About us \ Departments \ Department of Finances and Accounting

Department of Finances and Accounting

Obecné informace
Katedra garantuje obor Finanční management na bakalářské úrovni v rámci studia prezenčního i kombinovaného (na bakalářské úrovni). Mimo výuku předmětů svého oboru (např. finanční analýza, finanční management, finanční řízení a investiční rozhodování, podnikový a bankovní controlling, daňové a účetní systémy, řízení finančních institucí), zajišťuje také výuku části povinných a volitelných kurzů i pro další obory studijního programu Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa obou stupňů studia. Jde o témata: finance (firemní, veřejné, lokální a mezinárodní), účetnictví (finanční, manažerské, finančních institucí, neziskových organizací vč. územně samosprávných celků, environmentální), daně (teorie, praxe a správa), bankovnictví, finanční trhy a pojistné systémy, měnová teorie a politika, celnictví a spedice, financování a účetnictví neziskových organizací, sociální ekonomika a družstevnictví, financování rozvoje lidských zdrojů, projektové financování, práce a mzdy a další.

V rámci své badatelské činnosti se katedra řadu let věnuje otázkám rozvoje lidských zdrojů, ekonomiky občanské společnosti, neziskového sektoru a sektoru „ne-pro-zisk“ (včetně témat veřejné a sociální ekonomiky, sociálního podniku, družstevnictví apod.). Nově se zabývá i dalšími tématy v rámci oboru. Katedra je pořadatelem tradičních seminářů a konferencí. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních partnerů, včetně univerzit v Itálii, Španělsku, Německu a Polsku.

Profil studijního oboru Finanční management na bakalářském stupni: Studijní obor nabízí studentům možnost osvojit si odborné znalosti v oboru financí, účetnictví, bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví, veřejných financí a daní, managementu a marketingu, specifik ekonomiky podnikatelských a neziskových subjektů v soukromém i veřejném sektoru, evropské integrace, a dále teoretické základy obecné ekonomie a znalosti dalších disciplin podporujících odborné znalosti (právo, psychologie a sociologie, cizí jazyky, matematika a statistika). Rozsah studia je dán šesti-semestrálním studijním plánem s doporučenou posloupností kurzů. Prezenční i kombinovaná forma studia jsou si co do rozsahu požadovaných znalostí a dovedností zásadně rovny. Absolvent získává nárok na užívání titulu bakalář (Bc.). Studium vytváří předpoklady, aby se absolventi znalí finančních aspektů hospodaření a řízení mohli úspěšně uplatnit v podnikatelské i nepodnikatelské sféře, včetně ve veřejné správě, jako zaměstnanci i jako osoby samostatně výdělečně činné. Vedle možnosti doplnit si externě svou kvalifikaci složením certifikačních a obdobných zkoušek vyžadovaných zákonem pro specifická povolání, mohou absolventi bakalářského stupně navázat studiem svého či příbuzného oboru na magisterské úrovni na domácí fakultě, či na jiných fakultách s ekonomickým zaměřením.

Profil studijního oboru Finanční management na navazujícím magisterském stupni: Absolventi oboru budou odborníky v oblasti finančního managementu v širším profilu ziskových i neziskových podniků a organizací soukromého i veřejného sektoru. Budou schopni finance predikovat, řídit i kontrolovat, a také řídit finanční a jiné instituce nebo se na jejich řízení účastnit (na úrovni malého a středního podniku, organizace či instituce, na úrovni obce a regionu, jako osoby samostatně výdělečně činné, a také ve vrcholovém managementu velkých podniků). Najdou uplatnění jako nositelé specifických povolání vč. ve veřejné správě. Studium oboru proto připravuje budoucí absolventy ke schopnosti systémové aplikace ekonomického a finančního rozhodování a řízení. Protože řešení problematiky vyžaduje multidisciplinární přístup a všeobecný rozhled, studium prohlubuje jak znalosti v oblasti financování, účetnictví, daní a managementu, tak v oblasti sociálních, environmentálních a regionálních aspektů podnikání a hospodaření. Studium je prezenční, rozsah studia je dán čtyřsemestrálním studijním plánem. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a složením SZZ v oboru s tím, že absolventi získají nárok na užívání titulu inženýr (Ing.). Absolventi mohou navázat doktorským studiem na jiných fakultách.