O fakultě \ Katedry \ Katedra financí a účetnictví \ Popisy kurzů

Popisy kurzů

Anotace předmětů bakalářského studia

BANKOVNICTVÍ (KFU/7BANK, KFU/JBANK, KFU/1BANK, KFU/BBANK)
Kurz seznamuje posluchače s podstatou a principy fungování bankovní soustavy jednak obecně, jednak v České republice (systém centrální banky a komerčních bank). Banka je v rámci kurzu vymezena jako podnikatelský subjekt bankovní soustavy. Je zakončen zkouškou.  
Garant: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D., Ing. Jiří Uhman, Ing. Olga Faltejsková, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

DAŇOVÉ PRAKTIKUM (KFU/7DAPR, KFU/JDAPR)
Kurz je zaměřen na získání praktických dovedností při výpočtu daní a pojistného na sociální pojištění v tuzemsku. V rámci tohoto cíle kurz učí studenty přemýšlet o volbě optimálních postupů zdanění a nutí je kriticky hodnotit vlastní postupy. Zároveň kurz doplňuje a aktualizuje informace získané v předchozích daňově zaměřených kurzech.     
Garant: Doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
Vyučující: Doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
EKONOMIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (KFU/PEKNZ, KFU/KEKNZ)
Kurz uvádí do problematiky neziskových organizací jako hospodářských subjektů, zakládaných pro jiné účely něž je dosahování zisku z vloženého kapitálu, a to na makro i mikroekonomické úrovni. Formou přednášek a prostřednictvím seminární práce seznamuje studenty s postavením, ekonomickými aktivitami jednotlivých typů neprofitních organizací občanské i veřejné sféry a s jejich přesahem do oblasti trhu a státu, se zdroji jejich financování, účetními specifiky a specifiky řízení, a to na pozadí veřejné ekonomie. Znalosti získané absolvováním kurzu mohou být využity jak pro řízení neziskové organizace, tak v rámci veřejné správy či podnikatelských aktivit. Kurz předpokládá absolvování Základů účetnictví a Základů financí. Kurz je situován do 3. semestru a zakončen zápočtem.
Garant: Ing. Tomáš Nepovolný
Vyučující: Ing. Tomáš Nepovolný
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0
 
FINANCE ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY (KFU/7FUSA, KFU/JFUSA)
Kurz navazuje na kurz Veřejné finance a uceluje přehled o finanční redistribuci, o financování jednotlivých druhů netržních činností státu a územní samosprávy, včetně vztahu k profitní a neprofitní sféře na jedné, a k evropským fondům na straně druhé. Je zaměřen na regionální a místní finance, na rozpočty a jejich příjmové a výdajové stránky ve vazbě na vládní programy všech úrovní, podporující hospodářský a sociální rozvoj a stabilitu regionu v rámci partnerství veřejné a privátní sféry. Poznatky získané absolvováním kurzu budou využitelní jako obecný znalostní základ pro oblast financování, a také pro profesní zaměření v rámci veřejné správy a administrativy. K prohloubení znalostí a jejich procvičení slouží cvičení a. samostudium studentů v rámci seminární práce. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou z celého oboru veřejných financí. Je situován do 4. semestru.
Garant: Ing. Tomáš Nepovolný
Vyučující: Ing. Tomáš Nepovolný
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/1
 
FINANČNÍ MANAGEMENT I. (KFU/7FIMA, KFU/JFIMA)
Kurz je kmenovým kurzem oboru FM. Doporučuje se zapsat si souběžně kurz Finanční řízení a investiční rozhodování. V kurzu finančního managementu studenti získají jak teoretické vědomosti, tak praktický nástroj strategického finančního řízení podniku a naučí se jej používat, včetně sběru dat a interpretace výstupů. Naučí se odhadovat hodnotové příležitosti a hrozby, volit optimalizační strategie k růstu hodnoty firmy a jejímu finančnímu zdraví ve variantním řešení. Přednášky jsou doplněny semináři k procvičení technik a metod řízení podnikových financí. Studenti samostatně zpracovávají případové studie. Znalosti získané kurzem a navazujícími kurzy umožní absolventům ucházet se o praxi finančních manažerů, finančních analytiků a poradců ve firmách různého charakteru a zaměření, i ve svobodném povolání. Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou, je situovaný do 5. semestru.  
Garant: Ing. Jiří Uhman
Vyučující: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D., Ing. Pavlína Mazancová, Ing. Jiří Uhman
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

FINANČNÍ TRHY PRO OBOR FINANČNÍ MANAGEMENT (KFU/PFITR, KFU/KFITR)
Kurz navazuje na základní znalosti o finančních trzích, získané v předmětu Základy financí. Kurz seznamuje posluchače se základními kategoriemi, jako je finanční a kapitálový trh, jejich strukturou a nástroji. Zabývá se klíčovými institucemi a jejich funkcemi Pojednává problematiku cenných papírů, tvorby jejich kurzů a operací s nimi (opce, futures, faktoring, hadging a další finanční deriváty). Rozebírá organizaci a činnost investičních fondů, burzy a specifických institucí. Dává přehled o postavení, možnostech a povinnostech hospodářských subjektů na finančních trzích a přibližuje aktivity významných světových burz. Přednášky jsou doplněny semináři a samostudiem k procvičení látky a souvisejících technik. Znalosti získané v tomto předmětu budou následně využity v kurzu Finanční management. Studenti mohou získané znalosti využít jak v budoucí podnikové a podnikatelské praxi, tak například v profesi burzovního makléře a podobně. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou, je situován do 3. semestru.
Vyučující: PhDr. René Hladík, CSc., Ing. Jiří Uhman
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ (KFU/7FIUC, KFU/JFIUC)
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů o účetnictví jako logického systému na národní i nadnárodní úrovni a jeho jednotlivých segmentů ve vztahu na financování podniku a k finančnímu managementu. Vedle získání orientace v teorii a právním rámci poskytuje možnost procvičení získaných znalostí na praktických příkladech a studiích v rámci cvičení. Cílem kurzu je upevnit účetní znalosti a orientaci studenta v dané problematice, umožnit porozumění systému, jeho výstupům a výkazům jako nástroje řízení a kontroly. Předpokládá se absolvování kurzu Základy účetnictví. Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou, je situovaný do 2. semestru.
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová, 
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1
 
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (KFU/7MAUC, KFU/JMAUC )
Kurz je věnován internímu informačnímu systému účetnictví a kalkulací, sloužícímu k manažerskému rozhodování, řízení a jako interní audit. Navazuje na kurz Finančního účetnictví samostatnou tématikou. Jeho cílem je poskytnout posluchačům metodiku tvorby a využití tohoto informačního systému k řízení nákladů, výnosů a útvarů, včetně využití institutu vnitropodnikové banky a záložny, a připravit studenty k využití systému manažerského účetnictví v praxi (např. pro práci manažera, účetního - analytika, rozpočtáře - plánovače, poradce či soukromého podnikatele). Vedle přednášek je důraz kladen na procvičení praktických dovedností (účetní postupy, kalkulace, hodnocení nákladů, oceňování vlastních výkonů ap.). Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou, je situovaný do 4. semestru.  
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

MEZINÁRODNÍ FINANCE (KFU/7MEZF, KFU/JMEZF)
Kurz je věnován systémům nadnárodních a mezinárodních financí, a v tomto rámci také podstatě a účelu světových finančních institucí (MMF, Světové banky) a evropských institucí (BIS, Evropské banky), a také fungování měnových systémů včetně společné evropské měny. Přibližuje význam evropské integrace pro české finančnictví a připravuje posluchače pro období přechodu na evropskou společnou měnu. Seznámí posluchače s fungováním instrumentů a center mezinárodně finančních obchodů. V rámci kurzu je studentům zadávána seminární práce na aktuální téma s předpokladem samostatného získávání aktuálních informací na webu a v cizím jazyce. Kurzu povinně předchází kurz Finanční management. Kurz je ukončen zkouškou, je situovaný do 6. semestru.  
Vyučující: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

POJISTNÉ SYSTÉMY (KFU/7POSY, KFU/JPOSY)
Cílem kurzu je seznámit studenty s terminologií pojistných systémů a s jednotlivými druhy pojištění. Kurz takto studenty zasvěcuje do systémů řízení finančních rizik a jejich externího zajištění v rámci pojistných a zajišťovacích operací jednotlivých druhů a úseků pojištění, včetně pojištění činnosti, majetku a osob (mimo sociálního a zdravotního pojištění), zejména vyplývajících z finanční činnosti podniku, do konstrukce jednotlivých druhů pojištění a pojistných sazeb, seznamuje s pojistným trhem v ČR. Kurz je doplněn cvičením pro okruh pojistné matematiky a samostatným zpracováním případových studií v rámci samostatného výběrového kurzu. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou.  
Vyučující: Ing. Tomáš Nepovolný
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

