O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu \ Popisy kurzů

Popisy kurzů

Anotace předmětů bakalářského studia

ZÁKLADY EKONOMIE (KEMA/PZAEK, KEMA/KZAEK, KEMA/6ZEKS)
Předmět je netechnickou průpravou v ekonomických disciplínách. Seznamuje studenty s principy ekonomického způsobu myšlení a představuje základní poznatky ekonomické teorie o lidském jednání a jeho důsledcích pro fungování společnosti; využívá při tom příkladů z hospodářských dějin a z dějin hospodářské politiky. 
Vyučující: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., Ing. Sylvie Kotíková, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

METODY ODBORNÉ PRÁCE (KEMA/PMOPR, KEMA/KMOPR)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd.
Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.

Vyučující: docIng. Lenka Slavíková, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 1/1

VEŘEJNÉ SLUŽBY (KEMA/PPV01, KEMA/KPV01)
V rámci kurzu se studenti seznámí s teoretickými aspekty i reálnými procesy a problémy poskytování veřejných statků a služeb v obcích. Důraz bude kladen na schopnost aplikovat teoretické poznatky na řešení praktických problémů s poskytováním veřejných služeb ve městech a obcích ČR. 
Vyučující: Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/1

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (KEMA/PPV02, KEMA/KPV02)
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni zpracovat vlastní sebeanalýzu, formulovat a prezentovat svůj vlastní názor, charakterizovat chování manažera, vyhodnotit svůj time management, hledat úspory času a znát techniky zvládání stresu. Dále poznají a budou schopni identifikovat své role v týmu a využívat je při přípravě a realizaci projektů, např. zorganizovat, vést, analyzovat a vyhodnotit závěry různých druhů porad, připravit a realizovat výběrová řízení na určitou pracovní pozici včetně příslušné dokumentace. V rámci vlastní prezentace projektů absolventi kurzu využijí různých technik sebereprezentace. Absolventi budou umět formálně upravit obchodní dopis, stylizovat různé druhy obchodních a osobních dopisů a další podnikovou korespondenci. Na základě transakční analýzy a technik naslouchání budou studenti schopni usměrňovat způsob ústní komunikace s využitím prvků nonverbální komunikace a fokusu. Výstupy dílčích projektů budou součástí osobní složky (dokumentace) studenta.
Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

Vyučující:  Ing. Petr Hetto, Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

MARKETING A VÝZKUM TRHU (KEMA/PMAVT, KEMA/KMAVT)
Cílem předmětu Marketing a výzkum trhu je zaměřit se na osvojení si základních pojmů a kategorií marketingu, významu marketingu a marketingového plánovaní, analýzy marketingového prostředí, základní principy marketingu a interakci marketingového informačního systému a marketingového výzkumu. 
Vyučující:  Ing. Michaela Jánská, PhD., Ing. Lucie Povolná
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/4

MIKROEKONOMIE I. (KEMA/0MIKR, KEMA/AMIKR)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Kurz seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problematikou externalit a veřejných statků.
Vyučující:   Ing. Mgr. Pavol Minárik, PhD., Ing. Eva Fuchsová, Ing. Vojtěch Kotrba
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE (KEMA/PPV11, KEMA/KPV11)
Kurz seznamuje posluchače s hlavními technikami zahraničního obchodu (vývozních a dovozních operací, obchodních metod, vč. hlavních forem platebního styku, přepravy a pojištění), které jsou používány v hospodářské praxi. Naučí posluchače pracovat s informačními zdroji a organizačními strukturami v hlavních oblastech vnějších hospodářských vztahů. Pozornost je také věnována komplexnímu hodnocení efektivnosti zahraničního obchodu. 
Vyučující: Ing. Tomáš Siviček, PhD.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

MAKROEKONOMIE I. (KEMA/0MAKR, KEMA/AMAKR)
Tento kurz studia navazuje na kurz mikroekonomie. Seznamuje studenty se základními makroekonomickými agregáty, problémy ekonomického růstu a cyklických fluktuací, problematikou peněz, zaměstnanosti a inflace, s makroekonomickou politikou státu (monetární a fiskální), s teorií mezinárodního obchodu a platební bilancí. Výklad je veden v rozsahu základní učebnice Samuelsona (část Makroekonomie). Po ukončení kurzu absolvent bude: rozumět základním teoretickým východiskům, terminologii a zákonitostmi projevujícími se na makroekonomické úrovni a jejich vztah k úrovni mikroekonomické; umět interpretovat ekonomický vývoj na základě makroekonomických agregátů; schopen charakterizovat základní cíle, funkce, nástroje, faktory a subjekty hospodářské politiky. 
Vyučující:   Ing. Mgr. Pavol Minárik, PhD., Ing. Eva Fuchsová, Ing. Vojtěch Kotrba
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

MANAGEMENT (KEMA/PMANG, KEMA/KMANG)
Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku. Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku. 
Vyučující: doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D., Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 0/1

PODNIKÁNÍ V REGIONU (KEMA/PZAPO, KEMA/KZAPO)
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy.
Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy.

