O fakultě \ Fakulta \ Organizační struktura \ Disciplinární komise

Disciplinární komise

Disciplinární komise je samosprávný akademický orgán FSE UJEP. Disciplinární komise má 6 členů. Polovinu členů disciplinární komise tvoří vždy studenti. Předseda disciplinární komise je vždy členem disciplinární komise. Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem Akademického senátu fakulty. Děkan fakulty nemůže být členem disciplinární komise. Funkční období člena disciplinární komise skončí, není-li děkanem odvolán dříve, uplynutím 2 let ode dne jeho jmenování. Členství automaticky zaniká taktéž zánikem členství v akademické obci fakulty.
Postavení a činnost disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem FSE UJEP.

Předsedkyně disciplinární komise UJEP

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.
Email: hana.suchankova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 916


Členové disciplinární komise FSE UJEP

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.
Email: hana.suchankova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 916


Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
Email: pavol.minarik@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 726


Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Email: alena.zabranska@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 730


Markéta Vlčková - PEMMAG
Email: S14340@students.ujep.cz
Tel.:


Adéla Stránská
Email: st76038@students.ujep.cz
Tel.:


Klára Wipplerová
Email: st76054@students.ujep.cz
Tel.:


Organizační zajištění

Alena Podlesná
Email: alena.podlesna@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 603