O fakultě \ Katedry \ Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy \ Popisy kurzů

Popisy kurzů

 
POVINNÉ KURZY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PRO OBOR REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 
 
BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRO RRVS (KRRVS/5BKSE, KRRVS/FBKSE)
Cílem předmětu je studentům vysvětlit hlavní obsahové a formální náležitosti bakalářské práce na FSE UJEP. Součástí semináře jsou individuální konzultace studenta s vedoucím práce.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
DEMOGRAFIE (KRLR/5DEMO, KRLR/FDEMO)
Účelem kurzu je seznámit studenty se základy demografie jako vědecké disciplíny se zvláštním zřetelem k jejímu interdisciplinárnímu charakteru a jejím metodologickým zvláštnostem. Lekce uvádějí do následujících témat: demografie jako vědecký obor, prameny demografických dat, systém demografických ukazatelů, analýza demografických procesů včetně úmrtnosti a nemocnosti, porodnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, potratovosti a zdravotního stavu obyvatelstva. Dále je pojednána populační politika, rodiny a domácnosti, demografické projekce a prognózy, světový populační růst a demografická situace v Evropě a České republice. Součástí kurzu jsou povinná cvičení k přednášeným metodám, která umožní jejich osvojení. Samostudium je zaměřeno na interpretaci článků z odborných periodik, a to včetně zahraničních.
Vyučující: RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
GIS A IS PRO VEŘEJNOU SPRÁVU A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (KRRVS/5GISR, KRRVS/FGISR)
Kurz je zaměřen na zdokonalení a rozšíření ICT znalostí studentů. Práce s geografickými informačními systémy je cílena na tvorbu mapových výstupů ve formě kartogramů a kartodiagramů.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
METODY ODBORNÉ PRÁCE (KRRVS/5MOPR, KRRVS/FMOPR)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování odborné práce. Studenti se seznámí s formálními zásadami a nejčastěji používanými výzkumnými technikami v rámci společenských věd.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni: rozlišit základní pojmy výzkumu; ovládat formální pravidla zpracování odborného textu; budou umět provést výběr vhodných metod zpracování odborné práce.
Vyučující: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 1/1
 
ODBORNÁ PRAXE (KRRVS/5ODPX, KRRVS/FODPX)
V rámci odborné praxe student aplikuje znalosti získané během studia a osvojuje si praktické dovednosti. Student má možnost volby mezi podnikatelskými subjekty v regionu, institucemi státní správy, samosprávy a dalšími veřejnými institucemi. Náplň pracovní činnosti studenta v rámci praxe musí tematicky navazovat na zaměření studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa. Po skončení praxe student vypracuje závěrečnou zprávu, ve které popíše svou pracovní činnost v dané instituci/firmě a analyzuje své postřehy ve vztahu teorie-praxe. Student je povinen předložit písemné potvrzení od zaměstnavatele o vykonání odborné praxe v rozsahu odpovídajícím minimálně 11x90 min.
Vyučující: Ing. Petr Kačírek
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: měsíc
 
