O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu \ Popisy kurzů

Popisy kurzů

Anotace předmětů bakalářského studia

BAKALÁŘSKÉ PRAKTIKUM (KEP/0BAPR, KEP/ABAPR)
Cílem bakalářského praktika je připravit studenty k úspěšné obhajobě bakalářských prací. Formou seminářů studenti postupně prezentují jednotlivé části dříve zadaných témat. Naučí se pracovat s literaturou, třídit a analyzovat údaje a informace, je jim poskytována metodická pomoc. Součástí praktika je simulace „obhajob“, kdy studenti jsou si vzájemně oponenty, reagují na bezprostřední náměty a kritiku. Bakalářské praktikum nenahrazuje vedení bakalářských prací.  Kurz je ukončen zápočtem. Kurz je situován do 4. semestru.
Vyučující: Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/1

EKONOMIKA OBCHODU (KEP/1EKOB, KEP/BEKOB)
Kurz se zabývá významem a postavením obchodu v tržní ekonomice. Věnuje pozornost systémům maloobchodu i velkoobchodu, mezinárodním a nadnárodním retailingovým řetězcům a to i z pohledu legislativy a logistiky. Nezapomíná se ani na řízení obchodu, psychologii a techniku prodeje a ochranu spotřebitele.  
Vyučující: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et. Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

EKONOMIKA SLUŽEB (KEP/1EKSL, KEP/BEKSL)
Kurz vysvětluje a charakterizuje význam služeb poskytované veřejným sektorem, jejich členění (typologie). Věnuje pozornost ekonomice služeb veřejného sektoru, aktuálním problémům financování školství, zdravotnictví, kultury a sportu. Předmětem zájmu je i ekonomická stránka sociálních služeb a řešení problému vyrovnání státu s církví. Součástí kurzu je rovněž vysvětlení postavení masmédií v informační společnosti.
Vyučující: Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
                                                                                                                                                                                 
EKONOMIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (KEP/1EKZP, KEP/BEKZP)
Kurz Ekonomika životního prostředí podává vstupní informace pro všechny zájemce o problematiku ekonomických aspektů tvorby a ochrany životního prostředí. V rámci přednášek jsou prezentovány základní makroekonomické a mikroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí, metody oceňování přírodních zdrojů a škod na životním prostředí. Podrobně jsou pojednány ekonomické nástroje politiky životního prostředí – jejich úloha, dopady na ekonomické subjekty a s tím související stimulační funkce těchto nástrojů.  
Vyučující: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et. Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

MARKETING (KEP/1MARK, KEP/ BMARK)
Kurz seznamuje posluchače formou přednášek a cvičení s marketingovými teoriemi, podstatou, pojetím a funkcí marketingu, marketingovým výzkumem a analýzou. Důraz je kladen na marketingovou strategii v rozhodovacích systémech. Studenti pochopí filosofii marketingového mixu, výrobek z hlediska marketingových aktivit, jeho životní cyklus, odbytové cesty. Součástí kurzu je podpora prodeje, propagace, Public Relations.  
Vyučující: doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY (KEP/1ORVY, KEP/BORVY)
Posláním kurzu je získat základní teoretické poznatky z řízení výroby, organizace výroby a přehled o metodách jejich aplikace v podnikové praxi. Kurz pojednává otázky pravomocí a odpovědností na jednotlivých stupních řízení, seznamuje se standardními metodami a přístupy vedoucími k racionalizaci výrobních postupů. Velká pozornost je věnována řízení jakosti a systémům jakosti a to i v logistických souvislostech.
Vyučující: Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Ukončení:
Hodinová dotace: 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA (KEP/11POE, KEP/BBPOE)
Podniková ekonomika je klíčovým odborným ekonomickým kurzem. Navazuje na makroekonomii a zejména na mikroekonomii. Zabývá se výstavbou, fungováním a organizačním uspořádáním podniků. Do jeho obsahu patří také charakteristika základních podnikových činností, majetková a kapitálová výstavba podniků, finanční řízení a hospodaření, problematika oceňování podniku, sdružování, sanace a zániku podniku. Tento kurz je základem pro řadu dalších návazných kurzů jako jsou například Podnikový management, Strategický management apod.  
Vyučující: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et. Ph.D., Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

PODNIKOVÝ MANAGEMENT (KEP/ 0POMA, KEP/APOMA)
Obsahem kurzu Podnikový management jsou témata spojená s plánovacími procesy, organizováním, vedením lidí, komunikací a kontrolou. Zvláštní pozornost je věnována rozhodovacím procesům a to i v podmínkách nejistoty a rizika. Součástí kurzu jsou informační systémy v manažerské práci, management změny a základy strategického managementu.  
Vyučující: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et. Ph.D., Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

