O fakultě \ Fakulta \ Organizační struktura \ Vědecká rada

Vědecká rada

Vědecká rada Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen "vědecká rada") projednává zaměření a organizaci vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty.
Zejména:
a) projednává dlouhodobý záměr fakulty,
b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
c) schvaluje děkanem navržené odborníky za členy komisí pro státní závěrečné zkoušky,
d) předkládá prostřednictvím děkana rektorovi UJEP návrhy na jmenování emeritních profesorů a docentů,
e) projednává návrh děkana na udělení čestného titulu „doctor honoris causa“ (Dr.h.c.) významným domácím a zahraničním osobnostem,
f) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.  

 

Interní členové VR FSE UJEP

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Email: miroslav.bartak@ujep.cz
Tel.: +420 475 283 873


doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
Email: peter.brnula@ujep.cz
Tel.: +420 475 283 874


doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (FF UK Praha)
Email:
Tel.:


doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Email: vaclav.houzvicka@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 613


prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Email: jirina.jilkova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284722


doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Email: michal.kolecek@ujep.cz
Tel.: +420 475 285 122


doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Email: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 711


doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.
Email: katerina.kovarova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 729


doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Email: pavel.kuchar@ujep.cz
Tel.: +420 475 284719


doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Email: pavel.mates@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 613


Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Email: jan.slavik@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 714


doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Email: lenka.slavikova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 910


doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
Email: slavomira.svatkova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 704


RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
Email: miloslav.sasek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 911


prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (rektor CEVRO Institut)
Email:
Tel.:


doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Email: daniel.stastny@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 722, +420 604 9603


Externí členové VR FSE UJEP

doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Dr., MSc. (FIS VŠE)
Email:
Tel.:


Ing. Mojmír Hampl, Ph.D. (viceguvernér ČNB)
Email:
Tel.:


prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (EF TUL)
Email:
Tel.:


doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (VUT Brno)
Email: @
Tel.:


prof. Ing. Hana Řezanková CSc. (FIS VŠE)
Email:
Tel.:


prof. dr. Ralph Sonntag (HTW Dresden)
Email: @
Tel.:


doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (děkan FP VUT)
Email:
Tel.:


doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. (PřF UPOL)
Email:
Tel.:


prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (ESF MUNI)
Email:
Tel.:


prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (děkan EF TUL)
Email:
Tel.: