O fakultě \ Katedry \ Katedra financí a účetnictví

Katedra financí a účetnictví

Obecné informace
Katedra garantuje obor Finanční management na bakalářské úrovni v rámci studia prezenčního i kombinovaného (na bakalářské úrovni). Mimo výuku předmětů svého oboru (např. finanční analýza, finanční management, finanční řízení a investiční rozhodování, podnikový a bankovní controlling, daňové a účetní systémy, řízení finančních institucí), zajišťuje také výuku části povinných a volitelných kurzů i pro další obory FSE UJEP.

V rámci své badatelské činnosti se katedra řadu let věnuje otázkám efektivity a výnosnosti finančních aktiv, aktuálním otázkám změn na finančních trzích, otázkám hodnotového řízení firem a otázkám vývoje daňové soustavy v ČR. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních partnerů, včetně univerzit v Itálii, Španělsku, Německu, Polsku, Řecku, Velké Británii a Rusku.

Profil studijního oboru Finanční management na bakalářském stupni: Studijní obor nabízí studentům možnost osvojit si odborné znalosti v oboru financí, účetnictví, bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví, veřejných financí a daní, managementu a marketingu, specifik ekonomiky podnikatelských a neziskových subjektů v soukromém i veřejném sektoru, evropské integrace, a dále teoretické základy obecné ekonomie a znalosti dalších disciplin podporujících odborné znalosti (právo, psychologie a sociologie, cizí jazyky, matematika a statistika). Rozsah studia je dán šesti-semestrálním studijním plánem s doporučenou posloupností kurzů. Prezenční i kombinovaná forma studia jsou si co do rozsahu požadovaných znalostí a dovedností zásadně rovny. Absolvent získává nárok na užívání titulu bakalář (Bc.). Studium vytváří předpoklady, aby se absolventi znalí finančních aspektů hospodaření a řízení mohli úspěšně uplatnit v podnikatelské i nepodnikatelské sféře, včetně ve veřejné správě, jako zaměstnanci i jako osoby samostatně výdělečně činné. Vedle možnosti doplnit si externě svou kvalifikaci složením certifikačních a obdobných zkoušek vyžadovaných zákonem pro specifická povolání, mohou absolventi bakalářského stupně navázat studiem svého či příbuzného oboru na magisterské úrovni na domácí fakultě, či na jiných fakultách s ekonomickým zaměřením.