PRAXE PRO FINANČNÍ MANAGEMENT (KFU/7PRAX, KFU/JPRAX)
Cílem kurzu je poskytnout zejména studentům prezenčního studia vhled do podnikové praxe, týkající se managementu, financování, účetnictví, informačních sítí, auditu, ap., a podpořit tak pochopení odborných předmětů v jejím kontextu. Důraz je věnován na řízené samostudium – zpracování zprávy o této praxi v terénu na zadaná témata (podle aktuálních priorit). Tato praxe v exteriéru je doplněna konzultacemi s pedagogem. V případě studentů kombinovaného studia lze nahradit po dohodě výběrovým kurzem. Kurz je uzavřen zápočtem a je situovaný do 2. semestru.  
Vyučující: Ing. Jiří Uhman
Ukončení: zápočet 
Hodinová dotace: 0/0

VEŘEJNÉ FINANCE (KFU/7VEFI, KFU/JVEFI)
Kurz podává ucelený přehled o finanční redistribuci ve státě, o financování jednotlivých druhů netržních činností státu a územní samosprávy, včetně vztahu k profitní a neprofitní sféře na jedné, a k evropským fondům na straně druhé. V návaznosti na základní poznatky teorie veřejných financí a teorie veřejné ekonomiky je vysvětlen význam veřejných rozpočtů a ostatních mimorozpočtových fondů a finanční vazby v rozpočtové soustavě. Dále kurz poskytuje základní poznatky a vědomosti o veřejných příjmech a veřejných výdajích, o způsobu rozhodování o jejich objemu a struktuře. Zvláštní pozornost je věnována státnímu rozpočtu a specifikám místních rozpočtů. Poznatky získané absolvováním kurzu budou využitelní jako obecný znalostní základ pro oblast veřejného financování, a specificky pro těsně na něj navazující kurzy Finance územní samosprávy a Veřejné finance EU. Kurz předpokládá vlastní samostudium studentů a je zakončen zápočtem, je situovaný do 3. semestru.  
Vyučující: Ing. Tomáš Nepovolný
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/1

VEŘEJNÉ FINANCE V EU (KFU/7VFEU, KFU/JVFEU)
Kurz seznamuje studenty se strukturou, tvorbou a využitím veřejných financí Evropské unie, tak jak navazují na cíle Evropské unie a její aktuální politiky, a to na pozadí institucionálního sytému EU, včetně institutů smluv (Římské smlouvy, atd., až Evropská ústava). Základní principy práva, vnitřního trhu a dalších charakteristik. Seznamuje posluchače s evropskými fondy a dalšími institucemi. Studenti se v přednáškách seznámí s programovým financováním a v rámci samostudia zpracují seminární práci na zadané téma (např. cvičný projekt). Kurz předpokládá základní znalosti z předmětu Veřejné finance a vlastní účast na získávání zdrojových informací. Kurz je ukončen zkouškou, je situovaný do 5. semestru  
Vyučující:  PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 0/2
 
ZÁKLADY DANÍ A SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (KFU/PZADP, KFU/KZADP)
Cílem předmětu je poskytnout studentovi ucelený přehled o fungování daní a pojistného na sociální pojištění v České republice na úrovni, která je nezbytnou součástí profesní výbavy ekonoma a východiskem pro další rozšiřování a prohlubování získaných znalostí v navazujících předmětech.     
Vyučující: Doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

ZÁKLADY FINANCÍ (KFU/0ZAFI, KFU/AZAFI)
Kurz je úvodním předmětem do problematiky firemních financí a jejich řízení, předchází ostatním finančním předmětům oborového základu Finanční management. Seznamuje posluchače se základy problematiky financí jako teoretické i praktické discipliny, s jejich kategoriemi, se systémem koloběhu financí v podniku, s jejich vazbami na interní a externí prostředí, s otázkami legislativního rámce a také se základy finanční matematiky a časové hodnoty peněz. Absolutorium kurzu je předpokladem pro zápis do navazujících finančních a daňových kurzů. Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou, je situovaný do 1. semestru.  
Vyučující: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D., Ing. Jiří Uhman
Ukončení:  zkouška
Hodinová dotace: 2/1