REGIONÁLNÍ ANALÝZA I. (KRRVS/5REAL, KRRVS/FREAL)
Cílem kurzu je naučit posluchače získávat přehled o veřejných zdrojích data a dalších informací důležitých pro regionální analýzu, a to především v podmínkách ČR, ale také na úrovni regionů EU. Prezentovány budou základní metody a techniky regionální socio-ekonomické analýzy. Půjde také o seznámení se s hlavními institucemi vedoucími statistiky v různých oborech a publikujících je formou tištěných i elektronických nosičů (Český statistický úřad, výzkumné ústavy, veřejné a výzkumné instituce, ministerstva apod.). Cílem je představit posluchačům dostupné zdroje dat pro analýzu území z hlediska vývoje a stavu základních ukazatelů týkajících se vybraných socio-ekonomických charakteristik, tedy např. stavu, pohybu a struktury obyvatelstva a bydlení, vývoje trhu práce, ekonomiky, dopravy, úrovně vzdělávání, zdravotní a sociální péče, pozice cestovního ruchu a kvality životního prostředí. Součástí bude rovněž upozornění na změny v systému sledování některých základních ukazatelů a nástrahy při interpretaci získávaných údajů. Na konci kurzu bude student umět: aplikovat metody socio-ekonomické analýzy v praxi; vědět, jaké existují zdroje dat pro socio-ekonomickou analýzu regionů ČR; je správně interpretovat; popsat libovolné území v ČR z hlediska základních socio-ekonomických charakteristik.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D., Ing. Petr Kačírek
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
REGIONÁLNÍ A KOHEZNÍ POLITIKA EU (KRRVS/5RKPO, KRRVS/FRKPO)
Cílem kurzu je připravit studenty k praktickému využití poznatků získaných v předmětech zaměřených na teorii regionálního rozvoje, územního plánování a veřejné správy a poznatků nabytých vlastním empirickým pozorováním daného územního celku. Studenti se naučí vnímat jednotlivé aspekty územního rozvoje v širších souvislostech a vyzkouší si aplikaci syntetizovaných poznatků do praktické regionální politiky.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ EKONOMIKA (KRRVS/5RMEK, KRRVS/FRMEK)
Cílem kurzu je seznámit studenty s podstatou regionální ekonomie, prostorovým uspořádáním ekonomiky a s lokalizací ekonomických aktivit. Předmět umožňuje poznat a pochopit procesy, které vedou k prostorovému uspořádání hospodářství regionů a celé společnosti. Absolventi budou schopni pracovat se základními teoretickými koncepty regionální ekonomie, používat metody analýzy lokalizace a prostorových socioekonomických diferenciací.
Vyučující:  Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
REGIONÁLNÍ MANAGEMNET (KRRVS/5REMA, KRRVS/FREMA)
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v managementu obcí a regionů. Pozornost je zaměřena na funkce a pojetí regionálního managementu, jeho vymezení a roli v rozvoji územní samosprávy. Studenti by se měli orientovat v problematice regionálního managementu, procesu strategického řízení regionů, systému organizace a řízení územní veřejné správy a jeho významu pro strategické plánování. Studenti zároveň získají poznatky o metodách a využití regionálního a městského marketingu v rozvoji obcí a regionů.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
REGIONÁLNÍ POLITIKA A ROZVOJ ČR (KRLR/5RPCR, KRLR/FRPCR)
Cílem kurzu je předat posluchačům komplexní znalosti o regionální politice ČR a základní dovednosti, kterými lze posuzovat a měřit regionální disparity v ČR. Dále se studenti seznámí se strukturami regionální politiky ČR na úrovni centrální, regionální i lokální. Smyslem kurzu je příprava uchazečů na profesní dráhu v institucích zabývajících se regionální politikou, kde je mj. třeba disponovat schopností a dovedností analyzovat vybraný region s využitím dostupného datového aparátu.
Vyučující: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE I. (KRRVS/PSEG1, KRRVS/KSEG1)
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy socioekonomické geografie, která se skládá z jednotlivých dílčí disciplín. Přednášeny budou metody výzkumu socioekonomické geografie, jež budou aplikovány při cvičeních v rámci kurzu.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D., Ing. Petr Kačírek, Ing. Miroslav Kopáček
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ EXKURZE PRO RRVS (KRRVS/5ZAEX, KRRVS/FZAEX)
V rámci předmětu budou studenti absolvovat odbornou exkurzi v orgánech EU, v tradičních starých průmyslových regionech a regionech, ve kterých je aplikován inovativní přístup v jejich rozvoji.
Vyučující: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 14 dní
 
ÚVOD DO REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (KRRVS/5UDRR, KRRVS/FUDRR)
Kurz je koncipován jako prvotní vstup do problematiky disciplíny regionálního rozvoje. Kurz je koncipován jako iniciační a přehledový a smyslem je nabídnout schematický přehled témat, která budou detailněji řešeny v dalších předmětech bakalářského a magisterského programu. 
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ (KRRVS/5UZPL, KRRVS/FUZPL)
Kurz má za cíl předat posluchačům informace k obecným východiskům územního plánování, získají přehled o nejvýznamnějších teoriích, ale také o praktických nástrojích územního plánování. Posluchači budou seznámeni nejprve s historickým vývojem územního plánování především v evropském prostoru. Následně se seznámí se současnou legislativou v ČR spojenou s územním plánováním, orgány a nástroji územního plánování v ČR i v dalších evropských zemích. Posluchači budou rovněž upozorněni na významné urbanistické projekty v ČR a jejich autory. Na konci daného kurzu bude student schopen charakterizovat podstatu a vývoj systémů územního plánování v ČR i v evropském kontextu, dále pak definovat procesy spojené se zásahy do krajiny a do prostoru obývaného lidmi. Na konci kurzu bude student znát: funkci jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy při prostorovém plánování a bude schopen navrhnout nástroje využitelné pro řešení změn v území; bude rovněž schopen definovat základní rozdíly v územním plánování v ČR a v jiných evropských zemích. 
Vyučující: Ing. Miroslav Kopáček
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
ÚZEMNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA (KRRVS/5UZSS, KRRVS/FUZSS)
Kurz přináší základní znalosti a orientaci v systému veřejné správy v České republice a řeší další otázky s ním související. Nosnou část kurzu tvoří obecní a krajské zřízení zejména v jejich úpravě podle zákonů o obcích a o krajích.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
 
POVINNĚ VOLITELNÉ KURZY
 

PVK- REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚSTECKÉHO KRAJE (KRRVS/PPV01, KRRVS/KPV01)
Koncepcí kurzu je ustoupit od analýzy jednotlivých struktur dle klasického geografického schématu a místo toho jednotlivé přednášky věnovat významným, selektivně vybraným, tématům vytvářejícím či limitujícím soudobou významovou pozice Ústeckého kraje a to zejména s důrazem na regionální ekonomiku. Na konci kurzu bude student umět: detailně rozumět celkové významové pozici kraje, konstituci regionální ekonomiky a jejím problémům; formulovat možné směry koncepční podpory rozvoje území, a to zejména opět v ekonomické oblasti.
Vyučující: RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 1/2
 
