kurzu je studenty prostřednictvím vlastních zážitků a praktických zkušeností zdokonalit v oblasti sociálních dovedností, podstatných pro výkon profese sociálního pracovníka. Výuka probíhá formou aktivního sociálního učení ve skupině, kde kromě nácviku konkrétních dovedností probíhá i skupinová dynamika. Hlavní důraz je kladen na komunikační dovednosti a schopnost sebereflexe. Ve 3. semestru ukončeno zápočtem uděleným za aktivní účast a podíl na skupinové činnosti. Ve 4. semestru ukončeno zkouškou udělenou za aktivní podíl na skupinovém dění, samostatném vedení výcvikového bloku pod odborným vedením(student obdrží zápis se zpětnou vazbou vyučujícího), a za odevzdání zpracovaného portfolia za oba semestry. Pro studenty KS je kurz VSD2 koncipován jako výjezdní. Kurz je situován do 3. a 4. semestru.
Vyučující: Ing. Dita Štyvarová
Ukončení: zápočet, zkouška
Hodinová dotace: 0/2
 
ZDRAVÍ A NEMOC (KSP/6ZNEM, KSP/GZNEM)
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s problematikou zdraví a nemoci jedince a vyplývajících důsledků z pohledu psychologie. Pozornost je věnována rolím psychologických faktorů při udržování dobrého zdravotního stavu, při prevenci nemocí, při zvládání negativních zdravotních stavů (emocí), při poskytování psychické podpory pacientům v průběhu uzdravení a při vyrovnání se s chronickými nemocemi. Kurz je ukončen zkouškou.
Vyučující: PhDr.M.Barták,Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 


Anotace pro volitelné kurzy
Volitelné kurzy jsou vypisovány podle potřeb výuky a možností vyučujících. 


VK - ASERTIVITA (KSP/W0014)
Cílem kurzu je seznámit studenta se základními zákonitostmi tohoto komunikačního stylu a na základě praktických aplikací poukázat na komunikační strategie, manipulační techniky, způsoby jednání v rámci asertivních dovedností atd. Studenti se také seznámí s asertivními právy a technikami a jejich využitím. Kurz je koncipován jako volitelný. Podmínkou k zápisu do tohoto kurzu je úspěšně složená zkouška ze základů psychologie a sociální psychologie, z tohoto důvodu je možný zápis do tohoto kurzu od 2. ročníku a je určen výhradně pro studenty programu Sociální politika a sociální práce. Kurz je ukončen zápočtem, předpokladem jeho získání je aktivní účast ve výuce a praktickém nácviku asertivních dovedností.
Vyučující: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 

VK – DILEMATA SOCIÁLNÍ PRÁCE V ORGANIZACI (KSP/W0037)
Kurze je typem supervizního semináře, který je úzce spjat s výkonem odborné praxe. Ústředním tématem je otázka – Jak podmínky v organizace ovlivňují přístup ke klientovi?. V úvodu kurzu bude vysvětlena základní teorie související s tématem, hlavní náplní kurzu je pak interaktivní formou zkoumat faktory, které v rámci organizace ovlivňují praktický výkon sociální práce. Kurz je zakončen zápočtem, je určen studentům 4. - 6. semestru SP.
Vyučující: Mgr. J.Vašat, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 
 
VK – KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (KSP/W0042)
Kurz seznamuje s účastníky se základními pojmy z oblasti komunikace, jednotlivými komunikačními teoriemi, podrobněji se věnuje fázím a složkám komunikačního procesu. Vedle pohledu teoretického nabízí i část věnovanou posílení praktických kompetencí účastníků v oblasti komunikačních dovedností. Kurz je ukončen zápočtem.
Vyučující: PhDr.M.Hiekischová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK – KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – VĚC VEŘEJNÁ (KSP/W0043)
Cílem předmětu je seznámení s podstatou, principy,posláním sociálních služeb, s novými trendy v oblasti sociálních služeb, typologií a cílovými skupinami uživatelů sociálních služeb.Dále s typy, formami a modely nevládních neziskových organizací. Kurz je ukončen zápočtem – zpracování možností sociálních služeb dle vybraných cílových skupin.
Vyučující: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK – KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (KSP/W0041)
Studenti se seznámí s podstatou komunitního plánování sociálních služeb jako s otevřeným procesem zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám, potřebám komunity a potřebám lidí.. Dále se seznámí s jednotlivými kroky a fázemi, obsahem a postupem při zpracování komunitního plánu sociálních služeb. Kurz je ukončen zápočtem -  zjišťování potřeb v daném městě.
Vyučující: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK-  KRITICKÉ ČTENÍ ODBORNÝCH TEXTŮ
Kurz je zaměřen na čtení odborných textů z oblasti sociální politiky a sociální práce. Jeho cílem je u studentů rozvinout kritické myšlení, naučit je vybírat texty, analyzovat, hodnotit, posoudit sílu argumentů, zvládnout konstruktivní kritiku cizí práce a naučit se kritické diskuse. Předpokladem pro zvládnutí kurzu je aktivita studentů, zpracování recenze a zájem o čtení odborných textů, nad kterými je třeba se kriticky zamýšlet a nespokojit se s příliš snadnými odpověďmi. Přidanou hodnotou je vytvoření vlastního čtenářského portfolia.
Vyučující: PhDr.M. Hiekischová, Ph.D.


VK - KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni se základními metodami hodnocení sociálních služeb. Pojem kvalita v sociálních službách je dán do souvislosti s kvalitou péče poskytované uživatelům služby, s kvalitou personálu, s kvalitou prostředí, v němž jsou služby poskytována a s kvalitou řízení. Značná pozornost je věnována Standardům kvality sociálních služeb: procesu jejich vzniku, smyslu, obsahu, procesu zavádění a ověřování naplňování. Zvyšování kvality služby je chápáno jako nepřetržitý proces, který je spojen s průběžným zjišťováním potřeb cílové skupiny, se zvyšováním kvalifikace a kompetencí pracovníků a hledáním nových, efektivnějších způsobů práce. Kurz je zakončen seminární prací a prezentací zvoleného zpracovaného tématu. Kurz je určen pro studenty druhého a třetího ročníku oboru sociální práce.
Vyučující : Mgr. Jan Vašat, Ph.D. VK – ORGANIZAČNÍ KULTURA (KSP/W0034)
Kurz je určen pro studenty zejména 2. a 3. ročníku sociální práce prezenční studium či studenty kombinovaného studia od 1. ročníku. Cílem kurzu je naučit studenty chápat a vnímat principy a funkce organizační kultury instituce, význam norem chování v organizaci jako celku, typologie kultury institucí dle různých hledisek. Nedílnou součástí je i vymezení funkce etických kodexů v organizaci a problematiky kultury mezinárodní. Kurz je zakončen obhajobou seminární práce zpracovávanou z prostředí reálné organizace, instituce v sociální sféře.
Vyučující: Ing. Dita Štyvarová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK - PORADENSTVÍ (KSP/W0004)
Cílem je seznámit studenty s metodami práce sociálního pracovníka. Poradenství je součástí procesu pomoci lidem, kteří se ocitli v závažné životní situaci. Studenti se seznamují s historií a vývojem poradenských systémů a dále teoretickými koncepty, ze kterých poradenství vychází. Důležitou součástí kurzu je seznámení s jednotlivými kroky a poradenském procesu a v seminářích by studenti měli mít možnost si některé dovednosti vyzkoušet. Do výuky mohou být zváni experti z různých oblastí poradenství. Kurz je ukončen zápočtem uděleným za seminární práci a aktivní účast na seminářích. Předpokladem k zapsání je absolvování předmětu psychologie a sociální psychologie Doporučeno pro 3., 4., 5. semestr SP.
Vyučující: 
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK-PORADENTSVÍ V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI
Cílem kurzu je seznámit studenty s poradenstvím v oblasti zaměstnanosti, poskytované Úřadem práce ČR, neziskovými organizacemi, soukromými organizacemi a samosprávou. Zaměřuje se především na poradenství v rámci veřejných služeb zaměstnanosti - konkrétně popisuje jednotlivé druhy poradenství, které jsou rozděleny do oblasti pracovní, kariérové a speciální. Vedle teoretické části obsahuje kurz také praktické ukázky a nabízí posílení praktických dovedností v poskytování poradenství. 
Vyučující: PhDr.M.Hiekischová, Ph.D.