ZÁKLADY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ PRO OBOR PEM (KFU/1FIUC, KFU/BFIUC)
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů o účetnictví jako logického systému na národní i nadnárodní úrovni a jeho jednotlivých segmentů ve vztahu na financování podniku a k finančnímu managementu. Vedle získání orientace v teorii a právním rámci poskytuje možnost procvičení získaných znalostí na praktických příkladech a studiích. Cílem kurzu je upevnit účetní znalosti a orientaci studenta v dané problematice, umožnit porozumění systému, jeho výstupům a výkazům jako nástroje řízení a kontroly. Předpokládá se absolvování kurzu Základy účetnictví. Doplnění praktických znalostí bude zájemcům umožněno v rámci výběrových kurzů. Kurz je ukončen zápočtem, je situován do 2. semestru.  
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/0

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (KFU/0ZAUC, KFU/AZAUC)
Kurz podává základní informace o systému účetnictví, jeho smyslu, principech, metodách, technikách a kategoriích. Poskytuje vhled do principů a technik zobrazování hospodářské skutečnosti (bilanční princip, oceňování, systém účtů, podvojnost a souvztažnost při zobrazování reprodukčního procesu v účetnictví, ap.), vymezuje metody a předmět účetnictví: aktiva (majetek) a pasiva (závazky a vlastní kapitál), seznamuje s kategoriemi (dlouhodobý majetek, zásoby, peníze, pohledávky a závazky, náklady a výnosy, příjmy a výdaje), s účetními standardy, účetními zápisy, záznamy, výkazy, kontrolními postupy a platným právním rámcem. Klade důraz na pochopení systému a souvislostí, a zároveň umožňuje procvičit účetní dovednosti. Kurz je vstupem do oblasti účetnictví a jeho absolvování je podmínkou zápisu do navazujících kurzů účetnictví. Kurz je uzavřen zápočtem a zkouškou, je situovaný do 1. semestru.  
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

FINANČNÍ TRHY PRO PEM (KE,KFÚ/0FITR, KE,KFÚ/AFITR)
Kurz seznamuje se základními kategoriemi finanční trh, kapitálový trh, jejich struktura a nástroje, klíčové instituce a jejich funkce. Dále rozvádí problematiku cenných papírů, tvorby jejich kurzů a operací s nimi (opce, futures, faktoring, hadging), burzy a její organizace. Dává přehled o postavení, možnostech a povinnostech hospodářských subjektů na finančních trzích.
Vyučující: PhDr. René Hladík, Csc., Ing. Jiří Uhman
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0
 
Anotace předmětů pro navazující magisterské studium

DAŇOVÁ TEORIE A PRAXE (KFU/MDTAP)
Cílem předmětu je propojit teoretické poznatky o daních s jejich praktickou aplikací v ČR a v dalších vyspělých ekonomikách a seznámit s aktuálními problémy globálního rázu, které musí současná daňová praxe řešit.
Kurz je uzavřen zápočtem a zkouškou a je zařazen do 2. semestru navazujícího magisterského studia.  
Vyučující: Doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ PRO OBOR FINANČNÍ MANAGEMENT
Studenti se v rámci kurzu seznámí principy psaní odborné práce, s metodologickými přístupy ve společenských vědách, se zásadami práce s literaturou a odborného publikování. Studenti si připravují vlastní projekt, jehož dílčí výstupy jsou průběžně diskutovány prostřednictvím prezentací. Studenti tedy získají v dostatečném předstihu vstupní metodologické informace s tím, že na diplomový seminář pak navazuje v dalším semestru zadání diplomové práce a v dalším ročníku zpracování diplomové práce pod vedením vedoucího. Kurz je ukončen zápočtem.  
Vyučující: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/1

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Kurz je závěrečným kurzem v oboru finančního managementu a jeho znalosti uceluje. Zaměřuje se přitom na dlouhodobé financování v teorii a v aktuální rozhodovací praxi investičního rozhodování a kapitálového plánování. Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou.  
Vyučující: PhDr. René Hladík, CSc., Ing. Jiří Uhman
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 1/1