PVK - KRAJINNÁ EKOLOGIE (KRRVS/PPV02, KRRVS/KPV02)
Předmět přináší úvodní pohled na krajinnou ekologii. Ve výuce se poukazuje na syntézu poznatků dílčích geografických disciplín. Základem je komplexní vnímání termínu krajina ve své jak materiální, tak imateriální rovině. Kurz směřuje k pochopení skladby a konfigurace krajinných prvků a složek a vlivu na dynamiku krajiny. Důležité je odlišení ekosystémového a geosystémového přístupu. Hlavním obsahem kurzu je výklad základní terminologie a teorií krajinné ekologie (základní ekologické pojmy, krajinná struktura, dynamika, typologie a metody).
Vyučující: prof. PhDr. RNDr Martin Boltižiar, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
PVK – REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ PROJEKTY (KRRVS/PPV04, KRRVS/KPV04)
Cílem kurzu je seznámení posluchačů s konstrukcí projektových žádostí v rámci různých typů nástrojů regionální politiky.
Vyučující: Ing. Miroslav Kopáček
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
PVK – MANAGEMENT PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ V REGIONU (KRRVS/PPV05, KRRVS/KPV05)
Kurz je zaměřen na problematiku managementu přírodních zdrojů. V rámci kurzu se studenti seznámí s moderními koncepty managementu přírodních zdrojů a jejich praktickými aplikacemi v českém i mezinárodním kontextu. Zároveň bude pozornost věnována kvalitativně orientovaným metodám institucionální analýzy. Studenti se naučí osvojené koncepty a metody aplikovat na okruhy problému v oblasti ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje, a to s využitím konkrétních případových studií z regionu. 
Vyučující: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0
 
PVK – MARKETING MĚST A OBCÍ (KRRVS/PPV06, KRRVS/KPPV06)
Cílem předmětu je poskytnout studentovi poznatky z oblasti strategického marketingového řízení aplikovaného na území města a obcí. Student analyzuje jednotlivé složky prostředí obce a určí nástroje marketingového mixu, které napomáhají při řízení měst a obcí. Po úspěšném absolvování je student schopen diagnostikovat území z pohledu marketingu a navrhnout vhodnou marketingovou strategii.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
 
POVINNÉ KURZY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA OBORU PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
 
SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE i. (KRRVS/PSEG1, KRRVS/KSEG1)
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy socioekonomické geografie, která se skládá z jednotlivých dílčí disciplín. Přednášeny budou metody výzkumu socioekonomické geografie, jež budou aplikovány při cvičeních v rámci kurzu.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING (KRRVS/PPMFU, KRRVS/FPMFU)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou projektového řízení a to v kontextu veřejného sektoru (neziskových organizacích, státní a místní správy a samosprávy, akademické sféry) i firemního prostředí. Součástí kurzu bude i rozbor základních aspektů fundraisingu a to především s důrazem na potenciální zdroje financování projektů. Studenti v rámci kurzu zvládnou odbornou
terminologii, základní metody projektového řízení a principy fundraisingu. V rámci cvičení budou mít studenti rovněž možnost aplikovat teoretické znalosti na praktických příkladech. Seznámí se základními aspekty úspěšných projektů. Po ukončení kurzu budou studenti schopni identifikovat klíčová místa a možnosti při zakládání, plánování, sledování, řízení a ukončení projektů, vymezit formy a metody vyhodnocování jednotlivých fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů. Frekventanti tohoto předmětu samostatně aplikují nabyté řídící metody a postupy při vytváření vlastních projektů.
Vyučující: Mgr. Dušan Kučera, Ph.D. MBA
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
POVINNĚ VOLITELNÉ KURZY
 
PVK – MANAGEMENT PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ V REGIONU (KRRVS/PPV05, KRRVS/KPV05)
Kurz je zaměřen na problematiku managementu přírodních zdrojů. V rámci kurzu se studenti seznámí s moderními koncepty managementu přírodních zdrojů a jejich praktickými aplikacemi v českém i mezinárodním kontextu. Zároveň bude pozornost věnována kvalitativně orientovaným metodám institucionální analýzy. Studenti se naučí osvojené koncepty a metody aplikovat na okruhy problému v oblasti ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje, a to s využitím konkrétních případových studií z regionu. 
Vyučující: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0
 
PVK – MARKETING MĚST A OBCÍ (KRRVS/PPV06, KRRVS/KPPV06)
Cílem předmětu je poskytnout studentovi poznatky z oblasti strategického marketingového řízení aplikovaného na území města a obcí. Student analyzuje jednotlivé složky prostředí obce a určí nástroje marketingového mixu, které napomáhají při řízení měst a obcí. Po úspěšném absolvování je student schopen diagnostikovat území z pohledu marketingu a navrhnout vhodnou marketingovou strategii.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
 