STRATEGICKÝ MANAGEMENT I. (KEKEP/1STMA, KEP/BSTMA)
Strategický management I navazuje na předchozí základní kurzy, kterými jsou především podnikový management, marketing a podniková ekonomika. Seznamuje posluchače s vybranými nástroji strategického řízení a současnými trendy ve strategickém řízení. Důležitými tématy předmětu jsou odvětvové scénáře a konkurenční strategie za podmínek nejistoty, obranná strategie ap.  
Vyučující: doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

ZÁKLADY EKONOMIKY PODNIKU (KEP/7ZAEP, KEP/JZAEP)
Studenti se v tomto kurzu seznámí se základy podnikání, s majetkovou, kapitálovou a organizační strukturou podniku. Pozornost je věnována základním aktivitám, probíhajícím v podniku, jako je výroba, zásobování, odbyt, investiční činnost, personalistika, finanční řízení, řízení kvality, vývoj, atd. Kurz je určen pro studijní obor Finanční management.  
Vyučující: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et. Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

ZÁKLADY MARKETINGU (KEP/7ZMAR, KEP/JZMAR)
Kurz seznamuje posluchače formou přednášek s marketingovými teoriemi, podstatou, pojetím a funkcí marketingu, marketingovým výzkumem a analýzou. Důraz je kladen na marketingovou strategii v rozhodovacích systémech. Studenti pochopí filosofii marketingového mixu, výrobek z hlediska marketingových aktivit, jeho životní cyklus, odbytové cesty. Součástí kurzu je podpora prodeje, propagace, Public Relations. Kurz je určen pro studijní obor Finanční management.  
Vyučující: doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

Anotace předmětů navazujícího magisterského studia

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ (KEP/MINRO)
Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit znalosti studentů z oblasti investičního rozhodování v podniku. Pozornost je věnována zejména metodám hodnocení efektivnosti investičních projektů a jsou diskutovány různé druhy finančních zdrojů včetně státních podpor zahraničních investic. Předpokladem pro zapsání kurzu je absolvování kurzu investiční výstavba.  
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA (KEP/MINVY, KEP/MINVS)
Cílem kurzu je seznámit studenty s významem investiční výstavby pro rozvoj ekonomiky, podat výklad základních právních vztahů mezi subjekty účastnícími se investiční výstavby, pojednat jednotlivé fáze výstavby od záměru, projektu až po vlastní realizaci písemné práce.          
Vyučující: Ing. Jiří Zima
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0
 
LOGISTIKA (KEP/MLOGI)
Obsahem kurzu jsou základní logistické principy a souvislosti v oblasti výroby, obchodu i dopravy, které přispívají ke snižování celkových nákladů, zvýšení efektivnosti toku materiálů, lepší organizaci práce, zjednodušení a zdokonalení řízení.  
Vyučující: Ing. Karel Hospodka
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

STRATEGICKÝ MANAGEMENT II. - INOVACE (KEP/MSTM2)
Cílem kurzu je pochopení podstaty, principů a logiky inovačních procesů a získání znalostí a metodologických dovedností pro jejich efektivní a racionální řízení. Kurz monitoruje současné trendy a na tomto základě seznamuje s vývojem v oblasti systémů řízení podniku, připravuje na management změny v prostředí znalostní společnosti. Zaměřuje se i prosazování strategických rozhodnutí.  
Vyučující: doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