MĚNOVÁ TEORIE A POLITIKA (KFU/MMTAP)
Kurz rozvíjí znalosti teorie peněz, měny a měnové stability s cílem využít získané poznatky k hodnocení měnové politiky státu v konkrétních ekonomických podmínkách. Součástí jsou rovněž teorie peněžní masy, úroku, úvěru, devizových kurzů a platební bilance. Kurz úzce navazuje na teoretické ekonomické disciplíny (kurz Makro- a Mikroekonomie) a na jejich základě rozvíjí vazby vnitřní a vnější měnové politiky s hospodářskou politikou státu. Zkoumá i otázky vlivu integračních procesů na měnovou teorii a politiku. Kurz je ukončen zkouškou a je zařazen do 2. semestru
navazujícího magisterského studia.  
Vyučující: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

PVK - FINANČNÍ MANAGEMENT (KFU/MPV06)
Kurz studenty uvede do problematiky podnikových financí v systému středních podniků a velkých korporací. Studenti se seznámí s řízením hodnoty firmy jako základním a hlavním cílem podniku. Hodnotu budou umět nalézat, pochopí, kde hodnota vzniká a jak jí je možno řídit jako strategický cíl podniku. Po absolvování kurzu budou schopni nalézat základní východiska a řešení současných finančních problémů podniku. 
Vyučující: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D., Ing. Jiří Uhman
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška

PVK -MANAGEMENT V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉHO SEKTORU (KFU/MPV02)
Předmět je zaměřen na veřejný sektor a ekonomiku neziskových organizací. Předkládá základní informace o příčinách existence, postavení a významu neziskových organizací pro občanskou společnost v rámci veřejného sektoru, jak státního, tak nestátního. Osvětluje jejich odlišnosti v ekonomickém chování oproti ziskovým organizacím v návaznosti na platné hospodářské a právní předpisy, využívané právní formy organizací, postupy uplatňované v neziskových organizacích při získávání peněz, při komunikaci s veřejností a vlastními členy a to jak ve veřejně prospěšných, tak i vzájemně prospěšných typech organizací, daňové podmínky spojené s jejich existencí, specifika dobrovolné práce. Po absolvování kurzu posluchači dokáží teoreticky vysvětlit nezbytnost a principy fungování veřejného sektoru, vybrat a založit vhodnou právní formu organizace, orientovat se a pracovat s hospodářskými a právními předpisy, lépe komunikovat v pracovním týmu a s dobrovolníky.
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová, Ing. Olga Faltejsková, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška

PVK - MEZINÁRODNÍ ÚČETNICTVÍ A AUDIT (KFU/MPV04)
Kurz studenty uvede do problematiky mezinárodního účetnictví, výkaznictví a auditu v systému středních a velkých korporací. Studenti se seznámí se systémy US GAAP a IAS/IFRS, jejichž znalost vytváří základní předpoklady pro aktivní zvládnutí účetního výkaznictví dle kritérií těchto systémů. Na základních tématech si studenti procvičí jejich aplikace, terminologicky, metodicky a věcně osvojí požadavky kladené na účetní srovnatelnost ve světovém měřítku. Pochopí metodické odlišnosti a vybaví je poznatky a dovednostmi průměrného účetního profesionála. Po absolvování kurzu budou schopni nalézat základní východiska a řešení současných úloh mezinárodního účetnictví, výkaznictví a auditu podniku.     
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová, Ing. Olga Faltejsková, Ph.D.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2 

NADNÁRODNÍ ÚČETNICTVÍ A AUDIT (KFU/MNUAU)
Předmět seznamuje studenty se systémem US GAAP a IAS (IRFS) a vytváří předpoklady pro aktivní zvládnutí účetního výkaznictví podle kritérií těchto účetních systémů. Na základních vybraných tématech demonstruje jejich metodickou odlišnost a vybavuje absolventa poznatky a dovednostmi průměrného účetního profesionála. Terminologicky, metodicky a věcně přibližuje požadavky kladené na účetní srovnatelnost ve světovém měřítku. Dále se kurz věnuje navazující problematice systému kontroly uvnitř organizací z hlediska profesionální etiky a právních požadavků. Uvádí do problematiky technologie auditu a na příkladech dává základy praktické dovednosti sestavování pránu auditu, testování a vyhodnocování až po konečný výrok auditora. Kurz vyžaduje znalosti minimálně z kurzů Finanční účetnictví a Základy financí Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou a je zařazen do 4. semestru navazujícího magisterského studia.  
Vyučující: Ing Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1