Vyučující: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Ing. Tomáš Siviček, PhD.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 1/1

PSYCHOLOGIE (KEMA/PPSYL, KEMA/KPSYL, KEMA/PPV08)
Cílem kurzu je orientace v základní odborné terminologii, v oblasti metod, pochopení struktury osobnosti člověka a vztahů mezi jejími jednotlivými složkami. Důraz je kladen na vysvětlení principu fungování intepresonálních vztahů, a to jak v rámci dyadických vztahů (manažer - pracovník), tak i malých sociálních skupin (vztahy na pracovišti), a to zejména s ohledem na řízení pracovního výkonu a motivaci pracovníků. 
Vyučující: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/2

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT (KEMA/PSPRO, KEMA/KSPRO)
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s obecnými principy psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách, se zásadami práce s literaturou a se způsoby prezentace odborné práce. Výsledkem kurzu bude projekt kvalifikační práce studentů.
Vyučující: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D., Ing. Michaela Jánská, PhD.
Ukončení: zápočet 
Hodinová dotace: 2/1

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA (KEMA/PPV12, KEMA/KPV12)
Cílem kursu je uvést studenta do systematického zkoumání hospodářské politiky, představit hlavní aktéry, objasnit motivy a způsoby provádění hlavních hospodářských politik a seznámit jej s hlavními proudy a debatami v současné hospodářské politice na národní i nadnárodní úrovni. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti analyzovat hlavní hospodářsko-politické problémy. Po ukončení kurzu bude absolvent schopen: aplikovat základní ekonomické poznatky na aktuální problémy hospodářské politiky; rozumět obsahu probíhajících hospodářsko-politických debat; v konkrétních situacích posoudit možnosti hospodářsko-politických opatření a kvalitativně vymezit jejich náklady.
Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

Vyučující: prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

LOGISTIKA (KEMA/PLOGI, KEMA/KLOGI)
Předmět má přehledový charakter, seznamuje posluchače s logistikou, jako nástrojem podporujícím konkurenceschopnost výrobního podniku. Cílem studia je naučit posluchače chápat pojmy materiálový a informační tok v podniku, chápat základní logistické koncepty, nástroje a zařízení využívaná v podnikové logistice. Rozumět organizaci zásobování výrobního podniku materiálem, expedici hotových výrobků, a metodám používaným k řízení stavu zásob v podniku.
Po ukončení kurzu studentt chápe podstatu logistiky a její potenciál podpory konkurenceschopnosti výrobního podniku, t rozumí souvislostem mezi dopravou, přepravou a logistikou, dovede charakterizovat jednotlivé logistické operace a prostředky jejich realizace, zná vztah logistiky k zásobám materiálu a zboží a dovede charakterizovat dopravní obory z uživatelského hlediska.

Vyučující: Ing. Vladimír Balach, MBA
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

PODNIKOVÁ EKONOMIKA (KEMA/PPEKO, KEMA/KPEKO, KEMA /PPV07)
Tento kurz je zaměřen na interdisciplinární chápání podstaty zakládání podniků, života a zániku podniku, základních činností s fungováním podniků. 
Vyučující: doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D., Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/4

MANAGEMENT KVALITY A PROSTŘEDÍ (KEMA/PPV03, KEMA/KPV03)
Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu. 
Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu. 
Vyučující: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Ing. Lenka Dubová, Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

EVROPSKÁ UNIE V AJ (KEMA/PEURO, KEMA/KEURO)
Cílem kurzu je vysvětlení základních principů a vývojových tendencí fungování Evropské unie, včetně problematiky týkající se ČR po vstupu do EU. Kurz navazuje na přednášky ekonomické teorie, světové ekonomiky, hospodářské politiky a dějin hospodářství. Kurz je záměrně situován do 6. semestru proto, aby studenti problematiku EU pochopili i v dalších souvislostech z témat předmětů, které dříve absolvovali (v makroekonomickém, mikroekonomickém i regionálním záběru). Kurz je zakončen písemnou zkouškou. 
Vyučující: Ing. Eva Fuchsová
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 0/2

