O fakultě \ Naše město \ Úřady ve městě \ Státní správa

Státní správaČeský statistický úřad – krajské pracoviště
Odbor informačních služeb ČSÚ poskytuje státním orgánům i veřejnosti statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky, poskytuje poradenskou činnost, úřední výpisy a výběry z databází a registrů.
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ poskytuje státním orgánům, orgánům územní samosprávy i veřejnosti statistické informace, které se týkají především území příslušného kraje, jeho okresů, správních obvodů s rozšířenou působností a obcí.
Odkaz: http://www.ustinadlabem.czso.cz/

Finanční úřad – územní pracoviště v Ústí nad Labem
Finanční orgán určený především pro správu daní. Finanční úřad dále vybírá poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále, spravuje dotace, rozhoduje o výši pohledávky na daních a jím spravovaných příjmech.
Odkaz: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2500

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
Úřad, který kontroluje dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dodržování kolektivních smluv, dodržování předpisů o zaměstnávání žen a mladistvých, dodržování předpisů týkající se pracovní doby, kontroluje příčiny a okolnosti pracovních úrazů, přijímá ohlášení pracovního úrazu, rozhoduje o přestupcích a správních deliktech v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek a ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.
Odkaz: http://www.suip.cz/oip07/
 
Katastrální úřad v Ústí nad Labem
Provádí vklady, výmazy poznámek a záznamy do katastru nemovitostí České republiky, opravuje chyby v katastru nemovitostí a rozhoduje o povolení či zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí České republiky. Dále například schvaluje změny hranic katastrálních území nebo projednává správní delikty na úseku katastru nemovitostí ČR.
Odkaz: http://www.cuzk.cz/kp/ustinl
 
 
Česká správa sociálního zabezpečení (pobočka Ústí nad Labem)
Největší finančně správní instituce v rámci celé státní správy České republiky. Spravuje výplatu důchodů a nemocenských dávek. Útvar je řízený MPSV ČR.
Odkaz: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/ustecky-kraj/ossz-usti-nad-labem/ossz-usti-nad-labem.htm

Úřad práce – Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Úřad práce přijímá informace o zaměstnanci ze zahraničí, provádí výplatu různých přídavků a příspěvků. Například pohřebného, porodného, přídavku na dítě, příspěvku na bydlení apod.
Odkaz: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk
 

Česká obchodní inspekce - Inspektorát Ústecký a LIberecký (se sídlem v Ústí nad Labem)
ČOI kontroluje dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží, výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu. Kontroluje jakost pohonných hmot, kvalitu paliv, řádné označení výrobků a provádí kontroly fyzických a právnických osob prodávajících nebo dodávajících výrobky, služby a zboží na vnitřní trh. Vyzývá k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a ukládá pokuty.
Odkaz: http://www.coi.cz