Chci studovat \ Doktorské studium

Doktorské studium

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní obor: Aplikovaná ekonomie a správa

Stupeň studia: doktorský (titul Ph.D.)
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Cílem oboru je vychovat odborníky disponující uceleným souborem nástrojů vhodných k porozumění fungování společnosti a společenských institucí v konkrétně sociálně, kulturně a environmentálně definovaných podmínkách. Jeho základem je integrace ekonomického poznání s prvky ostatních společenskovědních disciplín do koherentního celku, který umožní absolventům realizovat informovaná a kvalifikovaná rozhodnutí.

Obor je koncipován jako interdisciplinární a je založen na využití poznatků a metod ekonomie, managementu, správních věd, politologie a dalších souvisejících disciplín. Interdisciplinární průnik bude aplikován při formulaci otázek, akademicky ucelených řešení i praktičtěji orientovaných konceptů využitelných v širším pojetí průniku působení veřejného sektoru a chování individuálních aktérů.

Absolventi budou připraveni nalézt uplatnění v široké škále profesí, jejichž výkon s sebou nese nezanedbatelné společenské dopady a vyžaduje tudíž porozumění tomu, jak tyto dopady vznikají a jakým způsobem je možné je ovlivnit. Příkladem může být působení ve veřejné správě, národních i nadnárodních regulačních orgánech, v politice, v neziskovém sektoru (charitativní organizace, think tanky), ve vlivových organizacích, jako novináři či v soukromém sektoru například v oblastech strategického plánování, CSR (corporate social responsibility) a PR.

Během čtyřleté standardní doby studia absolvují studenti vedle jiných studijních povinností (publikace, granty, stáže, výuka apod.) individuální studijní plán sestavený na základě jejich předchozího vzdělání a zaměření disertační práce. Součástí studijního plánu jsou i následující povinné a povinně volitelné předměty.


Povinné předměty:

  1. Metody vědecké práce
  2. Obhajoba tezí disertační práce


Povinně volitelné předměty:

  1. Kvantitativní metody ve společenských vědách
  2. Aplikovaná ekonomie
  3. Ekonomika a regulace
  4. Instituce – jednání – etika – politika
  5. Regional Planning and Governance
  6. Sociologie soudobé společnosti
  7. Vládnutí / governance v EU a národních státech

Vizualizace studijních plánů - přehled vyučovaných předmětů na oboru, pro bližší informace o konkrétních předmětech klikněte na vybraný předmět a dále pak na jeho sylabus.