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (KEMA/PRILZ, KEMA/KRILZ)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními personálními činnostmi a procesy v ziskových i neziskových organizacích. Důraz je kladen na porozumění provázanosti personálních procesů a důležitosti personálního řízení pro dosahování podnikových cílů i konkurenceschopnosti podniku/organizace. 
Vyučující: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 0/2

KRIZOVÝ MANAGEMENT (KEMA/PPV06, KEMA/KPV06)
Kurz je určen studentům ekonomických programů a jeho cílem je vysvětlit problematiku krizí jak v oblasti podnikatelské sféry, tak i v osobním životě. Zabývá se diagnostikou, ale také účinnými kroky v rámci jednotlivých krizových fází. 
Vyučující: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2


Anotace předmětů navazujícího magisterského studia

MIKROEKONOMIE II. (KEMA/MMIKR)
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje schopnosti analyzovat ekonomické chování jednotlivce a důsledky společenských interakcí v rámci konkrétních institucionálních uspořádání. Důraz je kladen na aplikace obecného ekonomického myšlení na širokou paletu situací, a to na úkor nižšího důrazu na technické a početní aspekty analýzy.          
Vyučující: doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., Ing. Václav Rybáček, Ph.D., Ing. Sylvie Kotíková, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/2

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A VEŘEJNÉ POLITIKY (KEMA/MVEVP)
V rámci kurzu se student seznámí s hlavními oblastmi fungování státu a jeho institucí, veřejné ekonomiky a intervencí státu v podobě veřejných politik. Po absolvování kurzu bude student znát teoretická východiska fungování státu a veřejné sféry. Bude schopen kriticky hodnotit procesy a nástroje veřejného rozhodování o způsobu zabezpečování a financování veřejných statků. Aktivně zvládne základní analytické metody hodnocení dopadů veřejných intervencí včetně veřejných výdajových programů. Důraz je kladen na ekonomickou perspektivu analýzy a provázání s hlavními okruhy hospodářské politiky. 
Vyučující: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/2

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ (KEMA/MPV06)
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni identifikovat podnik, který se nachází v krizi (hospodářské a finanční). Budou umět analyzovat relevantní příčiny krize podniku a sestavit program pro záchranu podniku. Naučí se krok po kroku prakticky připravit opatření ve všech důležitých oblastech podniku a to konkrétně v oblasti personální, prodejní, stálého i oběžného majetku, úspory nákladů i akcelerace výnosů. 
Vyučující: PhDr. Alice Reissová, Ph.D., Ing. Petr Hetto
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/2

MARKETINGOVÉ STRATEGIE (KEMA/MPV02)
Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti marketingového strategického řízení s důrazem na tvorbu strategií na různých hierarchických úrovních při využití situační analýzy organizace, oborového prostředí a marketingového plánování. Po úspěšném absolvování student aplikuje roli strategického marketingu v systému podnikového řízení. 
Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu. 

Vyučující: Ing. Michaela Jánská, PhD.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

CONTROLLING (KEMA/MCONT)
Cílem předmětu je osvětlit nezbytnost budování moderních systémů řízení, jejichž smyslem je cílená podpora managementu, seznámit studenty s podstatou práce controllingových útvarů, přiblížit studentům techniky, nástroje a metody controllingu. Důraz je kladen na aplikaci osvojených teoretických poznatků při řešení problémů z praxe controllingu.
Vyučující: Ing. Milan Dian, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ (KEMA/MDSEM)
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s obecnými principy psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách, se zásadami práce s literaturou a se způsoby prezentace odborné práce. Výsledkem kurzu bude projekt kvalifikační práce studentů.
Vyučující: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Ukončení: zápočet 
Hodinová dotace: 2/1

MAKROEKONOMIE II. (KEMA/MMAKR)
Tento středně pokročilý kurz rozvíjí a prohlubuje porozumění dlouhodobým determinantám bohatství (teorie růstu), krátkodobým determinantám hospodářské činnosti (teorie hospodářských cyklů) a způsobům, jakými je možné tyto determinanty prostřednictvím hospodářské politiky ovlivňovat. Důraz je kladen na aplikace obecného ekonomického myšlení na širokou paletu situací, a to na úkor nižšího důrazu na technické a početní aspekty analýzy. 
Vyučující: doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., Ing. Václav Rybáček, Ph.D., Ing. Sylvie Kotíková, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/2

GEOMARKETING (KEMA/MPV01)
Cílem předmětu je seznámit studenta s novým oborem - geomarketingem, který se zaměřuje na plánování a implementaci marketingových aktivit cílených na konkrétní požadavky zákazníka. Student se seznámí s charakteristikou marketingu území, chováním zákazníka na daném území a využitím geograficky informačního systému na daném území.
Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.