VK-PŘÍPADOVÉ STUDIE I. A II. (KSP/W0046)
Cílem kurzu je vytvořit vlastní případovou studii na zvolené téma v rozsahu 8 – 10 stran. Kurz je dvou semestrový a jednotlivé části na sebe navazují. V první části je zpracováván projekt, čtena základní literatura o případových studiích. Podmínkou ukončení první části je vypracovat projekt případové studie a aktivní účast na seminářích. V kurzu se pracuje s anglicky psanou literaturou. Kurz je ukončen zápočtem. Kurz případová studie I. je určena výhradně studentům 4. ročníku.
Vyučující
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK – SOCIÁLNÍ GERONTOLOGIE (KSP/
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s procesem stárnutí a stářím z pohledu psychologie stáří, gerontagogiky, sociální práce a komunitní práce. Dále se studenti seznámí se sociálními službami pro seniory, se standardy kvality péče, s problémy demografického stárnutí, vztahu společnosti k seniorům a významu komunikace, individuální a skupinové sociální práce a aktivizačních programů jako sociální služby uvnitř zařízení určených pro seniory. Kurz je zakončen zápočtem.
Vyučující: Mgr.Alexandra Petrů
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

 

VK - SOCIÁLNÍ PRÁCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH
Kurz je zaměřen na specifika sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci kurzu je probírána a diskutována problematika dlouhodobé nezaměstnanosti, nízké vzdělanosti a funkční gramotnosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit jako příčina i důsledek, je zmiňována historie přístupu státu, místních samospráv i neziskových subjektů k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit i současné aktuální koncepce v této oblasti. Kurz je zakončen zpracováním seminární práce vztahující se k probíraným aspektům života v sociálně vyloučených lokalitách. Kurz je určen pro studenty druhého a třetího ročníku oboru sociální práce.
Vyučující : Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

VK - STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA (KSP/W0010)
Cílem kurzu je seznámit posluchače se systémem státní sociální podpory (SSP) v ČR, konkrétně se základními pojmy užívanými v této oblasti, jednotlivými dávkami SSP a principy řízení o těchto dávkách. Vedle teoretického základu nabízí kurz osvojení si řady praktických dovedností – stanovení životního minima a posouzení nároku v konkrétním případě, orientace v tiskopisech a dalších podkladech požadovaných příslušnými orgány rozhodujícími o dávkách SSP apod. Kurz probíhá v 4. - 6. semestru a je ukončen zápočtem.
Vyučující:
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK – SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP V PRAXI SOCIÁLNÍ PRÁCE (KSP/W0040)
Kurz je zaměřen na možnosti využití systemického přístupu v sociální práci z hlediska praktických metod a technik. Vedle podrobného seznámení s východisky systemické teorie je kurz zaměřen na oblast praktického výkonu sociální práce, formou interaktivních cvičení umožňuje účastníkům získat nové přístupy a techniky pro práci s různými typy a skupinami klientů. Základním požadavkem je aktivní přístup zaměřený na trénink technik a metod systemického přístupu ve výcvikovém kontextu. Zapsání je podmíněno absolvováním kurzu Teorie a etika sociální práce, kurz je určen pro studenty 4. – 6. semestru studia SP.
Vyučující: 
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 
 