POVINNÉ KURZY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA OBORU SOCIÁLNÍ PRÁCE
 
SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE (KRRVS/6SOEG, KRRVS/GSOEG)
V průběhu studia se posluchači seznámí s předmětem a metodami socioekonomické geografie. Toto studium umožňuje pochopit vývoj, současný stav a hlavní trendy v rozmístění hospodářství a dalších sociálně ekonomických aktivit člověka na různé regionální úrovni. Zároveň jde o získání nezbytných základů geografického myšlení, tzn. pochopení problémů v územních souvislostech a porozumění zákonitostem a pravidelnostem vývoje.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
 
POVINNÉ KURZY MAGISTERSKÉHO STUDIA OBORU PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
 

INOVACE, INOVAČNÍ PROSTŘEDÍ A MANAGEMENT INOVATIVNÍCH KONCEPTŮ
(KRRVS/MIIPM)
Kurz je zaměřen na detailní studium poznatků souvisejících s tématem inovací a jejich reálnému zavádění ve veřejnoprávním i firemním prostředí. Propojuje perspektivu regionálních disciplín zaměřenou na fungování inovačního prostředí a ekonomických disciplín řešící možnosti využití inovací v praxi veřejných a privátních subjektů. Na konci kurzu bude student umět: definovat téma inovací a jeho základní pojmy; porozumět principům existence, tvorby a podpory inovačního prostředí; diskutovat možnosti i bariéry zavádění inovací v každodenních aktivitách ekonomických subjektů.
Vyučující: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE I. (KRRVS/MSEG2)
V průběhu studia naváží posluchači na předmět Socioekonomická geografie II.  Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:pracovat se zákonitostmi a souvislostmi v reálně fungujícím socioekonomickém systému, včetně interakčních vztahů mezi přírodou, společností a ekonomickými procesy; využívat získané znalosti z oblasti politické geografie, geografie obyvatelstva a sídel, ekonomické geografie, včetně současného obrazu států světa a významných integračních snah; využívat moderní výzkumné metody socioekonomické geografie při studiu dalších navazujících předmětů;  vysvětlit postavení České republiky v současném světovém hospodářství; vysvětlit regionální rozložení sektorů národního hospodářství (zemědělství, průmysl, služby) v České republice.
V průběhu studia naváží posluchači na předmět Socioekonomická geografie I. Cílem je prohloubit
znalosti studentů v oborech socioekonomické geografie.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D, Ing. Miroslav Kopáček
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
 
POVINNÉ KURZY MAGISTERSKÉHO STUDIA OBORU REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 
DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ (KRLR/MDPSE)
Studenti se v rámci kurzu seznámí principy psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách a zásadami práce s literaturou a odborného publikování. Dílčí výstupy budou průběžně diskutovány prostřednictvím prezentací. Součástí diplomového semináře budou individuální odborné konzultace diplomantů s vedoucími diplomové práce.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
GEOGRAFIE MODELOVÉHO REGIONU (KRRVS/MGEMR)
Cílem kurzu je seznámení posluchačů s datovými zdroji, prostřednictvím kterých lze pořizovat geografické analýzy malých regionů. Pro socioekonomicko-geografickou analýzu mohou být zvoleny jak reálně existující administrativní regiony (správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem, správní obvody obcí s rozšířenou působností, okresy) nebo teoretické regiony. Výuka bude rovněž zaměřena na základy plánování rozvoje malých území vč. konstrukce SWOT analýzy vybraného regionu. Na závěr kurzu bude podrobně hodnocena vlastní seminární práce studentů.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/2
 