Anotace pro volitelné kurzy

BANKOVNÍ CONTROLLING (KFU/W0051)
Cílem kurzu je poskytnout studentům možnost prohloubit si znalosti v oboru managementu finančních institucí, tj. objasnit základní principy controllingu, jeho specifickou úlohu a využití jako nástroje řízení v bankovnictví se zaměřením na problematiku výnosovosti, zejména rentability, rizika a růstu. Výběrový kurz je určen studentům bakalářského studia od 3. semestru (zejména studentům oboru Finanční management) a studentům navazujícího magisterského studia. Je ukončen zápočtem.  
Vyučující: Ing. Olga Faltejsková, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE ENLARGED EU (KFU/W0040)
The goal of the course is to provide better understanding of the concept „corporate responsibility“ in the enlarged EU and it’s economical, social and political consequences with special focus on the Central and Eastern Europe. The topics which will be recommended for studies, comparisons and written study comprise human resources management, health safety at work, management of the environmental impacts and natural resources, social responsibility reporting and auditing, social responsible investment etc. T Students are required to study the relevant literature, be actively involved in courses activities, and submit a written study. The topic of a written study will be selected at the beginning of the course and approved by the course leader. Students may work either individually or in the teams. Kurz je veden v anglickém jazyce, je otevřen pro studenty od 3. semestru a je doporučen i studentům magisterského studia. Kurz je zakončen zápočtem.
Vyučující: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
CVIČENÍ Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ PRO OBOR PEM (KFU/W0049)
Kurz je určen pro studenty oboru Podniková ekonomika a management k doplnění a posílení znalostí z kurzu Základy finančního účetnictví o praktické účetní techniky a postupy. V rámci kurzu se studenti seznámí s účtováním o aktivních i pasivních položkách rozvahy, nákladech a výnosech, o postupech v rámci účetní závěrky a sestavováním výkazů. Kurz je ukončen zápočtem a je situován do 2. semestru bakalářského studia.  
Vyučující: Ing. Jana Janáková, Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 

DAŇOVÁ EVIDENCE PODNIKATELŮ (KFU/W0022)
Výběrový kurz seznamuje posluchače se způsobem vedení daňové evidence tak, jak ukládá daňovým poplatníkům – drobným podnikatelům zákon o dani z příjmů od 1.1.2004, odkdy jsou tito poplatníci vyňati ze zákona o účetnictví. Posluchači se seznámí s povinnostmi poplatníka a postupy naplnění požadavků zákona. Kurz navazuje na znalosti kurzu Základy daní, Základy financí a Základy účetnictví. Je ukončen zápočtem a je určen studentům od 1. semestru výše.  
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2

EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ ASPEKTY ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ STÁTŮ OECD (KFU/W0039)
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o financování a organizaci zdravotnictví ve státech OECD. Důraz bude kladen na pochopení způsobů financování a organizace primární, sekundární a terciární péče, hodnocení efektivnosti zdravotnických služeb a podpory zdraví. Zvláštní pozornost bude věnována systému financování a organizace zdravotnictví v ČR, včetně probíhajících reforem. Kurz volně navazuje na znalosti získané v kurzu Ekonomika neziskových organizací, či VK Ekonomika veřejného sektoru a veřejných služeb a znalosti zde získané rozvíjí. Kurz je ukončen zápočtem (testem). Je určen studentům od 3. semestru výše.  
Vyučující: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
  
FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA (KFU/W0028)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami finanční matematiky s důrazem na kalkulace pojistného. Studenti hlouběji nahlédnou do konstrukce jednotlivých druhů pojištění a pojistných sazeb. Důraz bude kladen také na zajištění a pojištění rizik, vyplývajících z finanční činnosti podniku. Kurz slouží pro doplnění znalostí z kurzu Pojistné systémy a je doporučen k zápisu souběžně s ním. Výběrový kurz předpokládá znalost z kurzů Základy financí, je určen studentům od 2. semestru a je zakončen zápočtem.  
Vyučující: Ing. Jiří Uhman, Ing. Tomáš Nepovolný
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
PODNIKOVÝ CONTROLLING (KFU/W0053)
Kurz má za úkol poskytnout studentům možnost prohloubení si znalostí z oblasti podnikového marketingu- Má za úkol seznámit studenty se základními pojmy controllingu a vymezením. Podává přehled o metodách controllingu a jeho funkcích, seznamuje se základními předpoklady jeho fungování. Kurz je určen k prohloubení znalostí, týkajících se metod řízení a informací. Kurz je situován do ZS, je doporučen studentům oboru FM v rámci 3. ročníku studia a je zakončen zápočtem.  
Vyučující: Ing. Olga Faltejsková, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
​PRÁCE A MZDY - ÚČETNÍ A PRÁVNÍ MINIMUM (KFU/W0043)
Kurz seznamuje posluchače s problematikou personální a mzdové agendy. Je koncipován jako úvodní kurz k této problematice a navazuje na základní znalosti účetnictví, financování a daní. Semináře seznamují s příslušnou legislativou v ČR a slouží k ověření reálných situací na příkladech se zaměřením na metodiku a logiku postupů. Cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti PaM z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. Kurz je ukončen zápočtem a je určen studentům od 3. semestru výše.  
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet  