VK- TVORBA ODBORNÉHO TEXTU (KSP/W0036)
Kurz je ukončen zápočtem – seminární prací na téma práce s textem. Kurz probíhá ve 3. semestru.
Základním tématem kurzu je reflexe procesu práce s texty. Jak najít texty, které jsou důležité, jak je v záplavě jiných textů poznat? Co to je informace? Jak textům porozumět? Jaký je rozdíl mezi primárními a sekundárními texty? Lze jeden text číst různými způsoby? Jakým způsobem si texty přivlastnit a užívat je, aniž bychom je odcizili. Jak je archivovat, abychom je neztratili, abychom je rychle našli. Jaký je rozdíl v čtení textů nahlas a potichu? Toto jsou základní otázky, na které budeme hledat odpověď v přinesených a nalezených textech. Kurz je ukončen seminární prací na téma práce s odbornými texty. Kurz je ukončen zápočtem a je určen pro studenty 2. a vyššího semestru.
Vyučující: 
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK- VEŘEJNÝ PROSTOR: PROBLEMATIKA ŘÁDU, REGULACE A INTERAKCE (KSP/W0032)
Cílem kurzu je objevovat, dokumentovat a analyzovat veřejný prostor. Základním prostředkem jsou vizuální data, která jsou sbírána ve veřejném prostoru. Kurz se skládá z teoretické části, ve které jsou představeny různé sociologické přístupy k veřejnému prostoru a vizuálním datům a praktické části, ve které jsou diskutovány a analyzovány jednotlivé kategorie veřejného prostoru, nejen tak jak jsou zaznamenány na přinesených datech, ale i přímo ve veřejném prostoru. V kurzu je pracováno s anglicky psanou literaturou, pro zpracování seminární práce i požadavků k jednotlivým seminářům je nutný digitální fotoaparát. Kurz je zakončen prezentací seminární práce na téma veřejný prostor a oponováním seminární práce kolegy/ně.
Vyučující: 
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK – VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ (KSP/
Cílem volitelného kurzu VTI je nabídnout studentům prostor k vnímání a přijetí svého jednání, posílení a rozvoji získaných dovedností při jednání s klienty. Je určen pro ty, kteří jsou ochotni k sebereflexi a chtějí se nadále rozvíjet ve svých profesionálních schopnostech a dovednostech. Kurz je založen především na využití interaktivních metod. Využívá se zejména metod skupinové práce a práce s videonahrávkou, která bude nástrojem k objektivní videoanalýze, jak v oblasti komunikačních dovedností, tak v oblasti obsahu sdělení. Hodnocení bude probíhat na základě plnění předem dohodnuté kompetence a kontraktu. Kurz je zakončen zápočtem.
Vyučující: Mgr.Alexandra Petrů
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 

VK- ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH: SBĚR, ANALÝZA (KSP/W0031)
V rámci kurzu se studenti seznámí se sběrem a analýzou životního příběhu. Jednotným tématem pro tento kurz je životní příběh lidí, kteří byli vystěhováni/přestěhováni z důvodu těžby uhlí. První třetina kurzu obsahuje základní sociologické pojmy a přístupy k životním příběhům. V druhé části si studenti osvojí praktické dovednosti vedení rozhovorů, jednotlivých částí ve formě rozhovorových cvičení. Třetí část kurzu je věnována analýze životního příběhu. Studenti seberou životní příběh, který analyzují. V kurzu je pracováno s anglickou literaturou, pro zpracování seminární práce i požadavků k jednotlivým seminářům je nutný diktafon (MP3 přístroj). Výstupem kurzu je zpracování seminární práce – analýza sebraného životního příběhu a oponování seminární práce kolegy/ně.
Vyučující: 
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2


ANOTACE navazující magisterské studium

Magisterský studijní obor: ŘÍZENÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Studijní program: SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE


Diplomový seminář (KSP/MDPSE)
Kurz je situován do 2. semestru, uvádí studenty do problematiky metod a postupů řešení vlastních témat diplomových prací. Jeho cílem je rozvoj dovedností pro koncipování vědecky strukturovaného přístupu studentů k řešení zvoleného problému s využitím poznatků a dovedností, získaných v průběhu studia. Významná je i průběžná kontrola průběhu práce.  Kurz je zakončen zápočtem, podmínkou pro zápis předmětu je odevzdání tezí diplomové práce s podpisem konzultanta práce do předem uvedeného data. Aktivní účast na cvičeních, vypracování projektu a prezentace, průběžné testy a závěrečné prozkoušení (ústní a písemná část).
Vyučující: Doc. PhDr. P. Kuchař, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
Etika (KSP/METIK)
Kurz je zařazen do 4. semestru, cílem předmětu je posluchačům přiblížit základní témata z oblasti sociální a aplikované etiky, převážně z oblasti etiky řízení, manažerské etiky a etiky rozhodování a etiky v politice. Předmět vychází z předpokladu, že student disponuje vědomosti z obsahu etiky bakalářského studia a proto se zabývá už i tématy, která vyžadují základní znalosti z oblasti etiky jako i orientaci v ní.  K zakončení kurzu je vyžadována aktivní účast na semináři a písemná esej na zadané téma z etiky.
Vyučující: Doc. PhDr. P. Brnula, Ph.D.
Ukončení: zápočet, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
European Social Policy (KSP/MESOPO)
The course aims to develop the students knowledge and understanding in relation to social policies within a European context, with a particular focus on the relevance for social work and social work practice. The social work practice is examined in different national and organisational contexts. The evaluation is based on written assignment and will cover the issues discussed during the lectures and proposed course literature.
Vyučující: PhDr. M. Barták, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
Komunitní plánování (KSP/MKOMP)
Kurz je vyučován ve 4. semestru, nabízí poznatky v oblasti komunitního plánování jako nástroje řízení v oblasti sociální práce. Pozornost je kladena na osvětlení základní terminologie, dále historii jak komunitní práce, tak kontextu, ve kterém se v ČR rozvíjí komunitní plánování. Je zde kladen důraz na popis komunity a procesů v ní se odehrávajících, a to zejména z hlediska jejich významu pro rozvoj sociálních služeb. Kurz je zakončen ústní zkouškou v rozsahu přednášených témat a povinné literatury.
Vyučující: PhDr. M. Barták, Ph.D.
Ukončení: zápočet, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
Lidské zdroje v evropské perspektivě (KSP/MLZEP)
Kurz je situován do 3. semestru, cílem kurzu je seznámit posluchače se základními souvislostmi konceptu lidských zdrojů, a to nejen jako nástroje strategického řízení, ale zejména jako faktoru rozvoje české společnosti a její integrace do EU. Hlavní důraz je kladen na roli vzdělání a vzdělávání jako prostředku rozvoje LZ v moderní společnosti. Předpokladem zakončení kurzu je zpracování závěrečné práce a její obhajoba u ústní zkoušky.
Vyučující: Doc. PhDr. P. Kuchař, CSc.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
Management zdrojů v regionu (KRRVS/MZDRE)
Kurz je vyučován ve 2. semestru, je zaměřen na problematiku managementu veřejných zdrojů. V rámci kurzu se studenti seznámí s moderními koncepty managementu zdrojů a jejich praktickými aplikacemi v českém i mezinárodním kontextu. Zároveň bude pozornost věnována kvalitativně orientovaným metodám institucionální analýzy. Studenti se naučí osvojené koncepty a metody aplikovat na okruhy problému v oblasti regionálního rozvoje, a to s využitím konkrétních případových studií z regionu. Předpokladem absolvování kurzu je úspěšné zpracování dvou testů v průběhu semestru a vypracování a obhajoba projektu.
Vyučující:  Doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Ukončení: zápočet, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
Pokročilé metody výzkumu (KSP/MPMEV)
Kutr je situován do 2. semestru, cílem kurzu je ukázat možnosti, jak překonat omezení elementárního popisu. Rozšíření metodologických dovedností studentů je cílem zařazení témat škálování, testových metodik a sociometrie, jejich aplikace bude rovněž předmětem cvičení. Zvládnutí analýzy dat bude ověřeno testem. U studentů se předpokládá znalost statistických postupů analýzy dat na úrovni bivariační analýzy. Studenti zpracují vlastní analýzu dat v rozsahu cca 5 stran, seminární složka výuky je zaměřena na praktické aplikace v oblasti získávání a analýzy dat.
Vyučující: Doc. PhDr. J. Buriánek, CSc.
Ukončení: zápočet, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
Právo III. (KPP/MPRA3)
Kurz je vyučován v 2. semestru, cílem kurzu je vysvětlení právní úpravy obchodního práva v občanském zákoníku, řízení korporací a neziskových společností, základní smluvní typy využitelné při podnikání a činnosti neziskových společností, včetně zastoupení, opatrovnictví a neschopnosti samostatně právně jednat, téma zneužití a omezování soutěže, daňového práva, veřejného pojištění a správního práva. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech při řízení obchodních korporací i neziskových společností a budou schopni aplikovat základní související instituty správního práva, zejména v oblasti práva daňového, veřejných pojištění a správního soudnictví. Kurz je zakončen zkouškou -  písemným testem.
Vyučující: JUDr. P.Černý, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
Praxe v sociálních službách a neziskovém sektoru (KSP/MPXSN)
Praxe je vykonávána ve 2. semestru, cílem odborné praxe s názvem „Praxe v sociálních službách a neziskovém sektoru“ je seznámení studentů s řízením sociálních služeb v prostředí neziskových organizací. Student si dle vlastních preferencí zvolí jednu neziskovou organizaci, která je poskytovatelem minimálně jedné sociální služby, ve které vykonává celou praxi. S fungováním organizace na obecné úrovni a s přímým výkonem sociální práce se již studenti měli možnost seznámit v průběhu bakalářského studia. Během této praxe by měl student získat dovednosti z oblasti řízení specificky zaměřené na neziskový sektor a propojit je s teoretickými znalostmi z jiných předmětů. Konkrétněji by se pak měl student seznámit s řízením neziskové organizace jako celku, vedením jednotlivých služeb organizací zajišťovaných i s řízením jednotlivých pracovníků realizujících službu na úrovni přímé klientské práce. Předpokladem zakončení kurzu je zpracování výstupů do portfolia odborné praxe.
Vyučující: Doc. PhDr. P. Brnula, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/4
 