Vyučující: Ing. Michaela Jánská, PhD.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ (KEMA/MPV04)
Cílem kurzu je seznámit se s problematikou manažerského rozhodování, jeho obsahem a rozsahem. Představit základní principy, metody, postupy a techniky rozhodování. Osvojit si základní pojmy a postupy, analyzovat situaci a použití v řídící praxi. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat metody analýzy rozhodovacích problémů a uplatňovat metody hodnocení a jejich výběr. V podnikové praxi pak budou schopni rozlišovat daný stupeň rizika, zvolit vhodný nástroj a pochopí principy fungování managementu rizika v organizaci.
Student si v aktuálním semestru studijního plánu svého oboru volí z nabídky povinně volitelných kurzů právě jeden. Poté získává tento kurz charakter povinného kurzu - tj. student je povinen jej splnit, současně je možné kurz v následujících semestrech, pro které je vypsán, jednou opakovat. V případě opakování kurzu bude mít student v takovém semestru zapsány povinně volitelné kurzy dva - ten, který opakuje, a ten, který je aktuální v daném semestru jeho studijního plánu.
Vyučující: doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (KEMA/MMANE)
Tento kurz je zaměřen na pochopení podstaty, principů a logiky manažerských procesů a získání znalostí a metodologických dovedností pro efektivní a racionální řízení podniku včetně institucí neziskového a veřejnoprávního typu. 
Vyučující: doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

STRATEGICKÝ MANAGEMENT (KEMA/MSTMA)
Tento kurz je zaměřen na prohloubení kompetencí v oblasti dlouhodobého plánování a směřování organizace jako celku nebo její části. Důraz je zejména kladen na definice cílů a stanovení způsobů jejich dosažení. 
Vyučující: doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

MANAŽERSKÉ INFORMATIVNÍ SYSTÉMY (KEMA/MPV10)
Cílem kurzu je poskytnout studentům komplexní pohled na problematiku informačních systémů z hlediska uživatele i potenciálního zadavatele. Výklad je zaměřen na základní teoretické přístupy i na praktické postupy využívané při analýze a realizaci informačních systémů. 
Vyučující: Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 1/2

RETAIL MANAGEMENT - ŘÍZENÍ OBCHODNÍHO PROVOZU (KEMA/MPV03)
Tento kurz je zaměřen na význam retailingu v národní ekonomice. 
Vyučující: Ing. Michaela Jánská, PhD.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

MANAGEMENT KVALITY (KEMA/MPV05)
Tento kurz je zaměřen na management jakosti výrobků, služeb a procesů firmy. Důraz je kladen na aplikaci, objektivní ověřování a kritické zhodnocení efektivnosti managementu jakosti ve všech typech organizací. 
Vyučující: doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/2

ON-LINE MARKETING (KEMA/MPV08)
Předmět seznámí studenty se specifiky marketingu on-line. On-line, neboli internetový marketing, představuje využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit. Zákazníci na všech trzích díky internetu mění své nákupní chování a nákupní proces se výrazně změnil. V současné době je marketing na internetu velmi významnou složkou firemní komunikace a zdaleka ne všichni účastníci trhu umí možnosti tohoto silného nástroje využít.
Vyučující: Ing. Michaela Jánská, PhD., Ing. Lucie Povolná
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 0/2 