INOVACE, INOVAČNÍ PROSTŘEDÍ A MANAGEMENT INOVATIVNÍCH KONCEPTŮ (KRRVS/MIMIK)
Kurz je zaměřen na detailní studium poznatků souvisejících s tématem inovací a jejich reálnému zavádění ve veřejnoprávním i firemním prostředí. Propojuje perspektivu regionálních disciplín zaměřenou na fungování inovačního prostředí a ekonomických disciplín řešící možnosti využití inovací v praxi veřejných a privátních subjektů. Na konci kurzu bude student umět: definovat téma inovací a jeho základní pojmy; porozumět principům existence, tvorby a podpory inovačního prostředí; diskutovat možnosti i bariéry zavádění inovací v každodenních aktivitách ekonomických subjektů.
Vyučující: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE (KRRVS/MPOUR)
Předmět je zaměřen na komplexní řešení prostorové organizace a funkčnosti území ČR. Primárním předmětem zájmu kurzu je řešení prostorových vztahů na národní úrovni a regionální dimenze je sekundární. Hlavní pozornost je pak věnována aktuální Politice územního rozvoje České republiky jako stěžejní koncepci územního plánování na úrovni státu.
Vyučující: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.  
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING (KRRVS/MPMFU)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou projektového řízení a to v kontextu veřejného sektoru (neziskových organizacích, státní a místní správy a samosprávy, akademické sféry) i firemního prostředí. Součástí kurzu bude i rozbor základních aspektů fundraisingu a to především s důrazem na potenciální zdroje financování projektů. Studenti v rámci kurzu zvládnou odbornou terminologii, základní metody projektového řízení a principy fundraisingu. V rámci cvičení budou mít studenti rovněž možnost aplikovat teoretické znalosti na praktických příkladech. Seznámí se základními aspekty úspěšných projektů. Po ukončení kurzu budou studenti schopni identifikovat klíčová místa a možnosti při zakládání, plánování, sledování, řízení a ukončení projektů, vymezit formy a metody vyhodnocování jednotlivých fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů. Frekventanti tohoto předmětu samostatně aplikují nabyté řídící metody a postupy při vytváření vlastních projektů.
Vyučující: Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
REGIONÁLNÍ ANALÝZA I. (KRRVS/MREA2)
Kurz má za cíl rozšířit znalosti absolventů předmětu "Regionální analýza I." o prvek využitelnosti analýzy statistických dat a dalších informací při hodnocení regionálních rozdílů. Prezentovány budou nejen další analytické metody a techniky regionální socio-ekonomické analýzy, které nebyly zmiňovány v kurzu Regionální analýza I. (vícerozměrná analýza, pravděpodobnostní statistika regionálního rozvoje a další), ale také ekonometrické metody a metody kartografické vizualizace a další. Posluchači se seznámí také s možnostmi využití vybraných syntetických ukazatelů pro hodnocení regionálních rozdílů. Na konci daného kurzu bude student schopen za pomoci veřejně dostupných dat a informací analyzovat situaci v jednotlivých regionech a z vybraných hledisek za pomoci adekvátních metod, vyhodnocovat jejich úroveň a provádět jejich typologii a kategorizaci.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
REGIONÁLNÍ STRUKTURY V ČR (KRRVS/MRSCR)
Kurz vybaví posluchače znalostmi sídelního systému a jeho formování v ČR. Přednášky jsou zaměřené na historická a teoretická východiska studia struktury, klasifikace, hierarchizace a typologizace středisek a regionů v ČR. Studenti budou po absolvování kurzu schopni pracovat s pojmem region komplexněji a v širších souvislostech. Kurz má dále za cíl předat posluchačům komplexní znalosti o regionech v ČR a základní dovednosti, kterými lze posuzovat a měřit regionální disparity v ČR. V rámci cvičení budou studenti provádět vlastní regionalizaci zvoleného území s využitím různých metod. Smyslem předmětu je připravit studenty pro vysoce odbornou práci analytiků ve veřejném i soukromém sektoru, kde se předpokládá zpracování komplexních regionálních analýz.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE II. (KRRVS/MSEG2)
V průběhu studia naváží posluchači na předmět Socioekonomická geografie II.  Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:pracovat se zákonitostmi a souvislostmi v reálně fungujícím socioekonomickém systému, včetně interakčních vztahů mezi přírodou, společností a ekonomickými procesy; využívat získané znalosti z oblasti politické geografie, geografie obyvatelstva a sídel, ekonomické geografie, včetně současného obrazu států světa a významných integračních snah; využívat moderní výzkumné metody socioekonomické geografie při studiu dalších navazujících předmětů;  vysvětlit postavení České republiky v současném světovém hospodářství; vysvětlit regionální rozložení sektorů národního hospodářství (zemědělství, průmysl, služby) v České republice.
V průběhu studia naváží posluchači na předmět Socioekonomická geografie I. Cílem je prohloubit znalosti studentů v oborech socioekonomické geografie.
Vyučující: RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2
 
SPRÁVNÍ SYSTÉMY V EU A ČR (KRRVS/MSSEU)
Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchačům přehled o základních institucích zabezpečujících výkon správy v rámci Evropské Unie. Současně bude podán přehled o organizaci a principech výstavby veřejné správy v členských státech této integrace, popsány budou nové trendy ve vývoji veřejné správy v zemích EU a v České republice.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
TEORIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (KRRVS/MTERR)
Cílem kurzu je zprostředkovat studentům hlubší teoretické poznání problematiky regionálního rozvoje. Předmět je zaměřen na teoretické přístupy k zásadním otázkám regionálního rozvoje, zejména pokud jde o jeho ekonomické součásti. Výklad těchto přístupů se opírá o základní znalosti hlavních směrů ekonomického myšlení. Student získá nové znalosti, nezbytné pro kritické hodnocení regionálních rozvojových procesů a prostorové organizace ekonomiky.
Vyučující: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
POVINNĚ VOLITELNÉ KURZY
 
PVK- REVITALIZACE POST-INDUSTRIÁLNÍ KRAJINY (KRRVS/MPV01)
Předmět prohlubuje znalost studenta v problematice revitalizace postindustriální krajiny v kontextu celkové transformace společnosti v post-industriální etapě. Důraz je kladen na praktickou demonstraci konkrétních projektů a záměrů.
Vyučující: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
PVK- URBÁNNÍ ROZVOJ A POLITIKA (KRRVS/MPV02)
Předmět je určen studentům magisterského studia. Jeho absolvováním studenti získají hlubší teoretické
Předmět je určen studentům magisterského studia. Jeho absolvováním studenti získají hlubší teoretické poznatky o městě, podstatě jeho vzniku, funkcích, geografickém, ekonomickém a sociálním vývoji. Budou schopni identifikovat město v rámci hierarchie sídelní struktury a rozlišovat jednotlivé typy městských sídel. Studenti budou vedeni ke schopnosti identifikovat a analyzovat hlavní příčiny a dopady změn ve velikosti a struktuře městských oblastí s cílem rozpoznat faktory ovlivňující rozvoj měst a městských oblastí. Součástí předmětu je také přiblížení klíčových rozdílů mezi sídelními strukturami v celosvětovém rámci a v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních souvislostí. Předmět je zaměřen na aktuální problémy urbánních oblastí a způsoby jejich řešení v rámci jednotlivých politik Evropské unie v návaznosti na aktuální a budoucí programové období. Součástí kurzu je exkurze do vybraného města v ČR nebo sousedním Německu, rozhovor s představiteli města o aktuálních urbánních problémech.
Vyučující: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., Ing. Miroslav Kopáček
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
PVK- SEMINÁŘ Z REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (KRRVS/MPV03)
Cílem kurzu je prohloubení poznatků studentů v oblasti regionálního rozvoje s důrazem na oblast územního plánování, s důrazem na aplikaci získaných znalostí při zpracovávání rozvojových strategií.
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět teoretické i praktické dimenzi regionálního rozvoje a územního plánování a připravit a přednést prezentaci na téma z regionálního rozvoje a územního plánování. Zařazovány jsou lekce hostujících odborníků z praxe.
Vyučující: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
PVK- SEMINÁŘ Z VEŘEJNÉ SPRÁVY (KRRVS/MPV04)
Seminář se soustředí na hlubší studium vybraných témat z veřejné správy, která navazují na základní kurzy s tématikou veřejné správy. V rámci daných témat je vedena diskuse se studenty postavená na vyhledávání a samostudiu odborných článků, původních textů a dokumentů a jiných.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

PVK- AKTUÁLNÍ PROBLÉMY EVROPY A ČESKA (KRRVS/MPV05)
Cílem kurzu je geografické hodnocení široké tematické škály problémů Evropy a Česka. Jedná se o problémy, které se projevují jak na lokální, tak na globální prostorové úrovni a souvisejí jak s jevy přírodního, tak společenského subsystému krajiny.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
Ukončení: zápočet před zkoušku, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
PVK- METODY GEOGRAFICKÉHO VÝZKUMU KRAJINY (KRRVS/MPV06)
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v oborech krajinná ekologie, geografie krajiny, vývoj využití území, komplexní geografie zejména po stránce metodologické. Na základě studia případových studií publikovaných především v zahraniční literatuře si studenti osvojí příklady metodických postupů, které následně i vyzkoušejí na lokalitách v Česku.
Vyučující: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/1

POVINNÉ KURZY MAGISTERSKÉHO STUDIA OBORU SOCIÁLNÍ PRÁCE
 
MANAGEMNT ZDROJŮ V REGIONU (KRRVS/MZDRE)
Kurz je zaměřen na problematiku managementu veřejných zdrojů. V rámci kurzu se studenti seznámí s moderními koncepty managementu zdrojů a jejich praktickými aplikacemi v českém i mezinárodním kontextu. Zároveň bude pozornost věnována kvalitativně orientovaným metodám institucionální analýzy. Studenti se naučí osvojené koncepty a metody aplikovat na okruhy problému v oblasti regionálního rozvoje, a to s využitím konkrétních případových studií z regionu. 
Vyučující: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
 
VÝBĚROVÉ KURZY
 
VK - CZECH ECONOMY AFTER 1989 (KRRVS/W0022)
The course is opened for foreign (Erasmus) students and the goal is to provide them overall understanding of Czech economy transformation process and performance rather than comprehensive details.
Vyučující: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK - DEMOGRAFICKÝ SEMINÁŘ I.  - Demografická analýza a prognóza (KRRVS/W0009, KRRVS/X0009)
Cílem semináře je rozšířit znalosti studentů získané v základech demografie.  Kromě historie demografie a historie demografických informačních systémů (získávání demografických dat ze sčítání lidu a z přirozené a mechanické evidence, event. z populačních registrů a výběrových šetření) je seminář zaměřen na hlubší analýzu a širší podmíněnosti základních demografických procesů (úmrtnosti, porodnosti, potratovosti, sňatečnosti a rozvodovosti).  V této souvislosti se probírá demografická situace Česka, Evropy i celého světa  a některé teoretické otázky demografické reprodukce  (demografická revoluce a její podmíněnosti,  její místo v globální revoluci moderní doby apod.).  Samostatná pozornost je věnována metodice populačních prognóz  i jejich historii a současným demografickým prognózám různých úrovní.  Kurz je ukončen zápočtem. 
Vyučující: RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK- DĚJINY VEŘEJNÉ SPRÁVY V EVROPĚ A V ČESKÉ REPUBLICE (KRRVS/W0023)
Poskytnout studentům přehled významných událostí v dějinách veřejné správy obecně na území Evropy a konkrétně jejich odraz ve vývoji veřejné správy na území České republiky. 
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK – FENOMÉN STŘEDNÍ EVROPA (KRRVS/W0011, KRRVS/X0011)
Cílem kurzu je bližší nahlédnutí do problému a trendů současné střední Evropy. Je určen zejména zájemcům o politologicko geografický vývoj tohoto regionu. Kurz je určen přednostně pro studenty zaměření Regionální rozvoj a je ukončen zápočtem.
Vyučující: RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK - GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU (KRRVS/W0034, KRRVS/X0034)
Náplní kurzu je cestovní ruch České republiky v geografickém pojetí jako důležité odvětví českého hospodářství, terciárního sektoru a jednotlivých regionů. Obsah zahrnuje: teorie a metodologie; geografická poloha a potenciál; historický vývoj s důrazem na období po 1948 resp.1989; regionalizace dříve a dnes; formy CR (př. druhé bydlení); lokalizační, selektivní a realizační podmínky CR; legislativní, organizační, technický rámec a subjekty CR. Jednotlivé regiony CR - Praha jako světové centrum turistiky, střední, jižní, západní, severní, východní Čechy, jižní, střední a severní Morava. 
Vyučující: RNDr.Václav Novák, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK- GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH (KRRVS/W0014, KRRVS/X0014)
Kurz si klade za cíl naučit studenty pracovat v prostředí geografických informačních systémů (GIS) tak, aby byli schopni samostatně zpracovat vlastní kartografický výstup. Náplň kurzu tvoří práce s GIS softwarem, který je používán v praxi ve veřejném i soukromém sektoru. Nabyté dovednosti mohou absolventi kurzu využít při zpracování studijních výstupů v průběhu dalšího studia oboru regionální rozvoj včetně bakalářských a diplomových prací. Kurz je ukončen zápočtem a je situován do 3. a 5. semestru.
Vyučující: RNDr.Václav Novák, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 

VK - INTEGROVANÁ REGENERACE MĚST (KRRVS/W0018, KRRVS/X0018)
Předmět "Integrovaná regenerace měst" je doplňujícím výběrovým kurzem k teorii veřejné správy. Studentům především ukáže příklady z praxe z oblasti strategického rozvoje a územního plánování měst. Zaměřuje se na problematiku negativních vlivů globalizace na městské struktury a jejich udržitelnost, na význam rozvojových nástrojů měst a participaci různých zájmových skupin v procesu regenerace. Absolvent kurzu získá představu o možnostech samospráv v nakládání se svým majetkem a možnostech ovlivňování soukromých vlastníků, bude seznámen s riziky vycházejícími z majetkoprávní situace. V rámci kurzu bude kladen důraz na skupinovou práci, práci v terénu, různá místní a kulturní specifika a marketing brownfieldů. Student se v kurzu naučí rozeznávat různou hodnotu městského prostoru a počítat se skrytými náklady expansivního developmentu. Kurz je ukončen zápočtem.
Vyučující: Mgr. Jiří Starý
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK- MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (KRRVS/W0043, KRRVS/X0043)
Cílem kurzu je nabídnout studentům "nový" pohled na fungování veřejné správy v České republice. Studenti se seznámí s jednotlivými oblastmi managementu v podobě využitelné ve veřejné správě, které budou demonstrovány především na příkladě obecní samosprávy, poukázáno bude na možnosti využití, zároveň na existující omezení. V souladu se současnými trendy budou představeny také jednotlivé modely managementu kvality. Kurz je ukončen zápočtem.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK- MARKETING MĚST A OBCÍ (KRRVS/W0045, KRRVS/X0045)
Cílem předmětu je rozvinout schopnost studentů aplikovat základní marketingové znalosti a dovednosti do oblasti problematiky měst a obcí, a poukázat na specifika, kterými se marketing měst a obcí vyznačuje. Obsahem předmětu je vymezení základních pojmů v oblasti marketingu měst a obcí; popis vývoje marketingu měst a obcí; uvedení specifik marketingu měst a obcí; vysvětlení různých přístupů k typologii měst a obcí; identifikace trhů a jejich potřeb; vysvětlení procesu cíleného marketingu (segmentace, positioning); tvorba rozšířeného marketingového mixu, jeho složky; uvedení do problematiky strategického řízení s ohledem na jeho využití na úrovni měst a obcí. Kurz je ukončen zápočtem.
Vyučující: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK - POPULAČNÍ VÝVOJ ČR (KRRVS/W0015, KRRVS/X0015)
Cílem kurzu je seznámit studenty s nejdůležitějšími aspekty populačního vývoje na území České republiky od pravěku do současnosti. Např.: Fázování prvního demografického přechodu. Dynamika populačních trendů mezi dvěma světovými válkami, vliv světové krize. Populační vývoj v období 1938-1945. Změny velikosti a národnostní struktury obyvatelstva ČR. Etapy vývoje úmrtnosti po druhé světové válce. Formování a rozpad rodin. Transformace demografického chování od počátku devadesátých let 20. století. Kurz je ukončen zápočtem a je určen pro studenty od 1. semestru výše.
Vyučující: RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK - STRUKTURÁLNÍ FONDY A ZPŮSOB JEJICH VYUŽÍVÁNÍ (KRRVS/W0016, KRRVS/X0016)
Cílem výběrového kurzu je, aby posluchači získali detailní přehled a znalosti o systému politiky hospodářské a sociální soudržnosti aplikované v rámci EU. Nosným tématem výběrové kurzu pak bude hlavní finanční nástroj uvedené politiky – strukturální fondy. Kurz bude zaměřen na specifikaci jednotlivých strukturálních fondů, jejich zakotvení v rámci evropského i národního přístupu k poskytování finančních prostředků na dosažení požadovaných strukturálních změn. Výběrový kurz bude obsahově zaměřen především na praktické aspekty související se způsobem využívání strukturálních fondů, a proto budou nedílnou součástí kurzu informace o základních metodických nástrojích aplikovaných při čerpání strukturálních fondů jako např.: Project Cycle Management, Projektový / Programový cyklus, Logical Framework Approach, Logický rámec apod.  Kurz je ukončen zápočtem. Kurz je situován do 5. semestru, přednostně pro studenty oboru Regionální rozvoj.
Vyučující: Ing. Miroslav Kopáček
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK - TRANSFORMACE VEŘEJNÉ SPRÁVY (KRRVS/W0006, KRRVS/X0006)
Kurz je zaměřen na transformační procesy ve veřejné správě se zaměřením na problematiku vývoje samosprávných institucí v rámci České republiky. Zabývá se současnými problémy samosprávy, systémy místní správy a samosprávy v jiných evropských zemích a fungováním samosprávy v České republice po vstupu do Evropské unie. Kurz je ukončen zápočtem. Výběrový kurz je určen zejména pro studenty oboru Regionálního rozvoje.
Vyučující: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK – UDRŽITELNÝ ROZVOJ (KRRVS/W0021, KRRVS/X0021)
Cílem předmětu je studenty seznámit se základními aspekty problematiky udržitelného rozvoje, a to jak z hlediska teoretického, tak praktického. Podrobně budou probírány jednotlivé dimenze udržitelného rozvoje a strategie definované na úrovni světové, evropské a národní a příslušné dokumenty. Zvláštní pozornost bude věnována udržitelnému rozvoji území s hlavním zaměřením na hodnoty území a únosnost prostředí. Dále bude probrán vztah udržitelného rozvoje a regionálního rozvoje a bude vysvětlen rozdíl mezi udržitelným rozvojem a vyváženým rozvojem. Zmíněny budou sektorové aspekty udržitelného rozvoje v oblastech urbanismus, energetika a doprava.
Vyučující: Ing. Miroslav Kopáček
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK - VYBRANÉ KAPITOLY Z REGIONÁLNÍ EKONOMIE (KRRVS/W0010, KRRVS/X0010)
Cílem kurzu je prohloubení znalostí studentů o prostoru jako významné ekonomické kategorii. V tomto ohledu je věnována pozornost rostoucí vzájemné závislosti regionů v éře globální ekonomiky a regionální interpretaci teorií ekonomického růstu. Z hlediska regionálního rozvoje jsou akcentovány otázky hodnocení konkurenční pozice regionů, mezinárodní spolupráce malých a středních firem a dále vybrané nástroje podpory regionálního rozvoje (investiční pobídky, regionální marketing). Syntetický přístup je ilustrován na pozadí tržně orientované strategie regionálního rozvoje, zohledňující globální dimenzi ekonomiky. Kurz je ukončen zkouškou. Výběrový kurz je situován do 5. semestru a je určen zejména pro studenty pro oboru Regionální rozvoj.
Vyučující: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
VK - VÝVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY V REGIONECH (KRRVS/W0042, KRRVS/X0042)
Kurz sleduje procesy vývoje a proměn sídelní struktury ve vybraných regionech (Středočeský a Ústecký kraj), hodnoceny jsou zejména aspekty fyzickogeografické, sociální a ekonomické. Ve vazbě na tuto problematiku je věnována pozornost proměnám kulturní krajiny.  Kurz je ukončen zápočtem a je určen pro studenty od 1. semestru výše.
Vyučující: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2