Studium \ Informace o příjímacím řízení \ Přestup na FSE

Přestup na FSESeznam dokumentů potřebných k přestupu na FSE UJEP z jiné VŠ.
 

Přestup na FSE UJEP z jiné vysoké školy je možný po úspěšném vykonání přijímacího řízení a následném přijetí ke studiu. Postup při uznávání již dosažených předmětů se pak řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech a také směrnicí děkana č. 3/2017.

Z uvedených dokumentů jsou vzhledem k uznávání předmětů důležité zejména tyto pasáže:

Studijní a zkušební řád UJEP pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech


Přestupy

1. O povolení přestupu studentů rozhoduje děkan.

2. Studentovi může být na základě jeho písemné žádosti povolen přestup v rámci fakulty, UJEP nebo z jiné vysoké školy v České republice nebo ze zahraniční vysoké školy, a to ze stejného nebo příbuzného studijního programu do studijního programu uskutečňovaného fakultou. V rámci fakulty může být studentovi povolen také přestup z jedné formy studia do jiné formy studia téhož studijního programu.

3. O uznání výsledků studia, které student absolvoval před přestupem, rozhoduje děkan, a to na základě doporučení vedoucího příslušného pracoviště. Zároveň děkan ohodnotí absolvované studium odpovídajícím počtem kreditů. Na základě tohoto hodnocení zařadí studenta do příslušného roku studia a stanoví případně další podmínky.

4. Přestupy se uskutečňují k datu zahájení výuky v příslušném semestru.

Směrnice děkana FSE UJEP č. 3/2017

Pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů
  1. Předpokladem pro uznání zkoušky, zápočtu, resp. zápočtu před zkouškou je dostačující příbuznost obsahu absolvovaného kurzu s uznávaným kurzem posuzovaná dle sylabů daných kurzů. Posouzení příbuznosti obou výše uvedených předmětů provádí vyučující uznávaného předmětu.
  2. Zkoušky/zápočty/zápočty před zkouškou mohou být uznány děkanem fakulty na základě doporučujícího stanoviska katedry, která výuku předmětu zajišťuje. Současně mohou být uznány pouze ty kontroly studia předmětu, které nejsou starší čtyř let.
  3. Uznání jakékoliv kontroly studia daného předmětu (tj. zápočtu před zkouškou, zápočtu či zkoušky) je ve studijní historii studujícího (tedy včetně předchozích studií) možné pouze jednou.