Praxe ve veřejné správě (KSP/MPRVS)
Praxe ve veřejné správě je prvním typem odborné praxe v rámci magisterského studia. Je situována do 1. semestru studia v celkovém rozsahu 52 hodin. Jedná se o průběžnou dlouhodobou praxi v organizaci, kterou si zvolí student, organizace musí spadat do kategorie organizací zajišťujících veřejnou správu v sociální oblasti. Cílem kurzu je: porozumění cílům a metodám na pracovišti praxe; začlenění se do pracovního týmu; kriticky reflektovat vlastní pozici a fungování v organizaci; kriticky analyzovat etické postoje a hodnoty, které v organizaci převládají; rozvíjet komunikační dovednosti; přijímat a interpretovat informace; vyjadřovat otázky a rozpory vnímané v souvislosti s praxí. Cílem učení je také získávání předem definovaných kompetencí sociální pracovníka. Tedy přispívat k práci organizace a odborně růst. Tento kurz se zaměřuje na chod konkrétní organizace, její cíle, metody práce, zaměstnanci a jejich pracovní náplní, uživateli, sítí spolupracujících organizací atd., a to jak ve smyslu získání informací, tak praktického zapojení do činnosti v organizaci realizovaných. Student se zaměřuje na specifika fungování organizace veřejné správy z hlediska řízení, financování, práce s lidskými zdroji, způsoby stanovování cílů a jejich dosahování v kontextu práce s klientem, týmem i dalšími institucemi. Kurz je zakončen zpracováním výstupů do portfolia odborné praxe a účastí na supervizi.
Vyučující: Doc. PhDr. P. Kuchař, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/4
 
Public Relations (KPP/MPURE)
Kurz je zařazen do 3. semestru, cílem kurzu je seznámit studenty se zásadami public relations (vztahy k veřejnosti) v kontextu organizačního marketingového mixu. Dlouhodobým strategickým cílem PR je pozitivní ovlivňování postojů odborné i laické veřejnosti k organizaci/instituci. Součástí výkladu je ucelená informace o vzniku a užití instrumentů PR s důrazem na období po skončení druhé světové války. Bude vysvětlen rozdíl mezi propagandou, obchodní reklamou a specifickými metodami public relations. Zaměření kurzu vychází z poznatku, že PR jsou řazeny k samostatným řídícím funkcím vedení organizací a institucí. K úspěšnému zakončení kurzu je student povinen zpracovat a formou veřejné obhajoby prezentovat návrh rozvoje strategie PR v rámci konkrétní vybrané organizace (instituce).
Vyučující: Doc. PhDr. V. Houžvička, CSc.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
Sociologie organizace (KSP/MSORG)
Kurz je zařazen do 4. semestru, seznamuje studenty s významem a obsahem pojmu organizace a s historickým vývojem byrokracie. Shrnuje výsledky sociologického bádání v oblasti moderních organizací. Pozornost věnuje byrokratizaci lidských činností a charakteru byrokracie a organizace v postmoderní společnosti. Zápočet bude udělen za aktivní účast na semináři a vypracovanou seminární práci, zkouška formou vědomostního testu.
Vyučující: PhDr. J. Laštovková, Ph.D.
Ukončení: zápočet, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
Soudobé teorie sociální práce (KSP/MSTSP)
Kurz je zařazen do 1. semestru, cílem předmětu je posluchačům zprostředkovat soudobé sociální teorie a soudobé teorie sociální práce a navázat tak na vývoj v myšlení v teorii sociální práce, který vedl k současným teoriím. Předmět prohlubuje svým zaměřením znalosti z oblasti teorií sociální práce pro současnou dobu a současnou společnost. K zakončení kurzu je student povinen zpracovat seminární práci a absolvovat její obhajobu v průběhu semestru. Závěrečné hodnocení je formou ústní zkoušky z nastudované literatury.
Vyučující: Doc. PhDr. P. Brnula, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/2
 