Anotace pro volitelné kurzy

VK - COMPANY MANAGEMENT (v anglickém jazyce) (KEMA/W0016)
Kurz ve své první části seznamuje posluchače s komplexním pojetím managementu a jeho okolím, s podstatou manažerského řízení, rozhodování, organizace a kontroly. Druhá část kurzu je věnována vybraným otázkám personálního managementu - řízení lidských zdrojů v rámci podniku. Je veden v anglickém jazyce za podpory zahraniční literatury.  
Vyučující: Ing. Lucie Povolná
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - CORPORATE ECONOMICS (v anglickém jazyce) (KEMA/W0018)
Cílem kurzu je poskytnout přehled základních podnikových činností, struktur a funkcí, a to na základě odborné anglosaské literatury. Zaměřuje se především na oblast podnikové organizace, strategie, marketingu, personálních aktivit, produkce a mezd. Kurz je veden v anglickém jazyce.  
Vyučující: Ing. Lucie Povolná
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - EFEKTIVNÍ PŮSOBENÍ MANAŽERA (KEMA/W0015)
Kurz seznamuje s problematikou přímého manažerského řízení, s dovednostmi manažera a metodami předcházení konfliktů. Jeho cílem zvýšit kompetence a dovednosti v oblasti sebepojetí a sebeanalýzy, práce v týmu, motivace, organizace vlastní práce a time management; ukázat cesty řešení konfliktů, hodnocení podřízených, vedení porad, využívání technických prostředků a pomůcek, vyřizování korespondence a stylizace dopisů; osvojit si základní poznatky přípravy na výběrové řízení a jeho vedení, etika manažera, jeho celoživotní vzdělávání, kompetence apod. 
Vyučující: Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - INTERNATIONAL TEAM MANAGEMENT (KEMA/ W0030)
S postupující globalizací je stále více pravděpodobnější, že současní studenti budou při svém budoucím zaměstnání zařazeni do mezinárodního týmu. Kurz se zabývá otázkami týkajícími se kulturních rozdílů, různých přístupů k vedení týmu, možných konfliktů, překážek v komunikaci a dalšími záležitostmi. Studenti by měli porozumět těmto rozdílům a měli by být připraveni stát se platnými členy nebo přímo manažery mezinárodních týmů. Kurz je určen pro všechny ročníky bakalářského studia, i když předchozí absolvování kurzu Podnikový management je výhodou. Kurz je veden v anglickém jazyce.  
Vyučující: Ing. Lucie Povolná
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - KNOWLEDGE MANAGEMENT (KEMA/W0027)
Tento kurz je zaměřen na získání základní představy o tom, co jsou sdílení znalostí a znalostní organizace. Cílem je mimo jiné vést studenty ke sdílení znalostí, naučit je zavádět nástroje řízení znalostí ve firmách, vést znalostní pracovníky a používat nástroje pro hodnocení intelektuálního kapitálu. 
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni sdílet znalosti a pracovat se znalostmi ve firmách. Dále se naučí, jak implementovat nástroje řízení znalostí ve firmách, koordinovat úkoly zaměstnanců v oblasti řízení znalostí. 

Vyučující: Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY (KEMA/W0024)
Cílem kurzu je poskytnout studentům komplexní pohled na problematiku informačních systémů z hlediska uživatele i potenciálního zadavatele. Výklad je zaměřen na základní teoretické přístupy i na praktické postupy využívané při analýze a realizaci informačních systémů. Kurz je určen pro studenty magisterského studia.  
Vyučující: Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - ŘÍZENÍ JAKOSTI (KEMA/W0019)
Obsahem kurzu je komplexní řízení jakosti, organizace řízení jakosti v podniku. Na konkrétních příkladech z praxe bude dokumentován právní rámec zabezpečování jakosti, normalizace apod. Důraz je položen i na ekonomické aspekty jakosti, na náklady na jakost.  
Vyučující: doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK – ETIKA MANAŽERA (KEMA/W0022)
Kurz je věnován etice v podnikové praxi. Vedle seznámení se základními pojmy analyzuje i sociální postoje a jejich vztah k etice. Předmětem kurzu jsou také etické principy rozhodování, vztahy mezi etickým chováním organizace a jejími výsledky. Součástí kurzu jsou i vztahy etiky a podnikové kultury, možnosti rozvoje etického jednání jednotlivců a organizací. Kurz je ukončen zápočtem (prezentace). Kurz je pro studenty všech ročníků. 
Vyučující: Ing. Eva Fuchsová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK – MANAGEMENT VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY (KEMA/W0029)
Cílem kurzu je seznámit studenty s managementem vztahu se zákazníky a tím rozšířit jejich znalosti, které již získali anebo získají v předmětech Marketing a Podnikový management. Kurz akcentuje zejména problematiku přístupů k zákazníkům, strategii vztahů se zákazníky, nástroje managementu těchto vztahů atd. Důraz je kladen také na zákaznickou politiku, na vztahy v rámci moderních forem a systémů obchodování, vytváření zákaznicky orientované organizace, formování zákaznických komunit apod.  
Vyučující: Ing. Lucie Povolná
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK – PERFORMANCE TUNING (KEMA/W0032)
Výběrový kurz je určen zájemcům 2. a 3. ročníku bakalářského studia všech studijních oborů a zejména magisterského studia. Seznámí účastníky se zásadami „koučování“, které se stále více ve světě uplatňuje. Pozornost se věnuje různým systémovým metodám koučování, práci v malém i velkém sociálním systému, procesnímu intervalovému a strategickému řízení v Performance Tuning a změnám základů tradičního managementu v pojetí Performance Tuning.  
Vyučující: Ing. Lucie Povolná
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2