O fakultě \ Katedry \ Katedra práva a politologie \ Popisy kurzů

Popisy kurzů

Anotace předmětů bakalářského studia

OBCHODNÍ SMLOUVY (KPP/2OBSM, KPP/DOBSM)
Tvorba, význam a praktický dopad jednotlivých druhů obchodních smluv a jejich jednotlivých ustanovení v praxi. Zejména problematika podstatných, formálních a praktických náležitostí smluv, volby práva, různých smluvních podmínek (např. odkládací a rozvazovací podmínka), druhy zajištění závazků a jejich praktická aplikace. Význam účelu smlouvy a formulace splnění smlouvy. Ukázky jednotlivých typů smluv a využití vzorů smluv.  Kurz je ukončen zápočtem a je povinný. Kurz je situován do 6. semestru. Poznámka: Předpokladem je zkouška ze Základů práva nebo Právo I.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

OCHRANA SPOTŘEBITELE (KPP/2OSPO, KPP/DOSPO)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou ochrany spotřebitele jak v České republice tak v zemích Evropské Unie. Pozornost je věnována jak oblasti právní – legislativní tak i oblasti etické. V rámci kurzu budou studenti seznámeni s institucemi a orgány, které působí v rámci ochrany spotřebitele (ČOI, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Státní zdravotní ústav, státní zkušebny, spotřebitelské rady apod.  Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou a je povinný. Kurz je situován do 5. semestru.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

POLITOLOGIE (KPP/PPOLI, KPP/KPOLI)
Kurz je koncipován jako rozšířený úvod do studia moderní politické vědy. Podává stručnou charakteristiku jednotlivých oblastí této vědecké disciplíny. Pojednává nejvýznamnější koncepce a teorie. Zvláštní pozornost věnuje komparativní politické vědě. Vedle toho seznamuje posluchače i s politickými systémy tzv. modelových zemí a politickým systémem České republiky.  Poznámka:Předpokladem je znalost základů společenských věd na středoškolské úrovni.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

PRACOVNÍ PRÁVO (KPP/PPRPR, KPP/KPRPR)
Cílem kurzu je osvojení způsobů vzniku a skončení pracovního poměru, druhů pracovněprávních vztahů, práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance. Kurz seznamuje studenty s následky porušování pracovní kázně, odpovědnostmi za škody vzniklé v pracovním poměru a s metodami státní politiky zaměstnanosti.  Poznámka: Předpokladem je absolvování kurzu Základy práva.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 1/1

PRÁVO I. (KPP/6PRA1, KPP/ GPRA1)
Cílem kurzu je vysvětlení základních pojmů a struktury práva, tvorba obecně závazných právních předpisů, ústava a listina základních práv a svobod, aplikace práva státními orgány, právní vztahy, právní odpovědnost, princip právního státu, systém práva, dále správní řízení, územně správní jednotky, občanskoprávní vztahy, věcná práva, promlčení, prekluze, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení. Kurz je ukončen zápočtem formou testu nebo seminární prací (dle rozhodnutí vyučujícího) a je situován do 1. semestru.  
Vyučující: JUDr. Petr Černý
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

PRÁVO II. (KPP/6PRA2, KPP/ GPRA2)
Cílem kurzu je vysvětlení a osvojení základní rysů rodinného práva v ČR, manželství, vztahy rodičů a dětí, náhradní péče o dítě, výživné, sociálně-právní ochrana dětí, vznik a skončení pracovního poměru, druhy pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, následky porušování pracovní kázně, odpovědnost za škody vzniklé v pracovním poměru, metody státní politiky zaměstnanosti, živnostenské podnikání.  Kurz je ukončen soubornou ústní nebo písemnou zkouškou (dle rozhodnutí vyučujícího). Kurz je situován do 2. semestru. Poznámka: Předpokladem je zápočet z Práva I.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: souborná zkouška
Hodinová dotace: 2/0