Anotace pro volitelné kurzy

VK - COMPANY MANAGEMENT (v anglickém jazyce) (KEP/W0016)
Kurz ve své první části seznamuje posluchače s komplexním pojetím managementu a jeho okolím, s podstatou manažerského řízení, rozhodování, organizace a kontroly. Druhá část kurzu je věnována vybraným otázkám personálního managementu - řízení lidských zdrojů v rámci podniku. Je veden v anglickém jazyce za podpory zahraniční literatury.  
Vyučující: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et. Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - CORPORATE ECONOMICS (v anglickém jazyce) (KEP/W0018)
Cílem kurzu je poskytnout přehled základních podnikových činností, struktur a funkcí, a to na základě odborné anglosaské literatury. Zaměřuje se především na oblast podnikové organizace, strategie, marketingu, personálních aktivit, produkce a mezd. Kurz je veden v anglickém jazyce.  
Vyučující: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et. Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - EFEKTIVNÍ PŮSOBENÍ MANAŽERA (KEP/W0015)
Kurz seznamuje s problematikou přímého manažerského řízení, s dovednostmi a metodami předcházení konfliktů. Jeho obsahem je řešení konfliktů, motivace a hodnocení podřízených, vedení porad, využívání technických prostředků a pomůcek, vyřizování korespondence a stylizace dopisů, vedení výběrového řízení, etika manažera, jeho celoživotní vzdělávání, kompetence apod.  
Vyučující: Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - EKONOMIKA DOPRAVY A SPOJŮ (KEP/W0021)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s dopravními systémy a jejich strukturou. Důraz je kladen i na dopravní podnikání, legislativní problematiku, cenotvorbu a dopravní tarify. Oblast řízení je demonstrována příklady řízení dopravních podniků, železniční dopravy, autobusové dopravy, silniční a nákladní dopravy apod. Součástí kurzu jsou také zasilatelské služby, spedice, mezinárodní svazy dopravců, funkce a organizace spojů atd. Kurz je určen pro studenty oboru PEM.  
Vyučující: doc. Ing. Milan Hobza, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - INTERNATIONAL TEAM MANAGEMENT (KEP/ W0030)
S postupující globalizací je stále více pravděpodobnější, že současní studenti budou při svém budoucím zaměstnání zařazeni do mezinárodního týmu. Kurz se zabývá otázkami týkajícími se kulturních rozdílů, různých přístupů k vedení týmu, možných konfliktů, překážek v komunikaci a dalšími záležitostmi. Studenti by měli porozumět těmto rozdílům a měli by být připraveni stát se platnými členy nebo přímo manažery mezinárodních týmů. Kurz je určen pro všechny ročníky bakalářského studia, i když předchozí absolvování kurzu Podnikový management je výhodou. Kurz je veden v anglickém jazyce.  
Vyučující: Ing. Kamila Tišlerová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - KNOWLEDGE MANAGEMENT (KEP/W0027)
Obsahem kurzu Management znalostí jsou témata týkající se řízení znalostí v moderním tržním prostředí. Jedná se zejména o otázky a problémové okruhy spojené s komunikačními procesy, vedením a řízením znalostního pracovníka, metody jeho výchovy. Zvláštní pozornost je věnována oceňování intelektuálního kapitálu a sdílení znalostí v moderních společnostech. Součástí kurzu jsou podrobné případové studie z úspěšných společností tažených znalostmi. Zájemci o tento kurz se naučí zavádět nástroje managementu znalostí ve firmách, řídit znalostního pracovníka a používat nástroje pro oceňování intelektuálního kapitálu firem. Kurz je veden v anglickém jazyce.  
Vyučující: Ing. Štěpánka Ryšánková
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - MANAGEMENT ZNALOSTÍ (KEP/W0025)
Obsahem kurzu Management znalostí jsou témata týkající se řízení znalostí v moderním tržním prostředí. Jedná se zejména o otázky a problémové okruhy spojené s komunikačními procesy, vedením a řízením znalostního pracovníka, metody jeho výchovy. Zvláštní pozornost je věnována oceňování intelektuálního kapitálu a sdílení znalostí v moderních společnostech. Součástí kurzu jsou podrobné případové studie z úspěšných společností tažených znalostmi. Zájemci o tento kurz se naučí zavádět nástroje managementu znalostí ve firmách, řídit znalostního pracovníka a používat nástroje pro oceňování intelektuálního kapitálu firem.  
Vyučující: Ing. Štěpánka Ryšánková
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY (KEP/W0024)
Cílem kurzu je poskytnout studentům komplexní pohled na problematiku informačních systémů z hlediska uživatele i potenciálního zadavatele. Výklad je zaměřen na základní teoretické přístupy i na praktické postupy využívané při analýze a realizaci informačních systémů. Kurz je určen pro studenty magisterského studia.  
Vyučující: Ing. Ivan Palla, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - MARKETING INVESTIČNÍ VÝSTAVBY (KEP/W0011)
Cílem kurzu je seznámit studenty se specifikou marketingu ve výrobní praxi s příklady z investiční výstavby z hlediska trhu a jeho segmentů s marketingovým prostředím, marketingovou strategií, cenovou politikou, distribucí, komunikací a stimulací. Důraz je kladen na praktické konkrétní příklady, aplikaci v české ekonomice a dalších vyspělých zemí EU.  
Vyučující: Ing. Jiří Zima
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - NOVÉ TRENDY V INVESTIČNÍM MANAGEMENTU (KEP/W0017)
Cílem kurzu je charakterizovat a zhodnotit trendy vývoje investičního managementu v ČR a vyspělých zemích světa. Pozornost je věnována zejména rozhodovacím procesům v investiční výstavbě. Zdroje financování investic jsou uváděny na praktických konkrétních příkladech. Významnou částí kurzu je hodnocení efektivnosti investic na případových studiích, na kterých se budou podílet účastníci kurzu.  
Vyučující: Ing. Jiří Zima
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - PODNIKATELSTVÍ (KEP/W0005)
Cílem kurzu je seznámit se základními předpoklady, na nichž je založeno podnikání. Poskytnout základní poznatky potřebné pro přípravu podnikatelských plánů i (s možností jejich financování z fondů EU). Prostor je věnován osobnosti podnikatele, podnikatelskému prostředí a sociálně ekonomickým souvislostem podnikání. Každý student v průběhu kurzu vypracuje svůj podnikatelský záměr, který bude průběžně konzultován (je směřován do hypotetické realizační fáze). Účast v kurzu je podmíněna absolvováním kurzu Podniková ekonomika.  
Vyučující: Ing. Pavel Pešek, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - ŘÍZENÍ JAKOSTI (KEP/W0019)
Obsahem kurzu je komplexní řízení jakosti, organizace řízení jakosti v podniku. Na konkrétních příkladech z praxe bude dokumentován právní rámec zabezpečování jakosti, normalizace apod. Důraz je položen i na ekonomické aspekty jakosti, na náklady na jakost.  
Vyučující: Ing. Milan Novotný
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK - SYSTÉMY MANAGEMENTU JAKOSTI (KEP/W0014)
Výběrový kurz navazuje na výběrový kurz Řízení jakosti. Zabývá se systémy managementu jakosti. Na zkušenostech se zahraničí, zejména z Japonska, USA a západní Evropy jsou aplikovány uvedené systémy do podmínek ČR a zahraniční systémy jsou konfrontovány s českou legislativou. Kurz zahrnuje také oblast systémů akreditace, zkušebnictví a certifikace.  
Vyučující: Ing. Milan Novotný
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

VK – EKONOMIKA A ORGANIZACE NÁRODNÍCH PARKŮ A CHRÁNÉNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ (KEP/W0023)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou velkoplošných chráněných území (VZCHÚ), tj. národních parků (NP) a chráněných krajinných oblastí (CHKO). Kurz seznamuje se způsoby financování ochranářských a revitalizačních aktivit, vysvětluje organizační strukturu Správ NP a CHKO, věnuje pozornost základním strategickým dokumentům, ze kterých vychází činnost Správ. Zdůrazňuje význam environmentální výchovy, public relations a mediální práce Správ NP a CHKO.  
Vyučující: Ing. Jiří Moravec, M.B.A., Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK – ETIKA MANAŽERA (KEP/W0022)
Kurz je věnován etice v podnikové praxi. Vedle seznámení se základními pojmy analyzuje i sociální postoje a jejich vztah k etice. Předmětem kurzu jsou také etické principy rozhodování, vztahy mezi etickým chováním organizace a jejími výsledky. Součástí kurzu jsou i vztahy etiky a podnikové kultury, možnosti rozvoje etického jednání jednotlivců a organizací. Doporučeno pro všechny studenty.  
Vyučující: Ing. Eva Fuchsová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK – MANAGEMENT VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY (KEP/W0029)
Cílem kurzu je seznámit studenty s managementem vztahu se zákazníky a tím rozšířit jejich znalosti, které již získali anebo získají v předmětech Marketing a Podnikový management na KEP a v marketingově zaměřených předmětech. Kurz akcentuje zejména problematiku přístupů k zákazníkům, strategii vztahů se zákazníky, nástroje managementu těchto vztahů atd. Důraz je položen také na zákaznickou politiku, na vztahy v rámci moderních forem a systémů obchodování, vytváření zákaznicky orientované organizace, formování zákaznických komunit apod.  
Vyučující: Ing. Kamila Tišlerová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK – PERFORMANCE TUNING („Koučování“) (KEP/W0032)
Výběrový kurz je určen zájemcům 2. a 3. ročníku bakalářského studia všech studijních oborů a zejména magisterského studia. Seznámí účastníky se zásadami „koučování“, které se stále více ve světě uplatňuje. Pozornost se věnuje různým systémovým metodám koučování, práci v malém i velkém sociálním systému, procesnímu intervalovému a strategickému řízení v Performance Tuning a změnám základů tradičního managementu v pojetí Performance Tuning.  
Vyučující: Mgr. Vojtěch Lebduška
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

VK – POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (KEP/W0031)
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou ekologie z hlediska koncepce udržitelného rozvoje a jeho sociálními, ekonomickými a politickými souvislostmi. Kurz se zabývá i hlavními přístupy moderní politiky životního prostředí vyspělých zemí světa k řešení národních a globálních problémů udržitelného rozvoje.  
Vyučující: Ing. Jiří Moravec, M.B.A., Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2