Studium \ Informace o příjímacím řízení \ Intenzivní přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy

Přípravné kurzy

 

Problémy s matematikou a cizím jazykem jsou nejčastější příčinou předčasného ukončení studia, proto Vám v letošním roce nabízíme intenzivní opakovací výuku v těchto předmětech.

Výuka je určena pro budoucí studenty prvních ročníků, ale i pro již studující, kteří si chtějí ve speciálně projektovaných kurzech zopakovat základní znalosti jmenovaných předmětů.

Bližší informace najdete na adrese: http://www.fse.ujep.cz/cz/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni/pripravne-kurzy-481567231.html
 
Přihlášku vyplňte v elektronické formě do 31. 8. 2018. V případě dostatečného počtu zájemců budete počátkem září emailem vyzváni k úhradě kurzu.

Na výuku s sebou vždy přineste doklad o zaplacení (výpis z účtu, ústřižek složenky).

Po absolvování kurzu Vám bude vydáno Osvědčení o absolvování. 

 


Obsah jednotlivých kurzů

 

Anglický jazyk


17. 9. 2018, Pondělí, 12:00 – 15:30 hod.
 • Systém slovesných časů
18. 9. 2018, Úterý, 12:00 – 15:30 hod.
 • Minulé časy
19. 9. 2018, Středa, 12:00 – 15:30 hod.
 • Užití členů, zájmena, předložky
20. 9. 2018, Čtvrtek, 12:00 – 15:30 hod.
 • Souvětí, časové a podmínkové věty
21. 9. 2018, Pátek, 12:00 – 15:30 hod.
 • Trpný rod, modální slovesa, opakování
 

Německý jazyk


17. 9. 2018, Pondělí, 12:00 – 15:30 hod.
 • Časování sloves
18. 9. 2018, Úterý, 12:00 – 15:30 hod.
 • Skloňování podstatných, přídavných jmen a zájmen
19. 9. 2018, Středa, 12:00 – 15:30 hod.
 • Užití členů, předložky, slovesné vazby
20. 9. 2018, Čtvrtek, 12:00 – 15:30 hod.
 • Souvětí, časové a podmínkové věty
21. 9. 2018, Pátek, 12:00 – 15:30 hod.
 • Trpný rod, opakování
 

Matematika


17. 9. 2018, Pondělí, 16:00 – 19:30 hod.
 • Úpravy výrazů: vytýkání před závorku, práce se zlomky, složené zlomky,
18. 9. 2018, Úterý 16:00 – 19:30 hod.
 • Úpravy výrazů -  mocniny, odmocniny, vzorce s mocninami.
19. 9. 2018, Středa 16:00 – 19:30 hod.
 • Výroky: kvantifikátory
 • Množiny: číselné množiny
 • Funkce: pojem funkce, vlastnosti funkcí
 • Lineární funkce a rovnice
20. 9. 2018, Čtvrtek, 16:00 – 19:30 hod.
 • Kvadratické funkce a rovnice
 • Kombinatorika
21. 9. 2018, Pátek, 16:00 – 19:30 hod.
 • Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
 • Goniometrické funkce, goniometrické rovnice


Čísla účtů pro platbu
 

Cizí jazyky

Číslo účtu: 100200392/0800 
variabilní symbol:  5101410007
Částka za jeden den: 500 Kč
Částka za celý kurz:  2000 Kč


 


Matematika

Číslo účtu: 100200392/0800
variabilní symbol: 5101410006
Částka za jeden den: 500 Kč
Částka za celý kurz:  2000 Kč
 
 

 

Elektronická přihláška do intenzivních přípravných kurzů

Příjmení *
Jméno *
Adresa *
Email *
Osobní číslo (pouze studenti UJEP)
Anglický jazyk
17.9.2018 - Systém slovesných časů
18.9.2018 - Minulé časy
19.9.2018 - Užití členů, zájmena, předložky
20.9.2018 - Souvětí, čas. a podm. věty
21.9.2018 - Trpný rod, modal. slov. a opakování
Německý jazyk
17.9.2018 - Časování sloves
18.9.2018 - Skloňování jmen a zájmen
19.9.2018 - Užití členů, předložky, slov. vazby
20.9.2018 - Souvětí, čas. a podm. věty
21.9.2018 - Trpný rod, opakování
Matematika
17.9.2018 - Úpravy výrazů
18.9.2018 - Úpravy výrazů
19.9.2018 - Výroky, množiny, funkce
20.9.2018 - Kvadr. fce a rce, kombinatorika
21.9.2018 - Exp, log., a gon. funkce a rovnice

* Tyto položky jsou povinné