PRAKTIKA Z FIREMNÍCH FINANCÍ (KFU/W0054)
Kurz je určen pro studenty studijního programu Ekonomika a management, zejména oboru Finanční management, v 1. a 3. semestru. Formou semináře předmět procvičuje znalosti v oboru podnikových financí. Takto navazuje na Základy financí a zároveň předchází předmětu Finanční management. Kurz je ukončen zápočtem.  
Vyučující: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
PRAKTIKA Z ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (KFU/W0010)
Kurz je určen pro studenty, kteří nejsou absolventy ekonomických oborů středních škol. Umožní zájemcům pochopit základy účetnictví a zvládnout praktické účtování pro podnikatele tak, jak je upravuje platná česká legislativa. Prostřednictvím klasických účetních návyků slouží kurz k pochopení účetnictví jako praktického systému v rámci podnikových informací. Kurz je zakončen zápočtem a je určen pro studenty od 1. semestru výše.  
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
  
STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU (KFU/W0021)
Kurz má za úkol seznámit studenty s moderním pojetím podnikových financí. Naučí je stanovovat hodnotu firem a používat metody jejich oceňování. Proniknou do konstrukce diskontních měr, naučí se odhadovat hodnotu firmy dle účelu ocenění a pochopí vazby hodnoty společnosti na hodnotu její akcie. V závěru se studenti seznámí se současnými doporučeními KCP při stanovování hodnoty firem pro účely koupě cenných papírů. Pro podporu praktického aspektu výuky budou do výuky zváni odborníci z praxe. Kurz rozvíjí poznatky kurzu Finanční management. Kurz je uzavřen zápočtem a je určen studentům od 3. semestru.
Vyučující: Ing. Jiří Uhman
Ukončení: zápočet     

SVĚTOVÉ BURZY (KFU/W0024)
Cílem kurzu je seznámit studenty s postavením a fungováním světových burz, zaujímajících nejvýznamnější postavení v rámci světového finančního systému. Studenti získají přehled o systémech obchodování na jednotlivých burzách, a také o možnostech vstupu a obchodování na nich. Kurz je doplněn poznatky z obchodování na BCPP a na mimoburzovním trhu RMS. Kurz je ve struktuře 2/0 (přednáška), bude zakončen zápočtem a je doporučen pro studenty druhých a vyšších ročníků, tj. od 4. semestru výše.  
Vyučující: Ing. Jiří Uhman
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
ÚČETNÍ PRAKTIKA NA PC (KFU/W0020)
Cílem kurzu je seznámit studenty s praktickým používáním softwarových nástrojů při účtování a účetnictví na počítačích, tedy prostřednictvím porovnávání vhodnosti účetního softwaru dle zadaných parametrů. Kurz je zakončen seminární prací a na ni navazujícím zápočtem. Kurz je možno zapisovat podle znalostí studenta již od 1. semestru. Kurz je ukončen zápočtem. 
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2
 
ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ (KFU/W0030)
Cílem kurzu je poskytnout ucelený obraz o bankovním účetnictví v České republice - seznámit posluchače se základním pojetím a specifikami bankovního účetnictví, s jeho právní úpravou, s obecným vymezením prvků účetních výkazů, rozsahem a sestavováním účetní závěrky bank a jiných finančních institucí v kontextu mezinárodní harmonizace účetnictví a uplatnění mezinárodních účetních standardů v bankách. Posluchači jsou podrobněji seznámeni se směrnou účtovou osnovou a účetními standardy v bankovnictví, s postupy účtování, mezibankovním a mezipobočkovým zúčtováním a konečně s účetní závěrkou v bankách. Kurz je určen od 3. semestru, navazuje na znalosti získané v kurzu Finanční účetnictví a je ukončen zápočtem (testem).  
Vyučující: Ing. Pavlína Mazancová
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 0/2