Ing. Dita Štyvarová

Email: dita.styvarova@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 883

Místnost: MN 208

STAG: odkaz


 


Konzultační hodiny -  ZS 2017/18 

Středa: 8.30 -9.45
​Čtvrtek: 8.30 -9.45

​Prosím všechny zájemce o konzultace, aby sledovali aktuální informace na této stránce, může docházet ke změnám vzhledem k výuce kombinovaného studia, služebním cestám a dalším pracovním povinnostem. Děkuji za pochopení. V případě potřeby lze využít možnosti individuální konzultace na základě osobní či mailové dohody.

​V případě, že hodláte konzultovat konkrétní materiál (podklady pro dotazník, rozhovor, návrhy, části seminárních či bakalářských prací..., je nutné tyto dokumenty odeslat mailem nejméně 2 dny před plánovanou konzultací.

​Dne 23.11.  jsou KH od 10.00 do 11.00. Pokud by bylo nutné konzultovat mimo uvedené termíny, je možné se domluvit mailem. Děkuji za pochopení.

 

 
 

Studijní materiály


Personální management pro SP

Hodnocení pracovníků
Okruhy ke zkoušce Personální management pro SP
Seminární práce Personální management pro SP - prezenční studium 2016/2017
Seminární práce Personální management pro SP - kombinované studium 2016/2017


Výcvik sociálních dovedností

Vzory do portfolia
Vzor - příprava výcviku
Výcvik sociálních dovedností
Rozdělení vedení výcviku

Bukovina VSD  II.  - kombinované studium 


Bakalářské praktikum

Projekt bakalářské práce

Andragogika 
Seminární práce -prezenční studium - 2017/18
Seminární práce - kombinované studium -2017/18
Harmonogram obhajob - prezenční studium 2017/18

Organizační kultura
Požadavky na seminární práci - prezenční a kombinované studium - ZS 2017/18
​Harmonogram obhajopb -PS -ZS2017/18
 


Vzdělání

1994 vysokoškolské - FSE UJEP Ústí n.L., st, obor: Ekonomie a management, zaměření management lidských zdrojů - bakalářský stupeň
1997 FSE UJEP Ústí n.L., st. obor Ekonomie a management - magisterské studium 


Praxe

1994 - 1998 FSE UJEP Ústí nad Labem, katedra Managementu lidských zdrojů, asistent
1998 - doposud FSE UJEP Ústí nad Labem, katedra Sociální práce, odborný asistent


Odborné zaměření

Celkové odborné zaměření lze rozdělit do dvou částí, jednak se týká problematiky personálního managementu a personálních procesů v organizaci, jeho navazujících součástí a dílčích problematik z hlediska sociálně psychologického a růstu profesionálních kompetencí. Současně s tímto zaměření souvisí druhá část a to vzdělávání dospělých, jeho aktuální otázky a problémy chápání. K dílčím výstupům patří i problematika zaměstnávání osob postižených sociální exkluzí a jejich další uplatnění na trhu práce z hlediska sociálních, ekonomických, organizačních atd.


Publikace

ŠTYVAROVÁ, D. (2001): Faktory ovlivňující uplatnění vysokoškolských absolventů – bakalářů – oboru sociální práce. In: Kvalita života a ľudská práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospělých. Prešov, Prešovská Univerzita. ISBN 80-8068-088-4

ŠTYVAROVÁ, D. (2002): Problematika zaměstnávání osob se ZPS v ČR In: PROINVA – II. Evropský seminář k pracovnímu uplatnění zdravotně postižených občanů – sborník ISBN 80-238-7752-6

ŠTYVAROVÁ, D. (2003): Problematika zaměstnávání osob se ZPS v ČR a EU. In: Problémové skupiny a rozvoj regionu (sborník z mezinárodní konference). FSE Ústí nad Labem. Str.64-68. ISBN 80-86563-07-3

ŠTYVAROVÁ, D. (2004): Vybrané aspekty verbální a neverbální komunikace jako formy sociálního kontaktu v rámci pracovního procesu. In: Vybrané kapitoly z ekonomiky a managementu veřejné správy, FSE UJEP Ústí nad Labem. Str. 69-80. ISBN 80-86563-10-3

ŠTYVAROVÁ, D. (2005): Přeshraniční vlivy v oblasti místní kultury českého pohraničí. In: ZICH, F., ed.: Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky I. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. Str. 108 - 120. ISBN: 80-7044-722-2.

ŠTYVAROVÁ, D. (2005): Vybrané znaky osobnosti, schopnosti, znalosti a dovednosti jedince jako významné prvky ovlivňující kvalitu interakce a komunikace. In: Vybrané kapitoly z ekonomiky a managementu pro zastupitele, FSE UJEP Ústí nad Labem. Str.17-25. ISBN 80-86563-14-6

ŠTYVAROVÁ, D. (2006): Přeshraniční spolupráce v oblasti kultury a školství. In: ZICH, F., ed.: Člověk v pohraničí. Výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí ČR. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. Str. 120-135. ISBN: 80-7044-836-9.

ŠTYVAROVÁ, D. (2007): Přeshraniční souvislosti v oblasti kultury. . In: ZICH, F., ed.: Přeshraniční vlivy v českém pohraničí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. Str. 106 –112. ISBN 80-70-44-931-8.

ŠTYVAROVÁ, D. (2008): Vnímání příhraniční kultury, otázka multikulturality v českém pohraničí, Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí, UJEP v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-092-1, str. 163-175

ŠTYVAROVÁ, D. (2008): Vzdělanostní aspirace studentů oboru Sociální práce – prezenční a kombinované studium – výzkumná sonda, Sociální potenciál průmyslových regionů a možnosti jeho zjišťování, FSE UJEP v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-098-3, str.165-176

ŠTYVAROVÁ, D. (2010): Management změny v transformujících se zařízeních sociálních služeb. In:E+M Ekonomie a management ,ISSN 1212-3609

ŠTYVAROVÁ, D.(2007): Personální management (EQUAL 0076 – Celoživotní vzdělávání v komunitním plánování, pracovní materiál – modul). In: Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce.


Grantové aktivity

2000 Projekt TEMPUS-PHARE, rozvoj profesního poradenství a poradenství ve vysokém školství: Universita Roskilde, Dánsko, University of London, Manchester Higher Education Anglie, Trinity College Dublin, Irsko
2004 - 2005 Vliv seznamovacích účelových kurzů na adaptaci a orientaci studentů 1. ročníku sociální práce (vnitřní grant FSE UJEP) březen 2004 - leden 2005 (řešitel)
2005 - 2008 Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí (grant MPSV 2005 - 2008, řešitel Prof. Zich)
2006 Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy (celoživotní vzdělávání)
2007 EQUAL 0076 - Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce (2007)
2009 - 2012 INUL - Inovace studijního oboru Sociální práce (2009 - 2012)


Zahraniční stáže

2008 Prešovská univerzita - přednášky v rámci programu ERASMUS
  každoročně - UNI Bratislava - přednášky v rámci programu ERASMUS