Chci studovat \ Magisterské studium \ Hospodářská politika a správa

Hospodářská politika a správa

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa 6202T104

Stupeň studia: navazující magisterský (titul Ing.)
Forma studia: prezenční

PROFIL ABSOLVENTA
Cílem magisterského studia je profesně připravit posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. Studium je interdisciplinární a humanitně zaměřené.

Magisterské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci a fungování správních orgánů. Magisterské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci a fungování správních orgánů
Absolventi studia se uplatní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy, ve státních institucích i v soukromém sektoru, kde je podstatná znalost prostorových vztahů a procesů. Příležitosti k uplatnění naleznou absolventi studia i ve sféře mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou přímo součástí struktur Evropské unie nebo na ně navazují.

Dále se mohou absolventi tohoto oboru uplatnit jako odborníci ve veřejných institucích, zejména ve veřejné správě na státní, regionální a komunální úrovni, v institucích zabývajících se využitím strukturálních fondů EU a regionálním a lokálním rozvojem, v orgánech a institucích Evropské unie, dále pak v ekonomickém poradenství, v ekonomické a regionální publicistice aj.
 

Uplatnění absolventů:
• v orgánech Evropské unie v Bruselu a dalších evropských městech,
• na ministerstvech (např. ministerstvo pro místní rozvoj, vnitra, průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství),
• na rozvojových agenturách (Centrum pro regionální rozvoj ČR, CzechInvest, regionální rozvojové agentury apod.),
• na krajských, městských a obecních úřadech,
• v poradenských firmách,
• v neziskovém sektoru, nevládních institucích,
• v soukromém sektoru, především ve velkých firmách atd.

Vizualizace studijních plánů - přehled vyučovaných předmětů na oboru, pro bližší informace o konkrétních předmětech klikněte na vybraný předmět a dále pak na jeho sylabus.
 

Elektronická přihláška ke studiu