PRÁVO OBČANSKÉ A OBCHODNÍ (KPP/ 1POBO, KPP/BPOBO)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s obecnými ustanoveními občanského a obchodního zákona a předpisy souvisejícími s akcentem na právo Evropské unie. Objasňuje specifika a subsidiarity mezi občanským a obchodním zákoníkem a některá jejich vybraná a specifická ustanovení. Na cvičeních se „řeší“ konkrétní občanské a obchodní problematické situace, respektive se vytvářejí modelově případové studie s cílem nalézt zákonem aprobovaná řešení problému.  
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 1/1

PRÁVO SOUTĚŽNÍ A DUŠEVNÍ (KPP/1PRSD, KPP/BPRSD)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti soutěžního práva. Zejména se jedná o dohody narušující soutěž, zneužití dominantního postavení, zadávání veřejných zakázek, jejich posuzování a hodnocení, podávání nabídek a se základními pojmy z oblasti nehmotných statků, jako jsou patenty, průmyslové vzory, ochranné známky a autorský zákon.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

PRÁVO V OBLASTI STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (KPP/5PSSS, KPP/FPSSS)
Cílem kurzu je zvýšení orientace a samostatnosti absolventů pracujících ve státní správě a samosprávě, zvýšení jejich právního myšlení, zlepšení orientace v právních předpisech, správné chápání smyslu a účelu právních norem, osvojení si legislativního procesu a správné aplikace právních předpisů s akcentem na právní i ekonomické důsledky nesprávné aplikace práva v tomto procesu a nastínění možných východisek z excesů vyplývajících z nesprávné aplikace práva v praxi. Osvojení si procesních postupů v oblasti přestupkového práva, správního, stavebního, silničního, vodohospodářského řízení, správního, občanskoprávního a trestního práva hmotného a procesního v souvislostech s výkonem státní správy a samosprávy.  Kurz je ukončen zápočtem a je povinný. Kurz je situován do 6. semestru.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

ZÁKLADY PRÁVA (KPP/PZAPR, KPP/KZAPR)
Obsahem kurzu jsou základní pojmy struktury práva, tvorba obecně závazných právních předpisů, (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod s akcentem na právo EU), aplikace práva státními orgány, právní vztahy, právní odpovědnost, princip právního státu, systém práva, základy správního práva, územně správní jednotky. Ve cvičeních se tyto otázky a problematika diskutují a na praktických případech procvičují. Završením kurzu je úspěšný test jako podmínka k udělení zápočtu.  
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 1/2

Anotace předmětů navazujícího magisterského studia

INSOLVENČNÍ PRÁVO (dříve Konkurz a vyrovnání) (KPP/MKOVY)
Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou řešení majetkových poměrů dlužníků, kteří se dostanou do situace tzv. předlužení nebo neschopnosti splácet své závazky vůči věřitelům. Výklad bude zaměřen na úpravu dle zákona o konkursu a vyrovnání s ohledem na nový insolvenční zákon, tedy na jednotlivé případy úpadku, postavení správce konkursní podstaty, dispozice s podnikem a jiným majetkem v konkursní podstatě, alternativním řešení úpadku (vyrovnání), oddlužení úpadce, práva věřitelů, oprávnění soudu a související trestněprávními otázkami důležitými zejména pro postavení jednatelů společností v úpadku.  Kurz je ukončen zkouškou. Poznámka: Předpokladem je zkouška ze Základů práva. Podmínkou zápočtu před zkouškou je seminární práce, včetně případné účasti u insolvenčního soudu (jako veřejnost).
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

OBCHODNĚ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (KPP/MOZVZ)
Cílem kurzu je výklad jednotlivých ustanovení obchodního zákoníku týkající se závazkových vztahů, význam a kogentních a dispozitivních ustanovení, náležitosti smluv, zajištění smluvních závazků podle občanského a obchodního zákoníku, pojmenované a nepojmenované smlouvy, následky porušování smluvních povinností.  Kurz je ukončen zápočtem na základě závěrečného testu, při němž studenti musí získat alespoň 70 % bodů. . Kurz je situován do 1. semestru magisterského studia.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/1
 
OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (KPP/MOHOS)
Cílem specializovaného kurzu je poskytnout informace zaměřené na ochranu hospodářské soutěže dle práva ČR a EU s poukazem na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se zejména zneužití dominantního postavení, zakázaných dohod, veřejných zakázek atd. Kurz se dále zabývá ochranou proti dalším způsobům porušování zákonných a etických pravidel při hospodářské soutěži (zákon o veřejné podpoře, o ochraně spotřebitele, dumping, regulace reklamy). Detailní informace o zadávání veřejných zakázek u nás a v EU.  Kurz je ukončen písemným testem, při němž studenti k absolvování musí dosáhnout více jak 75 % správných odpovědí. . Kurz je situován do 4. semestru magisterského studia.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

Anotace pro volitelné kurzy

VK - INSOLVENČNÍ PRÁVO (KPP/W0012)
Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou řešení majetkových poměrů dlužníků, kteří se dostanou do situace tzv. předlužení nebo neschopnosti splácet své závazky vůči věřitelům. Výklad bude zaměřen na úpravu v novém insolvenčním zákonu s přihlédnutím k předchozí úpravě konkursu a vyrovnání, tedy na jednotlivé případy úpadku, zejména konkursní řízení, postavení insolvenčního správce, dispozice s podnikem a jiným majetkem v podstatě, alternativním řešení úpadku (reorganizace atd.), oddlužení úpadce, práva věřitelů, oprávnění soudu a související trestněprávními otázkami důležitými zejména pro postavení jednatelů společností v úpadku.  Kurz je ukončen zápočtem (seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího) a zkouškou (písemný test, min. 75 % úspěšnost).. Kurz je situován do 2. semestru magisterského studia. Poznámka: Předpokladem je zkouška/zápočet ze Základů práva nebo Právo I. (Právo občanské a obchodní doporučeno).
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 0/2