Supervize odborné praxe v sociálních službách a neziskovém sektoru (KSP/MSPSN)
Kurz je situován do 2. semestru, cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy supervize prostřednictvím vlastního zážitku. Cvičení supervize je specifické vzhledem k tomu, že navazuje na výkon odborné praxe. Studenti jsou rozděleni do malých pracovních skupin, ve kterých formou supervize řeší konkrétní případy vyplývající z praxe. V rámci těchto cvičení se studenti seznamují s praktickými technikami supervize. Obsahem jednotlivých tematických okruhů je především reflexe podmínek výkonu sociální práce v kontextu sociálních služeb a neziskového sektoru, sdílení vlastních zkušeností a hledání způsobů řešení konkrétních situací. Požadavkem k zakončení kurzu je zpracování supervizních zápisů a aktivní účast na seminářích.
Vyučující: Doc. PhDr. L. Vaska, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/1
 
Supervize odborné praxe ve veřejné správě (KSP/MSPSV)
Kurz je zařazen do 1. semestru, cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy supervize prostřednictvím vlastního zážitku. Cvičení supervize je specifické vzhledem k tomu, že navazuje na výkon odborné praxe. Studenti jsou rozděleni do malých pracovních skupin, ve kterých formou supervize řeší konkrétní případy vyplývající z praxe. V rámci těchto cvičení se studenti seznamují s praktickými technikami supervize. Obsahem jednotlivých tematických okruhů je především reflexe podmínek výkonu sociální práce v kontextu veřejné správy, sdílení vlastních zkušeností a hledání způsobů řešení konkrétních situací. Požadavkem k zakončení kurzu je zpracování supervizních zápisů a aktivní účast na seminářích.
Vyučující: Doc. PhDr. L. Vaska, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/1
 
Supervize organizace (KSP/MSUOR)
Kurz je zařazen do 1. semestru, cílem kurzu je porozumět cílům a poslání organizace, je směřována na optimalizaci fungování sociálních organizací a zefektivnění práce s klientem. Posluchač by měl ovládat a rozumět problematice a procesu supervize v organizaci, chápat vliv kultury organizace na supervizi, rozpoznat možnosti a limity jejího využití. Dále by měl být student schopný identifikovat prostor v rámci zapojení organizace do procesu supervize, umět aplikovat a využít různé formy, modely a přístupy v supervizi, chápat a vnímat etická dilemata v rámci supervize a znát možnosti jejich řešení. Měl by být schopný rozvíjet strategie a praktické využití supervize v organizacích, reagovat na individuální potřeby každého pracovníka. Absolvování kurzu je podmíněno úspěšným splněním průběžného vědomostního testu.
Vyučující: Doc. PhDr. L. Vaska, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
Veřejná ekonomika a veřejné politiky (KMG/MVEVP)
Kurz je situován do 1. semestru, v rámci kurzu se student seznámí s hlavními oblastmi fungování státu a jeho institucí, veřejné ekonomiky a intervencí státu v podobě veřejných politik. Po absolvování kurzu bude student znát teoretická východiska fungování státu a veřejné sféru. Bude znát a bude schopen kriticky hodnotit procesy a nástroje veřejného rozhodování o způsobu zabezpečování a financování veřejných statků. Aktivně zvládne základní analytické metody hodnocení dopadů veřejných intervencí včetně veřejných výdajových programů. Důraz je kladen na ekonomickou perspektivu analýzy a provázání s hlavními okruhy hospodářské politiky. Zakončení kurzu je podmíněno aktivní účastí na cvičeních, vypracováním projektu a prezentace, splněním průběžný testů a závěrečný prozkoušením (ústní a písemná část).
Vyučující: Prof. Ing. J. Jílková, CSc.
Ukončení: zápočet, zkouška
Hodinová dotace: 2/2