Chci studovat \ Bakalářské studium \ Sociální politika a sociální práce

Sociální politika a sociální práce

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (B6731)
Studijní obor: Sociální práce 6731 R012
Stupeň studia: bakalářské (titul Bc.)
Forma studia: prezenční a kombinovaná

PROFIL ABSOLVENTA
Profilující předměty oboru Sociální práce jsou zaměřeny k osvojení teoretických znalostí z oblasti psychologie, pedagogiky, sociologie, práva, sociální politiky a metod sociální práce a získání praktických dovedností v práci s jednotlivcem, skupinou a komunitou. Součástí studia je i odborná praxe studentů. Studenti a členové katedry se podílejí na grantové vědecké a výzkumné činnosti.

Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízení. Orientuje se v příslušných právních předpisech a má potřebné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky, které mu umožňují pracovat s klienty a podílet se na zkvalitňování životní situace jednotlivců a sociálních skupin. Důraz je kladen na praxi v různých typech sociálních zařízení. V rámci odborné praxe jsou absolventi připravováni na působení v poradenské činnost. Při přípravě absolventů je využívána spolupráce katedry sociální práce s Asociací vzdělavatelů v sociální práci v ČR, jejímž je členem.

Vizualizace studijních plánů - přehled vyučovaných předmětů na oboru, pro bližší informace o konkrétních předmětech klikněte na vybraný předmět a dále pak na jeho sylabus.
 

Elektronická přihláška ke studiu