VK - KOMUNIKACE (KPP/W0003)
Obsah kurzu je zaměřen na teoretické základy i praktické uplatnění komunikace jako základního nástroje pro řešení složitých sociálních, odborných i politických problémů, s nimiž se studenti budou setkávat v praxi. Náplň je koncipována v širších souvislostech mezilidských vztahů s ohledem na nutnost souladu mezi prosazením vlastních stanovisek a názorů, při vzájemném partnerském respektování a schopnosti tolerovat odlišná stanoviska. Studenti se seznamují se zásadami vyjednávacích technik a postupů, asertivity, úspěšného dialogu a řešením konfliktních situací na pracovišti.  Poznámka: Předpokladem je znalost základů společenských věd na středoškolské úrovni 
Vyučující: doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - OBCHODNÍ SMLOUVY (KPP/W0004)
Cílem je seznámení s tvorbou smluv, jejich obsahem a formou, s jejich významem a praktickým dopadem jednotlivých ustanovení obchodních smluv ve smluvních vztazích a v praxi. Zejména s problematikou podstatných, formálních a praktických náležitostí smluv, s volbou smluvního práva, s podmínkami smluv, s druhy zajištění smluvních závazků a jejich praktickou aplikací, s významem a účelem smlouvy a formulacemi splnění smlouvy. Praktické ukázky jednotlivých typů smluv s možností využití vzorů smluv, upozornění na nejčastější vady obchodních smluv, které jsou častým předmětem soudních sporů.  Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího).. Poznámka: Předpokladem je zkouška ze Základů práva nebo Právo I.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - OCHRANA SPOTŘEBITELE (KPP/W0013)
Cílem kurzu je seznámit zájemce s právní úpravou postavení fyzické osoby jako spotřebitele, která je roztříštěna do několika předpisů. Základem bude výklad práv a postavení spotřebitele dle zákona o ochraně spotřebitele, dále budou zmíněny předpisy o bezpečnosti výrobků, o inspekcích a podobně. Další část kursu se bude zabývat úpravou tzv. spotřebitelské smlouvy v občanském zákoníku, možností odstoupení od smlouvy a také otázkou náhrady škody způsobené vadnými výrobky či právní úpravou reklamací vad výrobků a záruční doby. Předmět je vhodný pro všechny obory a ročníky.  Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího). . Poznámka: Zkouška z jiného předmětu není podmínkou, vhodné pro všechny ročníky.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - POLITOLOGIE (KPP/W0005)
Cílem kurzu je zprostředkování znalostí základů politologie jako moderní společenskovědní discipliny průřezového charakteru zkoumající politické aktivity, ideje a formy uspořádání politických systémů. Vysvětleny budou základní pojmy a vztahy (politické subjekty, společenské potřeby, názory a postoje), proces tvorby politické vůle (politické strany a jejich role v pluralitním politickém systému, cíle, programy, strategie a taktika politické soutěže, legitimita a struktura politické moci, volební systémy, společenský konsensus), základy zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, souvislost s vnitřní politikou státu. Propojení politologie s úzce souvisejícími společenskovědními disciplínami (sociologie, historiografie, politická geografie aj.).  Poznámka: Podmínkou zápočtu je odevzdání písemné eseje, její ústní prezentace a 70%ní účast na seminářích.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - PRÁVNÍ ÚPRAVA LIKVIDACE SPOLEČNOSTI (KPP/W0011)
Cílem kurzu je seznámit s právní úpravou likvidace obchodních společností a jiných právnických osob upravenou v obchodním zákoníku, průběh likvidace, vypořádání pohledávek a dluhů zrušené společnosti, dále postavení likvidátora, otázky zrušení a zániku společností a související otázky dalšího průběhu likvidace s ohledem na stav úpadku, bude-li zjištěn v průběhu likvidace.  Kurz je ukončen zápočtem (písemný test či seminární práce dle rozhodnutí vyučujícího). Poznámka: Předpokladem je zkouška/zápočet ze Základů práva nebo Právo I. (Právo občanské a obchodní doporučeno).
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - PRÁVNÍ ÚPRAVA OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (KPP/W0014)
Cílem výběrového kurzu je seznámit posluchače s právní úpravou obchodních společností v ČR. Podává přehled o současné platné legislativě v této oblasti, její aplikaci v praxi a to i s ohledem na změny související se vstupem ČR do Evropské unie. Kurz je určen zejména pro studenty 4. a 6. semestru a je ukončen zápočtem.  
Vyučující: Mgr. Jan Tichý
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - PRÁVO V OBLASTI STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (KPP/W0010)
Cílem kurzu je zvýšení orientace a samostatnosti absolventů pracujících ve státní správě a samosprávě, zvýšení jejich právního myšlení, zlepšení orientace v právních předpisech, správné chápání smyslu a účelu právních norem, osvojení si legislativního procesu a správné aplikace právních předpisů s akcentem na právní i ekonomické důsledky nesprávné aplikace práva v tomto procesu a nastínění možných východisek z excesů vyplývajících z nesprávné aplikace práva v praxi. Osvojení si procesních postupů v oblasti přestupkového práva, správního, stavebního, silničního, vodohospodářského řízení, správního, občanskoprávního a trestního práva hmotného a procesního v souvislostech s výkonem státní správy a samosprávy.  Kurz je ukončen zápočtem.
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - ZÁKLADY PRÁVA EU (KPP/W0009)
Stručný exkurz do historie vzniku Evropského společenství (Evropské unie). Stručný nástin historie vzniku Smlouvy o Evropské ústavě, její smysl, význam a aktuální vývoj, její vliv na právo České republiky jako členského státu EU, Stručný popis a význam evropského soudního prostoru, nástin hlavních předpokladů a možností fyzických a právnických osob obracet se na tyto evropské soudy, seznámení s formálním podáním k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a jednotlivých předpokladů a náležitostí podání k tomuto soudu a na konkrétních rozsudcích či rozhodnutích tohoto soudu demonstrovat vady podání či rozhodování národních soudů členských států EU.  
Vyučující: Mgr. Karel Šemík
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2