Chci studovat \ Magisterské studium \ Sociální politika a sociální práce

Sociální politika a sociální práce

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (B6731)

Studijní obor: Řízení v sociální práci 

Stupeň studia: navazující magisterské (titul Mgr.)
Forma studia: prezenční 


PROFIL ABSOLVENTA
Magisterský obor Řízení v sociální práci rozšiřuje znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu oboru sociální práce. Vedle předmětů prohlubujících dané znalosti (soudobé teorie sociální práce, pokročilé metody výzkumu, právo, etika) jsou studentům přednášena další témata zaměřená na řízení (veřejná ekonomika a veřejné politiky, supervize v organizacích, sociologie organizace, public relations) a na orientaci v regionálních souvislostech (management zdrojů v regionu, lidské zdroje, komunitní plánování). Minimálně jedna přednáška je v anglickém jazyce (European Social Policy). Důraz je, stejně jako v bakalářském studiu, kladen na odbornou praxi studentů, kterou vykonávají v řídících strukturách institucí sociální práce, veřejné správy a neziskových organizací. Praxe je doprovázena supervizí.
 
Magisterské studium připravuje absolventy do řídících funkcí, pro analytické a koncepční práce v organizacích veřejného sektoru, veřejné správy a v neziskových organizacích. K tomu jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro efektivní výkon příslušných činností při tvorbě a realizaci sociální práce v ČR a mezinárodním kontextu. Absolventi jsou schopni plánovat a realizovat potřebná šetření při plánování sociálních služeb v regionálním prostoru.


Vizualizace studijních plánů - přehled vyučovaných předmětů na oboru, pro bližší informace o konkrétních předmětech klikněte na vybraný předmět a dále pak na jeho sylabus.
 
Elektronická přihláška ke studiu